Reactie op een open brief aan ‘gender-ontkenners’

Reactie op de open brief van Professor Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Gent en 19 medeondertekenaars.
Vincent Kemme (foto), hoofdredacteur Acta Medica Catholica

In verschillende Vlaamse media, waaronder De Standaard en de VRT, is dit weekend aandacht besteed aan een ‘Open brief aan gender-ontkenners’, ondertekend door Professor Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Gent en een aantal vooraanstaande Gentse academici. In die open brief wordt fel uitgehaald naar broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, en zijn artikel ‘Gender, een gevaarlijke dwaling’ dat wij dit voorjaar publiceerden in Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas. 

Wij betreuren het dat er zoveel ophef over dit artikel is ontstaan en roepen op tot een ernstige dialoog. Acta Medica Catholica is een tijdschrift dat zich begeeft op het raakvlak van geneeskunde en (katholiek) geloof en publiceert artikelen over een breed scala aan onderwerpen. Ook bredere maatschappelijke thema’s kunnen in ons blad aan bod komen (onderwijs, cultuur, politiek, filosofie, etc.) 

Het artikel van broeder Stockman was niet bij uitstek medisch van inhoud, eerder antropologisch, historisch, maatschappelijk en ook kerkelijk. De tekst is goed beargumenteerd, met verwijzing naar solide, te raadplegen bronnen. Aangehaalde zaken als geslachtsverandering, contraceptie en abortus hebben ook betrekking op de medische praktijk van vandaag, zodat de bespreking ervan – in een ruimere maatschappelijke en kerkelijke context – in ons blad voor onze lezers uiterst relevant is. 

De open brief, hieronder weergegeven, kent helaas weinig inhoudelijke argumentatie, maar lijkt het meer te zoeken in het gebruik van krachttermen (‘waanzin’, ‘wereldvreemd’) en een betrekkelijk lange lijst ondertekenaars. Vernoemde zaken als ‘interseksualiteit’ en het idee dat ‘de gemeenschap tussen man en vrouw niet meer essentieel is om het menselijk geslacht verder te zetten’ zijn medisch en ethisch verre van onomstreden en daarmee interessante punten van wetenschappelijke, antropologische, ethische en ook theologische discussie. Ze worden in de open brief echter als ‘feitelijkheden’ weergegeven waarover – gezien de toon van de brief – geen enkele discussie kan bestaan. De auteur van de open brief is ook de auteur van het boek “Gender in de Blender”, helaas de enige bron waarnaar de brief verwijst (en dat hij aan broeder Stockman belooft op te sturen).

Als hoofdredactie van Acta Medica Catholica staan wij nog steeds volledig achter de plaatsing van het artikel van broeder Stockman in ons blad. Maar we staan ook open voor – gefundeerde – kritiek en zijn bereid tot dialoog. Via onze website kan daartoe desgewenst contact met ons opgenomen worden: www.cathmed.be.

Vincent Kemme
Hoofdredacteur Acta Medica Catholica
en www.cathmed.be.

Respectvolle acties zijn welkom op redactie@cathmed.be.

======

De tekst van de open brief:

OPEN BRIEF AAN GENDER-ONTKENNERS,

Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden. Maar als een specialist psychiatrische geneeskunde anno 2020 gender een ‘gevaarlijke dwaling’ noemt, moet ik reageren. Niet alleen uit eigen naam, ook uit naam van tientallen artsen en wetenschappers.

Ik schrok toen ik het recente nummer doorbladerde van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas. Daarin trekt René Stockman, een van de bekendste Vlaamse religieuzen en sinds 2000 generale overste van de Broeder van Liefde, van leer tegen gender. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is.

In zijn artikel stelt Stockman dat gender is geëvolueerd van een beschrijvend begrip naar een wettelijk afdwingbaar begrip, en daar heeft hij het moeilijk mee. Volgens hem begon het probleem met de Franse filosofe en radicale feministe Simonne de Beauvoir die ooit zei: ‘On ne naît pas femme, on le devient’. De ‘gendertheorie’ was geboren, het verderf ingezet.

Stockman betreurt dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen met welk geslacht ze door het leven willen gaan. Want wie kiest, ontkent de lichamelijke en biologische realiteit: je bent als man of vrouw geboren, zo simpel is het. Dat er mensen zijn met intersekse die niet voldoen aan de door hem beschreven en door God gewilde binariteit van mannen en vrouwen doet er niet toe.

Hoe is het mogelijk, vraagt een verontwaardigde Stockman zich af, dat deze ‘genderideologie’ met haar nefaste impact op kinderen zich wereldwijd heeft kunnen verspreiden?

Ook de VN krijgt een veeg uit de pan. De organisatie zou haar eigen beginselen waarop een humane maatschappij moet gebouwd worden – lees: heteronormatieve huwelijksrelaties – hebben verloochend onder invloed van lobbygroepen. Immers, ze ijvert voor het recht van iedere mens, ongeacht zijn seksuele oriëntatie of geslachtelijke identiteit, om een gezin te stichten. Ze pleit voor een genderneutrale opvoeding. En ze dringt aan op genderinclusieve wetteksten.

Het Vaticaan waarschuwde in 2019 al voor de gevaren van die genderideologie, herinnert de auteur ons. De kerk veroordeelde het verloochenen van het onderscheid tussen man en vrouw en het feit dat de gemeenschap tussen man en vrouw niet meer essentieel is om het menselijk geslacht verder te zetten.

Katholieke scholen, dringt Stockman aan, mogen hier niet aan mee doen. Ze moeten ‘in lijn blijven met de leer van de Kerk op het gebied van haar visie op het gezin en de seksualiteitsbeleving en dan ook alles in het werk stellen om een christelijke visie op mens en maatschappij te blijven ontwikkelen’. Dit is volgens hem één van de kernopdrachten van ons katholiek onderwijs vandaag.

Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten.

Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel.

Ik zal broeder Stockman alvast exemplaar van mijn boek ‘Gender in de Blender: Ontdek jouw seksuele identiteit’ cadeau doen. Zo leert hij de wetenschappelijke inzichten over de humane seksuele identiteit beter kennen.

Piet Hoebeke, Decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Gent)

Medeondertekenaars:
Pierre Schoentjes, Hoogleraar Franse literatuur (UGent)
Kristien Roelens, Professor Verloskunde (UGent)
Lieven Danneels, Vicedecaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent)
Eric Mortier, Gedelegeerd Bestuurder UZ Gent en Gewoon hoogleraar (UGent)
Rik Van de Walle, Rector (UGent)
Freddy Mortier, Hoogleraar Ethiek (UGent)
Petra De Sutter, Professor Reproductieve Geneeskunde en Europees parlementslid
Marleen Temmerman, Emeritus Professor Gynaecologie (UGent)
Steven Weyers, Professor Genaecologie-Verloskunde (UGent)
Gunter Heylens, Professor en psychiater (UZ Gent)
Stan Monstrey, Professor en kliniekhoofd Plastische Heelkunde UZ Gent
René Vermeir, Hoogleraar Geschiedenis (UGent)
Jean Swings, Emeritus Hoogleraar (UGent)
Guy T’Sjoen, Professor en diensthoofd Endocrinologie en Stofwisselingsziekten UZ Gent
Els Elaut, Psycholoog-seksuoloog UZ Gent
Tom Balthazar, Professor Gezondheidsrecht (UGent)
Heidi Mertens, Professor Medische Ethiek (UGent)
Erik Van Laecke, Professor Kinderurologie (UGent)
Joz Motmans, Gastprofessor Genderstudies (UGent) en coördinator Vlaamse Transgender Infopunt