Statuten

 • This post is also available in: Français
 • This post is also available in: English

Titel I. – Benaming, zetel, doel en duur

Art. 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op grond van de Wet van 27 juni 1921 onder de benaming ‘Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas’, of ‘Société Médicale Belge de Saint-Luc’, afgekort ‘SMSLGV’.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1850 Grimbergen, p/a Norbertijnerabdij, Kerkplein 1, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement en de nodige vereisten van openbaarmaking te vervullen.

Art. 3. §1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van activiteiten met betrekking tot de verdediging en de verspreiding van het christelijk ideaal in het medisch korps.

 • 2. Zij is bevoegd om bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten te ontplooien voor zover deze in overeenstemming zijn met haar doel omschreven in het eerste lid en voor zover de mogelijke winst gebruikt wordt om dit te bereiken.
 • 3. De vereniging is eveneens bevoegd tot het rationeel beheer en de instandhouding van de eventuele onroerende goederen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Titel II. – Lidmaatschap

Art. 5. §1. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.

 • 2. De volgende oprichters zijn de eerste leden :
 1. Dr. Joseph de Lantsheere van Brussel
 2. Dr. Leon Goedseels van Brussel
 3. Dr. Emile van Hoeck van Brussel
 4. Generaal-geneesheer Warlomont uit Brussel
 5. Dr. Wibo uit Brussel.

Art. 6. §1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een functie vervult in de gezondheidszorg kan als lid van de vereniging toetreden. De kandidaat moet voorgesteld worden door een lid van de vereniging.

 • 2. De kandidaat-leden richten hun kandidatuur aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur bij gewone post. Deze aanvraag wordt zonder uitstel voorgesteld in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Deze beslist autonoom en geheim zonder zijn beslissing tot aanvaarding of afwijzing te motiveren.

Art. 7. De Raad van Bestuur kan aan iedere natuurlijke persoon, gelijk welke eretitel toekennen die steeds herroepelijk blijft.

Art. 8. De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten, in voorkomend geval het huishoudelijk reglement. De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden er zich toe elke daad of verzuim te ontzeggen dat strijdig is met het maatschappelijk doel van de vereniging, de vereniging op enigerlei wijze schade kan toebrengen of nadelig kan zijn voor de eer en de achting van de vereniging of de andere leden.

Art. 9. De leden mogen geen rechtsvordering, zelfs de onbeduidendste voor de vereniging, instellen tegen de vereniging of de bestuurders, zonder de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter, op de hoogte te brengen van het ontwerp en de beweegredenen ervan.

Deze brief moet tenminste 21 dagen voor het inleiden van de procedure aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.

Art. 10. §1. De jaarlijkse bijdrage voor de leden kan niet meer bedragen dan 250,00 EUR (tweehonderdvijftig euro).

 • 2. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Art. 11. §1. Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid en bij verlies van de hoedanigheid en/of de voorwaarde voorzien in art. 6, hetgeen onherroepelijk wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. In het laatste geval eindigt het lidmaatschap niet van rechtswege indien dit voor gevolg zou hebben dat het totale aantal leden tot minder dan drie zou dalen en dit zolang het minimumaantal van de overige leden niet bereikt is.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, of indien de Algemene Vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 • 3. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Art. 12. De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook hun erfgenamen of de erfgenamen van de overleden leden kunnen geen rechten laten gelden op het maatschappelijk vermogen van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door henzelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen.

Titel III. – Algemene Vergadering

Art. 13. De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering vertegenwoordigt al de leden. De leden beschikken in de vergadering over één stem.

Art. 14. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn :

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
 3. het benoemen en afzetten van een commissaris-revisor en het bepalen van diens bezoldiging;
 4. het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 6. het uitsluiten van de leden;
 7. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Art. 15. §1. Elk jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden.

 • 2. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit geval dient de Raad van Bestuur binnen de maand gevolg te geven aan het verzoekschrift.
 • 3. De leden worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij door middel van een gewoon schrijven, hetzij via elektronische post.
 • 4. De Algemene Vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in het oproepingsbericht.
 • 5. Het oproepingsbericht bevat steeds de agenda die wordt vastgesteld door de voorzitter van de Algemene Vergadering. Elk voorstel ondertekend door één twintigste van de leden, moet op de agenda gebracht worden.

Art. 16. Aan de vraag van de leden die willen gebruik maken van hun rechten, bepaald in art. 16, §2 en §5, zal slechts gehoor gegeven worden, indien ze ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een geschreven bericht laten geworden, waarin op concrete en duidelijke wijze het voorwerp van de buitengewone vergadering die ze willen bijeenroepen, of van het voorstel dat zij op de agenda willen plaatsen, meedelen.

Art. 17. §1. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, tenzij over de aangelegenheden opgesomd in art. 14, 1. en 6. De Algemene Vergadering kan hierover enkel geldig beraadslagen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Over het wijzigen van de statuten kan evenwel slechts beraadslaagd worden wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht.

 • 2. Indien de statutenwijziging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het doel van de vereniging, vereist ze een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
 • 3. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen met de meerderheden bedoeld in §1 en §2, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
 • 4. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is onbeperkt. De bestuurders hebben van rechtswege de opdracht indien zulks nodig blijkt, te voorzien in de vertegenwoordiging van de afwezige leden, tenzij deze afwezig, of verhinderde leden er zich uitdrukkelijk tegen verzet hebben.
 • 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend. Indien op de Algemene Vergadering een besluit genomen werd zonder dat ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, heeft de Raad van Bestuur het recht de beslissing te verdagen tot een volgende vergadering, in het bijzonder daarvoor bijeengeroepen, of ten laatste tot de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering. Het besluit zal dan definitief zijn, ongeacht het aantal van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, onder voorbehoud van de bepalingen van art. 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.
 • 6. De vergadering kan enkel beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aanwezige bestuurders van de vergadering ermee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch wordt behandeld.
 • 7. Voor het berekenen van de meerderheid worden de leden die zich onthouden van de stemming, beschouwd als afwezig tenzij in die gevallen waar een bepaling van de wet een bijzonder quorum vereist.

