VOL. 71, N° 1 (2002)

Editorial

La prière de Maimonides

Voici la prière quotidienne que Moïse Maïmonide adressait à Dieu. C’est un excellent exemple de l’attitude de foi d’un médecin croyant:

‘O Dieu, remplis mon âme d’amour pour l’art et pour toutes les créatures.

N’admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m’influencent dans l’exercice de mon art: car les ennemis de la vérité et de l’amour des hommes pourraient facilement m’abuser et m’éloigner du noble devoir de faire le bien à tes enfants.

Soutiens la force de mon cœur pour qu’il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l’ami et l’ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne vois que l’homme dans celui qui souffre.

Que mon esprit reste clair près du lit du malade, qu’il ne soit distrait par aucune pensée étrangère afin qu’il ait présent tout ce que l’expérience et la science lui ont enseigné: car grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatures. Fais que mes malades aient confiance en moi et en mon art, qu’ils suivent mes conseils et mes prescriptions.

Eloigne de leur lit les charlatans, l’armée des parents aux mille conseils et les gardes qui savent toujours tout, car c’est une engeance dangereuse qui, par vanité, fait échouer les meilleures intentions de l’art, et conduit souvent tes créatures à la mort.
Si les ignorants me blâment et me raillent, fais que l’amour de mon art, comme une cuirasse, me rende invulnérable pour que je puisse persévérer dans le vrai, sans égard au prestige, au renom ou a l’âge de mes ennemis.

Prête-moi, mon Dieu, l’indulgence de la patience auprès de malades entêtés ou grossiers.

Fais que je sois modéré en tout mais insatiable dans mon amour de la science.

Eloigne de moi l’idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l’occasion d’élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd’hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier, car l’art est grand, mais l’Esprit de l’homme pénètre plus avant.’

* Moïse Maimonide:
médecin et philosophe juif sépharade,
vivant au 12e siècle (1135-1204)

Teksten / Texts

Het nieuwe tijdperk na het humaangenoomproject

Inleiding

Het menselijk genoom telt 46 chromosomen. Deze 46 chromosomen worden onderverdeeld in 2 geslachtschromosomen en 44 niet-geslachtschromosomen of autosomen. De 44 autosomen zijn eigenlijk 22 paar chromosomen. Voor elk paar is één chromosoom afkomstig van de moeder en één van de vader. Van elke ouder erven we bijgevolg 23 chromosomen. Op de chromosomen zijn de verschillende erfelijke factoren of genen gelokaliseerd. Het aantal genen wordt thans geschat op 30.000. Initiëel dacht men dat het menselijk genoom ongeveer 100.000 genen telde. Chromosomen zijn in wezen een sterk opgerolde en compact opgevouwen DNA-streng. Een deel van deze DNA-streng, die de informatie bevat nodig voor het aanmaken van een welbepaald eiwit, wordt een gen genoemd. De genetische code in het DNA ligt vervat in de specifieke opeenvolging (sequentie) van slechts vier verschillende nucleotiden met hun overeenkomstige base: adenine, thymine, guanine of cytosine. De 23 verschillende chromosomen zouden samen ongeveer 3 miljard nucleotiden tellen.
De identificatie van alle genen in het menselijk genoom en, daaruit voortvloeiend, de sequentiebepaling van de naar schatting 3 miljard nucleotiden, waren de voornaamste doelstellingen van het humaangenoomproject (HGP), opgestart in oktober 1990. Het project was een initiatief van de National Institutes of Health en de Department of Energyin de Verenigde Staten. Verschillende laboratoria over de ganse wereld sloegen de handen in elkaar om binnen een periode van 15 jaar het menselijk genoom te ontrafelen. Zowel de academische wereld als de industrie en verschillende niet-commerciële organisaties waren bij het project betrokken. Men besloot DNA van 13 niet-verwante individuen van verschillende etnische afkomst te analyseren. Het onderzoek geraakte in een stroomversnelling toen Craig Venter, hoofd van Celera Genomics, in de lente van 1998 aankondigde dat zijn bedrijf ook van plan was om onafhankelijk van de anderen het menselijk genoom te ontcijferen. Dankzij de snelle technologische vooruitgang in de informatica werd, vroeger dan voorzien, reeds in juni 2000 aangekondigd dat de eerste kladversie van het menselijk genoom bekend was (1). In februari 2001 werd deze eerste versie van het menselijk genoom door beide onderzoeksgroepen gepubliceerd (2,3). Beide versies waren nog niet compleet en verschilden hier en daar nog wat onderling. Ze onthulden ongeveer 90% van het genoom waarvan slechts de helft als een definitieve sequentie kon beschouwd worden.
Uiteindelijk hoopt men tegen 2003, precies 50 jaar nadat Watson en Crick het dubbel helixmodel voor de DNA-molecule postuleerden (4), de volledige sequentie van het menselijk genoom in kaart te brengen met een foutmarge van 1/10.000 nucleotiden. Wanneer de volgorde van de 3 miljard nucleotiden bepaald is en alle genen bekend zijn, is de kous nog niet af! Uiteindelijk moet dan nog uitgemaakt worden wat de functie is van de naar schatting 30.000 verschillende genen in het menselijk genoom.

