Wil men zorginstellingen verplichten euthanasie toe te staan binnen hun muren?!

De parlementaire actualiteit verplicht ons, bij het begin van deze vasten, om ons tot u te richten. Bij het federale Parlement ligt namelijk een tweede, zorgwekkend wetsvoorstel op tafel. Dit voorstel, tot wijziging van de euthanasiewetgeving, voorziet onder meer dat « geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen ».

Deze bepaling beoogt, met andere woorden, de woonzorgcentra en hospitalen zonder euthanasie te verbieden. Er zou dus in heel België geen enkele instelling meer bestaan waar men beschermd is tegen euthanasie !

In deze video uiten bewoners, verpleegsters en verzorgenden van Belgische rusthuizen zich over deze ontwikkeling, net als Dr. Henri Maréchal, voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas.

De Raad van State heeft op 7 februari een advies uitgebracht over het wetsvoorstel. In dat advies heeft de Raad van State “de positieve verplichting van de overheid tot bescherming van het recht op leven” in herinnering gebracht. Verder heeft de Raad geoordeeld dat de voorgenomen maatregel een « beperking van de vrijheid van geweten en van godsdienst en van levensbeschouwing en de vrijheid van vereniging van de initiatiefnemers van dergelijke zorginstellingen » inhoudt en heeft de wetgever uitgenodigd om de draagwijdte van de voorgestelde bepaling te verduidelijken in het licht van zijn bemerkingen.

Op 18 februari heeft de Commissie Gezondheid van de Kamer kennis genomen van dit advies, maar heeft simpelweg beslist de aanbevelingen van de Raad van State naast zich neer te leggen en het wetsvoorstel ongewijzigd goed te keuren ! Het wetsvoorstel wordt op donderdag 5 maart aan de plenaire vergadering van de Kamer voorgelegd.

Het wetsvoorstel vormt een uiterst ernstige aantasting van het pluralisme dat nochtans verondersteld wordt iedere democratische maatschappij te kenmerken ! Het voorstel heeft als doel stiekem een mentaliteitswijziging in de maatschappij te bewerkstelligen, euthanasie nog meer ingang te doen vinden en uiteindelijk een totalitair gedachtensysteem in te voeren. Angstaanjagend!

Wij willen u dus uitnodigen om ons opnieuw tot onze Vader te richten en te bidden voor ons land.

Concreet stellen wij voor om te bidden en te vasten voor de bescherming van het menselijk leven, van de conceptie tot het natuurlijke einde, tijdens het weekend van 29 februari-1 maart.

Laten wij met zeer velen bidden tot God, in groep of individueel, niet uit wanhoop, maar in geloof en hoop, dat Hij de morele toekomst van ons land moge vrijwaren.

Waak… ! … over het leven, in al zijn stadia !

Aarzel niet om deze uitnodiging zo ruim mogelijk te verspreiden.

Vincent, Pascale, Nathalie, Eléonore, Kasia
en de redactie van cathmed.be

P.S. : laten wij ook de bescherming van het ongeboren leven mee opnemen in ons gebed. Het wetsvoorstel abortus staat immers nog steeds op de agenda van het Parlement.