Art. 18. §1. De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register onder de vorm van notulen en zullen ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur. Elk lid beschikt over een inzagerecht in de notulen, overeenkomstig de in art. 9 van het KB van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

 • 2. De besluiten van de Algemene Vergadering kunnen evenwel door de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden, mondeling of per brief, van geïnteresseerde derden.

Titel IV. – Bestuur

Art. 19. §1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders die over het lidmaatschap van de vereniging moeten beschikken. Het aantal bestuurders dient in ieder geval steeds lager te zijn dan het aantal leden van de vereniging.

 • 2. In geval van vacature van het mandaat van één of meerdere bestuurders, blijft de Raad van Bestuur door één of meerdere overblijvende bestuurders gevormd met dezelfde bevoegdheden alsof de Raad voltallig was.

Art. 20. §1. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd bij beslissing met gewone meerderheid voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

 • 2. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering bij beslissing met gewone meerderheid. Iedere bestuurder kan zelf ook ontslag geven door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. In geval van voortijdige beëindiging van het mandaat van één van de bestuurders, zal een daartoe verkozen bestuurder het mandaat voleindigen.

Art. 21. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 22. §1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze als college bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Zij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van haar leden.

 • 2. De voorzitter van de Raad van Bestuur of de bestuurder die hem vervangt, treden namens de vereniging op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslissen over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
 • 3. Onverminderd hetgeen is bepaald onder §1, wordt de vereniging in en buiten rechte, behalve voor wat het dagelijks bestuur betreft, eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur die alleen handelt of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Art. 23. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van beheer en bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Zij stelt onder meer het huishoudelijk reglement op en keurt het goed.

Art. 24. §1. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één van de bestuurders, aan de leden van de vereniging of aan derden niet-leden van de vereniging, die al dan niet een comité kunnen vormen, zonder dat die overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

 • 2. De Raad van Bestuur kan eveneens één of meer afgevaardigd bestuurders aanduiden die met het dagelijks bestuur van de vereniging worden belast en die alleen kunnen optreden. De afgevaardigde bestuurder verzorgt de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen.

Hij is tevens bevoegd de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad litem te verstrekken aan een advocaat. Het mandaat van de afgevaardigd bestuurder is van onbepaalde duur.

 • 3. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun gering belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onmiddellijke beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of noodzakelijk maken.

Art. 25. §1. De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter van de andere taalgroep aan, evenals een penningmeester, alsook een secretaris, eventueel geen lid van de Raad.

 • 2. Op het einde van hun vierjarig mandaat zullen de voorzitter en de ondervoorzitter vervangen worden door een voorzitter en een ondervoorzitter van de andere taalgroep. Bij gebrek aan nieuwe kandidaten kunnen de beide mandaten verlengd worden voor vier jaar.

Art. 26. In geval de voorzitter verhinderd is, zullen zijn functies uitgeoefend worden door de oudste bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangeduid, die hem zal vervangen gedurende deze eventualiteit.

Art. 27. In geval de secretaris of de penningmeester verhinderd is, zal de jongste van de bestuurders hun functies uitoefenen, tenzij de Raad van Bestuur of de voorzitter een andere persoon aangeduid hebben.

Art. 28. §1. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. De bijeenroeping van de Raad van Bestuur is verplicht wanneer één derde van de leden van de Algemene Vergadering daarom vraagt.

 • 2. De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproeping.
 • 3. De oproeping bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de Raad van Bestuur.
 • 4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat de bestuurders voorafgaand beslissen tot schriftelijke besluitvorming. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvindt per e-mail, instant messaging, video- of telefoonconferentie.

Art. 29. §1. De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De bestuurders die zich onthouden van stemming, worden bij het berekenen van de meerderheid beschouwd als zijnde afwezig. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

 • 2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden overgemaakt aan elke bestuurder. De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in art. 9 van het KB van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Titel V. Financiering en Boekhouding

Art. 30. §1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen, als ter ondersteuning van een specifiek project.

 • 2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op iedere andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 31. §1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 • 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in art. 17 van de Wet van 27 juni 1921 en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
 • 3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig hetgeen is bepaald in art. 26novies van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 32. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorbije boekjaar samen met een voorstel van begroting gelijktijdig voor ter goedkeuring aan de jaarlijkse Algemene Vergadering op een datum door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Titel VI. – Ontbinding en Vereffening

Art. 33. De leden komen overeen dat, indien ten gevolge van een of andere oorzaak de vereniging ophoudt de voordelen van de rechtspersoonlijkheid te genieten, de vereniging verder zal blijven bestaan onder de vorm van een onverdeeldheid tussen alle leden, onverminderd hetgeen hierna bepaald is inzake de ontbinding en de vereffening van de vereniging.

Art. 34. §1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.

 • 2. De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 bepaalde, door een gerechtelijke beslissing of door het intreden van een ontbindende voorwaarde. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig art. 23 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 35. Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de Algemene Vergadering en bij gebreke daarvan, door de Rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de activa vastgesteld.

Art. 36. §1. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk of door intrede van een voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het nettoactief vermogen te bestemmen overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering die een bestemming zal geven die zoveel mogelijk aanleunt bij het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

 • 2. De Algemene Vergadering dient daartoe een beslissing te nemen binnen een termijn van drie maanden na publicatie van de beslissing tot ontbinding van de vereniging overeenkomstig art. 26novies, §2 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 37. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de Wet van 27 juni 1921 inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.