De ontrafeling van het menselijk genoom: een nieuwe mijlpaal

Kennis van de exacte volgorde van alle nucleotiden in het menselijk genoom en inzichten in de structuur en functie van alle humane genen zullen nieuwe mogelijkheden openen, niet alleen binnen de geneeskunde maar ook in andere disciplines en domeinen, zelfs buiten de gezondheidszorg.
We mogen verwachten dat door de ontrafeling van het menselijk genoom grote vooruitgang zal geboekt worden in de diagnostiek van aandoeningen die geheel of gedeeltelijk genetisch bepaald zijn. Identificatie van het causale genetisch defect (mutatie) laat toe om een klinisch gestelde diagnose onomstotelijk te bevestigen. Genetisch onderzoek maakt het daarenboven mogelijk om de diagnose reeds vroegtijdig in het ziekteproces te stellen, eventueel vóór de geboorte (prenatale diagnostiek) of zelfs presymptomatisch, vooraleer het individu de ziekte ontwikkelt (presymptomatische diagnostiek). Voor verschillende autosomaal recessieve aandoeningen (vb. mucoviscidose) is het nu reeds mogelijk om niet alleen de diagnose te bevestigen bij het aangetast individu, maar ook om dragerschap voor de recessieve mutatie op te sporen bij gezonde familieleden van de patiënt (dragerschapsonderzoek). Hetzelfde geldt voor verschillende X-gebonden recessieve aandoeningen (vb. ziekte van Duchenne). Deze ziekten komen in de regel enkel bij mannen voor. Kennis van het causale gen laat toe om met genetisch onderzoek de diagnose te bevestigen bij aangetaste mannen en daarenboven dragerschap op te sporen bij vrouwen met verhoogd risico.
In tegenstelling tot de groep van monogenische aandoeningen, is thans nog weinig vooruitgang geboekt in de genetische diagnostiek van multifactoriële aandoeningen (vb. hypertensie, diabetes, obesitas enz …). Multifactoriële aandoeningen zijn per definitie niet het gevolg van een defect in één gen (monogenisch) waar wellicht het resultaat van een interactie tussen verschillende genen (polygenisch) en omgevingsfactoren. Ze komen frequenter voor dan monogenische aandoeningen en maken een belangrijk deel uit van de gezondheidsproblematiek in onze bevolking. Voor het merendeel van deze aandoeningen zijn de inzichten in de onderliggende genetische defecten of predisponerende factoren nog te schaars om genetische diagnostiek aan te bieden. De niet-mendeliaanse overerving en het polygenisch karakter van deze groep van aandoeningen vormen een niet te onderschatten struikelblok bij de identificatie van de causale genen. De kennis die zal voortsproeien uit het HGP zal in ieder geval het onderzoek in dit domein doen versnellen.
Nieuwe inzichten in het genetisch defect van de diverse overerfbare aandoeningen zullen niet alleen nieuwe diagnostische mogelijkheden openen maar ook een initiële stap kunnen betekenen in de preventie en behandeling van deze aandoeningen. Andere therapeutische toepassingen van het HGP situeren zich op het gebied van de farmacologie. Het is bekend dat het effect van geneesmiddelen kan verschillen van individu tot individu. De minimale therapeutische dosis en de bloedspiegel waarbij neveneffecten optreden zijn bijvoorbeeld sterk individueel afhankelijk. Dit individuele respons is in belangrijke mate genetisch bepaald. Immers de metabolisatie van geneesmiddelen staat onder controle van verschillende enzymen, elk het product van een verschillend gen. Kleine variaties in de nucleotidensequentie van deze genen kunnen een verklaring bieden voor de verscheidenheid aan individuele responsen. Kennis van deze genen en hun variaties zou op die manier toelaten om een medicamenteuse behandeling op een meer individuele basis af te stemmen.
