Geschiedenis: van 2007 tot 2011

Tijdens de Algemene Statutaire vergadering van 21 oktober 2006 werd dr. Bernard Ars verkozen tot voorzitter van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas in opvolging van dr. Paul Deschepper.In feite ging dit in op 1 januari 2007.
Op diezelfde vergadering die in Antwerpen plaats vond gaf prof. Herwig Arts s.j. een merkwaardige voordracht over: ‘Is er een christelijke spiritualiteit voor de arts?’. Deze voordracht werd op band opgenomen door dr. Luc Van der Plaetsen die de verhalende tekst heeft omgewerkt tot een geschreven tekst die nadien werd goedgekeurd door de auteur. Het verscheen in nr. 1 van Acta Medica Catholica 2007.
Op de raad van bestuur van 19 mei 2007 werden volgende benoemingen verricht: dr; Luc Van der Plaetsen: ondervoorzitter, dr. Paul Deschepper: erevoorzitter-penningmeester, E.P. Pierre Devos s.j. proost. Bestuursleden: dr. Raymond Lenaerts, dr. Luc David, dr. Ilse Kerremans.

Op 23 augustus 2007 werd een afvaardiging van onze vereniging onder de leiding van dr. Bernard Ars ontvangen op het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen. Dr. Paul Deschepper, aftredende voorzitter mocht uit de handen van zijne Eminentie kardinaal Godfried Danneels de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ontvangen.

Op 1 september 2007 werd een bijeenkomst georganiseerd in het Château de Harzé, rue de Bastogne 1 in 4920 Harzé met als thema: ‘Geloof en Wetenschap-Foi et Raison’.
De eerste spreker was dr. Ilse Kerremans met een voordracht over: ‘De filosofie van Edith Stein’; daarna kwam prof. D. Lambert aan de beurt met een boeiende uiteenzetting over:’ Le chanoine Lemaitre- entre Cosmos et Foi’.
Deze bijeenkomst vond plaats in het raam van de jaarlijkse algemene vergadering. Het werd een heerlijke dag in het prachtige kader van dit provinciaal domein van de provincie Luik.

In nr. 3 van Acta Medica Catholica 2007 werd de volledige tekst gepubliceerd van de ‘Loi Léonetti’,een wet die alle facetten van de problemen bij het levenseinde op een ethisch verantwoorde manier behandelt.

Op 16 februari 2008 organiseerde de Gentse afdeling van de Geneesherevereniging Sint-Lucas haar symposium over: ‘De vergrijzing van de maatschappij’ in het nieuwe auditorium van de KAHO, Sint-Lievenshogeschool te Gent.
Prof. dr. Mirko Petrovic van de Universiteit Gent besprak de medische en de sociale aspecten van de vergrijzing. De socio-economische aspecten van de vergrijzing werden behandeld door Dr. Raf Mertens, epidemioloog bij de CM.
De tekst van de voordracht van prof. dr. Petrovic verscheen in nr. 1 van Acta Medica Catholica 2008.

De algemene statutaire vergadering van 2008 vond plaats te Gent in het Bezinningscentrum ‘Het Rustpunt’ van de Carmel, Burgstraat 46 te Gent van vrijdagavond 24 oktober tot zondag 26 oktober. Deze vergadering kaderde in een bezinningsweekend voor artsen en hun gezin met als thema:’De wetenschappelijke en spirituele aspecten van de geneeskunde’
Vrijdagavond gaf Lucette Verboven een opgemerkte toespraak over:’De spirituele weg van de mens’.
De eerste voordracht op 25 oktober was van dr. Isabelle Dagneaux, filosoof aan de U.C.L. De titel was: ‘Prendre au sérieux l’Incarnation’. De gekende astrofysicus Gérard Bodifée sprak over:’God en het gesteente, waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen’.
In de namiddag van 25 oktober brachten we een bezoek aan het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal onder de leiding van bisschoppelijk vicaris Joris de Jonghe.
Op zondag 26 oktober genoten we, na de Eucharistie over een tweede voordracht van Lucette Verboven, ditmaal over Hildegard von Bingen.
Dit weekend was voor de jonge gezinnen een echte verademing, mede door de goede zorgen van drie kleuterleidsters die de zorg van de (kleine) kinderen op zich namen.
Verschillende teksten verschenen in Acta Medica Catholica nr. 1 van 2009.

In het programma van de Lucasvereniging van het Waasland noteren we een interessante voordracht op 1 oktober 2008 van prof. Pierre Trouillez over: ‘De eerste christenen, mythen en werkelijkheid’.

Op 7 februari 2009 organiseerde de afdeling Gent haar jaarlijks symposium met als thema:’Gentherapie: fictie versus realiteit’. Prof. dr. Anne de Paepe gaf een uitvoerige voordracht over:’ Genetica en gentherapie anno 2009′. E.H. Bert Vanderhaegen had het nadien over:’Ethische reflecties in verband met de gentherapie’.

Van vrijdagavond 18 september 2009 tot zondag 20 september vond een bezinningsweekend plaats voor artsen en hun gezin in de abdij Notre-Dame de Leffe in Dinant. Tijdens dit weekend vond ook de jaarlijkse statutaire vergadering plaats.
Het thema was: ‘De plaats van vertrouwen in een prestatiemaatschappij die zekerheid wil’.
De eerste voordracht was van prof. Jean Michel Longneaux die handelde over:’Confiance et recherche de sécurité’. Prof. dr. Michel Masson behandelde: ‘Dialogue médecin-patient dans un contexte sécuritaire’, medische benadering. De juridische benadering van dit probleem werd op magistrale wijze behandeld door Mevrouw Suzanne Boonen-Moreau, vice-voorzitster van het Tribunaal van eerste Aanleg te Namen. Prof. dr. Bernard Hanson, van de Université de Mons-Hainaut handelde over : ‘Dialogue médecin-patient dans un contexte sécuritaire’, een ethische benadering.
Op zondag 20 september kwam dr. Marc Desmet s.j. aan de beurt van de dienst palliatieve zorgen van het Virga Jesse Ziekennhuis te Hasselt spreken over: ‘Dialoog arts/patiënt in de context van vertrouwen/zekerheid: christelijke benadering’.

