Handvest van de Christus Medicus

Het Handvest van de Christus Medicus brengt artsen en studenten geneeskunde samen die het menselijk leven willen dienen en beschermen van conceptie tot het natuurlijke einde.

Ze voldoen aan de ethiek van de eed van Hippocrates en gaan handelen in het licht van het evangelie van Jezus Christus, geholpen door de onderscheiding en de leer van de Katholieke Kerk. 

Zij steunen elkaar in echte solidariteit, ten dienste van de zieken en hun naasten. 

Ze verbinden zich ertoe elkaar niet te bekritiseren en leren elkaar te helpen om beter te werken in dienst van de lijdende mensheid. 

Ze willen van harte het menselijk leven dienen en beschermen van, vooral wanneer het embryonaal, arm, kwetsbaar is, bedreigd of lijdend, in het licht van dit woord van Christus: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt 25,40).

In navolging van de barmhartige Samaritaan zoeken ze het integrale goede van de mensen op lichamelijk, emotioneel, psychisch, sociaal en spiritueel niveau. 

Ze verwerpen elke daad die geen respect heeft voor de menselijke waardigheid, met name abortus en euthanasie. 

Het zoeken naar liefde en waarheid kan in sommige gevallen leiden tot gewetensbezwaren en tot publieke standpuntbepalingen voor welke ze elkaar ondersteunen. 

Door het werk van de rede verlicht door het katholieke geloof, ze stimuleren elkaar om hun professionele vaardigheden en ethiek voortdurend te verdiepen met behulp van onderzoek en aanwijzingen van het Magisterium. 

Afhankelijk van hun type beroepsbeoefening gaan ze de uitdagingen van de huidige tijd aan. 

Zij proberen te beantwoorden aan de werkelijke behoeften van hun patiënten, zowel op therapeutisch gebied als op het gebied van biomedische ethiek, maatschappij en volksgezondheid.

Vertrouwend op het woord van Christus: “Los van Mij kunt gij niets” (Joh 15,5) moedigen zij zichzelf aan hun leven te wortelen in het doopsel van Jezus, waardoor zij geadopteerde zonen van de Vader worden. 

Onder leiding van de Heilige Geest moedigen ze elkaar aan om in geloof te groeien, de sacramenten van de Kerk te beleven en regelmatig te bidden. 

Zich bewust van hun grenzen en hun armoede, in het bijzonder in de context van hun professionele oefening, bidden zij voor hun zieken en vertrouwen in de genade van God. 

Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 11 februari 2008