Gebeden

  • This post is also available in: Français
  • This post is also available in: English
  • Gebed van een arts – Johannes Paulus II
  • Gebed van toewijding van katholieke artsen uit de gehele wereld aan het Heilig Hart van Jezus.

Gebed van een arts – Johannes Paulus II

Heer Jezus,

Goddelijke Geneesheer, Gij die tijdens uw leven op aarde uw bijzondere aandacht getoond hebt voor de lijdende mens en die de dienst van de genezing hebt toevertrouwd aan uw apostelen, help ons om altijd klaar te staan bij het verlichten van het lijden van de medemens. Maak elk van ons bewust van de grootse zending die ons is toevertrouwd; help ons de inspanning op te brengen om instrument te zijn van uw barmhartige liefde, elk in zijn dagelijkse praktijk. Verlicht ons verstand, richt onze handen en geef ons een luisterend en meevoelend hart. Help ons bij elke zieke de trekken van uw goddelijk Aanschijn te herkennen.

Gij die de Weg zijt, help ons U elke dag na te volgen niet alleen in de zorg voor het zieke lichaam maar voor de ganse persoonlijkheid, door de zieken te helpen hun leven op aarde vertrouwvol verder te zetten tot op het ogenblik van de ontmoeting met U.

Gij die de Waarheid zijt, schenk ons wijsheid en kennis om door te dringen in het mysterie van de mens met zijn transcendente bestemming, telkens wij met hem op pad gaan om de oorzaken bloot te leggen van zijn ziekte en er de passende oplossingen voor te vinden.

Gij die het Leven zijt, geef dat wij de boodschap en het getuigenis kunnen brengen van ‘het Evangelie van het Leven’ in ons beroep, door het menselijk leven altijd te verdedigen vanaf de bevruchting tot aan zijn natuurlijk einde, door de waardigheid van alle mensen te eerbiedigen met inbegrip van de zwaksten en meest behoeftigen.

Heer, maak ons tot barmhartige Samaritanen, klaar om hen die we ontmoeten tijdens onze beroepsbezigheden, te ontvangen, er zorg voor te dragen en hen te troosten. Help ons een ruime bijdrage te leveren voor de voortdurende vernieuwing van de structuren van de gezondheidszorg, net zoals de heilige geneesheren die ons hierin zijn voorgegaan.

Zegen onze inzet en ons beroep, verlicht de navorsing die we doen en het onderricht dat we geven. En wil ons dan, na U altijd bemind en gediend te hebben in onze lijdende medemens, op het eind van onze levensweg uw glorievol Aanschijn laten aanschouwen en de vreugde laten smaken van de ontmoeting met U, in uw koninkrijk van geluk en grenzenloze vrede.

Amen.

Vaticaanstad, 29 juni 2000

Johannes-Paulus II

Gebed van toewijding van katholieke artsen uit de gehele wereld aan het Heilig Hart van Jezus.

Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart,

Die van alle eeuwigheid woont in het hart van de Vader,

U die in de schoot van de maagd u hebt een hart als het onze hebt laten modelleren,

U, de geliefde Zoon van de Vader, die ons liefhad met een mensenhart,

U die uw hart heeft uitgestort voor de ellende van mannen en vrouwen, lijdend in hun lichaam en in hun ziel,

U die niet voor de gezonden bent gekomen, maar voor de zieken, U die naar de gekwelde harten hebt geluisterd,

U die degenen hebt verwelkomd die onder lasten gebukt gaan, U die ze hebt verlicht met je zachtmoedige en nederige hart,

U die het hart van steen in een hart van vlees hebt veranderd,

U die hebt toegestaan ​​dat de beminde leerling op uw hart ruste,

U die hem heeft toegestaan ​​het kloppen van uw hart te horen,

U die ons roept om lief te hebben zoals u van ons houdt,

U die in uw hart en in uw vlees hebt geleden aan aanslagen en spugen, geseling en vernedering, het dragen van het kruis en de kruisiging,

U wiens hart is doorboord, U die tot het einde van ons hebt gehouden,

U, de Verrezene, die, in de wond van uw zijde, ons binnenleidt in een nieuw leven, U die door de gave van de Geest uw liefde verspreidt in de harten van gelovigen,

U die overal op aarde getuigen van uw liefde doet ontstaan, Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,

Wij artsen van over de hele wereld willen van u leren:

om u als ons model en als onze gids aan te nemen, als onze meester en onze vriend, als onze Heer en onze God,

We willen uit uw hart de genade putten om lief te hebben zoals u liefheeft en om onze broeders en zusters te dienen zoals u hen hebt gediend.

Hart van Jezus, hart dat diep in ons hart klopt en elk mensenleven geschapen naar uw beeld en uw gelijkenis,

Geef ons de waardigheid van elk menselijk leven te erkennen, het te beschermen en te verzorgen, het te verlichten en om het te verbinden.

Hart van Jezus, hart dat zich heeft laten modelleren in het hart van Maria,

Schenk ons ​​een hart van wijsheid en intelligentie dat put uit het Woord van God, onderscheidingsvermogen en deugd om lief te hebben en te dienen.

Hart van Jezus, die met mensenhanden werkte, bemind met een mensenhart; geef het ons om de competenties in uw dienst en die van onze broeders en zusters te stellen, om met een oprecht hart de gepaste vooruitgang te zoeken, om zorg te dragen voor degenen die lijden.

Hart van Jezus, hart dat zich over ons hart buigt,

Geef ons een hart van mededogen om ons niet af te wenden van de ellende van onze lijdende broeders en zusters en om de vreugde te geven van dienen eerder dan gediend te worden.

Hart van Jezus, bij wie we rust vinden,

Geef ons een hart van gebed om uit uw liefde de zachtmoedigheid en de vrede te putten, de kracht om moedig onze missie te vervolgen, en wijsheid om onze menselijke beperkingen te aanvaarden.

Hart van Jezus, doorboord aan het kruis,

Geef ons een hart van nederigheid: dat we vanuit onze eigen wonden en zwakheden wij de kwetsbaarheid van de mensen om ons heen kunnen aanvaarden en de juiste houding om ze te verlichten. Geef het ons onze fouten te erkennen en de hulp van onze families en echtgenoten, onze kinderen en onze patiënten, het verzorgend personeel te accepteren. Sta ons toe om samen op zoek te gaan naar het algemeen welzijn.

Hart van Jezus, waaruit bloed en water stromen,

Geef ons een hart van wijsheid en kracht om al onze talenten en competenties te tonen in dienst van het eeuwige leven en het goede nieuws van redding.

Hart van Jezus, teken van de liefde van de Vader, bron waaruit de Geest voortkomt,

stort de naastenliefde in ons hart, zodat we door onze daden en woorden weten hoe we moeten antwoorden op uw oproep om onze zieke broeders en zieke broeders en zusters lief te hebben, te verzorgen en te dienen, te bemoedigen, de leden van onze zorgteams en onze gezinnen te leiden en versterken, zoals u hen hebt gediend, verzorgd en liefgehad.

Door het onbevlekte hart van Maria, wij, artsen van over de gehele aarde, wijden wij ons toe aan uw Hart om u lief te hebben en te dienen.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons ​​hart gelijkvormig aan uw Hart.

Gebed van toewijding van katholieke artsen uit de gehele wereld aan het Heilig Hart van Jezus, geschreven door pater Benoît Guédas, rector van het heiligdom van Paray le Monial, en afgekondigd in Rome op 21 juni 2019.