De Lucasvereniging van het Waasland nodigde op 30 september 2009 Sébastien de Fooz uit die een unieke voordracht met talrijke illustraties gaf over: ‘Te voet naar Jeruzalem’.

Op 6 februari 2010 kwam de afdeling Gent opnieuw aan de beurt met een symposium over:’ Polymedicatie, plaag, luxe of noodzaak?’ ‘Polymedicatie bij ouderen’ werd behandeld door prof. dr. Mirko Petrovic; ‘De economische aspecten van polymedicatie’ besprak dr. Robert van den Oever van de Christelijke Mutualiteiten.

Op 19 januari 2010 stuurde de raad van bestuur van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas felicitaties naar Mgr. André Léonard naar aanleiding van zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Onze vereniging bood haar welwillende diensten aan voor het geval ze van nut zou kunnen zijn bij het vervullen van zijn taak.

Van 6 tot 9 mei 2010 werd het XXIIIe Wereldcongres van de F.I.A.M.C. gehouden in Lourdes. Het thema was: ‘Geloof en geneeskunde’. Dit werd bijgewoond door een kleine maar dappere Belgische delegatie. Zeshonderd congressisten kwamen uit vele landen uit Europa maar ook uit Singapore, de Filippijnen en er was zelfs een collega uit China. Het werd voor de meeste congressisten een zeer verrijkende ervaring op spiritueel gebied.

De jaarlijkse statutaire vergadering vond plaats op 9 oktober 2010 in onze sociale zetel, namelijk de Norbertijnerabdij te Grimbergen onder het thema:’Medische praktijk en de kwetsbare menselijke persoon’. Pater Albert Bagood, prof. In filosofie te Rome gaf een theologische benadering van het onderwerp in het Frans en E.H. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier van het UZ Gent gaf zijn betoog in het Nederlands. David Doat uit Rijsel sprak als laatste over: ‘L’empathie nous permet-elle de comprendre la souffrance d’autrui?’
De dag besloot met een orgelrecital van de gekende organist Kamiel Dhooghe.

Het jaarlijks symposium van de afdeling Gent vond plaats op 12 februari 2011 met als thema:’Fundamenteel kankeronderzoek-Multidisciplinair oncologisch consult’.
Het fundamenteel kankeronderzoek werd uitvoerig uiteengezet door pro.dr. Marc Mareel van UGent; dr. Jacky Botterman legde ons de werking uit van het multidisciplinair oncologisch team. (verschenen in Acta Medica Catholica 2011 nr. 1.)

Op 21 augustus 2011 overleed na een korte maar fatale ziekte onze ondervoorzitter en hoofdredacteur dr. Luc Van der Plaetsen. Talrijke jaren heeft hij zich met veel toewijding ingezet voor de Belgische Geneesherenvereniging Sint Lucas en ook als voorzitter van de Afdeling Gent. Veel bewondering hebben we gehad voor de serene en vredige wijze waarop Luc en Ann deze zware beproeving hebben beleefd.

Op de raad van bestuur van 27 augustus 2011 werd dr. Bernard Ars herbenoemd tot voorzitter voor een periode van vier jaar; gezien het overlijden van dr. Luc Van der Plaetsen werd dr. Luc David (ad interim) benoemd tot ondervoorzitter; dr. Paul Deschepper werd hoofdredacteur en Mw. Annemie Bonne Deschepper werd penningmeester.

In het programma van de Lucasvereniging van het Waasland noteren wij de zeer gespecialiseerde voordracht op 29 september 2010 van prof.dr. Peter Vandenabeele van Ugent over:’ Celdood van worm tot mens, of hoe fundamentele inzichten leiden tot therapeutische toepassingen. Dit artikel verscheen nadien in Acta Medica Catholica 2011 nr. 4.

Ten slotte organiseerde onze voorzitter dr. Bernard Ars een schitterend colloquium in het Europees Parlement op 21 oktober 2011. Het thema was:’Sens ou non-sens de la Fragilité Humaine dans la Société Européenne Contemporaine/’De kwetsbare mens in het Europa van morgen’ onder het voorzitterschap van dr. Anna Zaborska, de steun van de E.P.P. Groep van het Europees Parlement en de medewerking van talrijke hulpgroepen waaronder Eurocarers, Alzheimer Europe, het departement wetenschappen van de F.U.N.P. van Namen en last but not least van het C.C.M.F. (katholieke artsenvereniging van Frankrijk) die ook een belangrijke financiële steun verleende.
De opkomst was buiten alle verwachtingen, méér dan 350 toehoorders volgden de voordrachten zeer aandachtig tot het einde.
Bij deze gelegenheid vond ook een algemene statutaire vergadering van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas in een zaal van het Europees Parlement en een bureauvergadering plaats van de F.E.A.M.C in de lokalen van de COMECE (Europese bisschoppenconferentie).
Voor de eerste maal klonk in het Europees Parlement het getuigenis van de artsen over de humane dimensie van hun roeping en kwam de ethische problematiek van de zwakkere mens aan het woord.
In de franstalige pers verschenen zeer lovende verslagen.
Een uitvoerig verslag van het symposium verscheen in Acta Medica Catholica nr. 4 van 2011.

Dr. Paul Deschepper,
Waasmunster 8 juni 2012.