Via recombinant DNA-technologie, waarbij humaan genetisch materiaal in een bacteriëel genoom wordt ingebracht, is het mogelijk geworden om op grote schaal eiwitten van therapeutisch belang te produceren. De productie van menselijk insuline is hier reeds een treffend voorbeeld van. Op dezelfde manier kunnen ook planten genetisch gemodificeerd worden, ofwel om ze resistenter te maken tegen bepaalde ziekten ofwel voor andere toepassingen. Zo werden recent tabaksplanten genetisch gemodificeerd. Een gen dat codeert voor een bacterieel enzyme, in staat om TNT af te breken, werd in het plantengenoom ingebracht. Teelt van deze tabaksplanten op verontreinigde bodems liet op deze manier een efficiënte bodemsanering toe.
Kennis van de exacte volgorde van alle nucleotiden in het menselijk genoom zal ons ook toelaten variaties tussen verschillende individuen te bestuderen. Naar schatting zijn deze variaties (polymorfismen) gemiddeld om de 200 nucleotiden aanwezig in het genoom. Deze polymorfismen hebben per definitie geen klinisch belang. Ze kunnen een wijziging zijn in één nucleotide of een variatie in de lengte van een repetitieve sequentie. Opsporen van deze variaties kent verschillende toepassingen. Ze kunnen van nut zijn in de genetische diagnostiek (bvb. bij koppelingsonderzoek). Ze kunnen ook aangewend worden in de antropologie om de herkomst en migratie van verschillende etnische groepen te bestuderen. Hun nut bij vaderschapsbepaling en identificatie van criminelen bij misdrijven (DNA fingerprinting) is alom bekend.
Tot slot moeten we er nog op wijzen dat ontrafeling van het menselijk genoom ons ook zal toelaten om met meer precisie uit te maken wat de effecten zijn van bestraling, van cancerogene en mutagene stoffen op het erfelijk materiaal. Dit verklaart waarom van in het begin ook de Department of Energy sterk geïnteresseerd was in het project.

De ontrafeling van het menselijk genoom: potentiële gevaren

Zoals geïllustreerd zal de ontrafeling van het menselijk genoom een belangrijke nieuwe mijlpaal betekenen voor de biomedische wetenschap. Het HGP zal ook in andere domeinen, buiten de gezondheidszorg, zijn vruchten afwerpen. Toch moeten we ook wijzen op potentiële gevaren die deze nieuwe inzichten met zich kunnen meebrengen, vooral op ethisch vlak.
De belangrijkste valkuil situeert zich wellicht op gebied van de genetische diagnostiek. Het diagnosticeren van een genetische aandoening heeft immers niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf maar ook voor zijn onmiddellijke omgeving en niet in het minst voor andere familieleden. Deze laatste kunnen immers ook een risico vertonen op het ontwikkelen van de ziekte of drager zijn van het genetisch defect met verhoogd risico voor de kinderen. Hierbij rijzen onmiddellijk enkele vragen. Wie moet hier wie informeren? Weegt het recht op privacy van de patiënt op tegenover het recht van familieleden om geïnformeerd te zijn over potentiële risico’s? Daarnaast bestaat er ook het recht om niet te weten en kunnen we ons afvragen of de familie zomaar ongevraagd met informatie rond genetische risico’s kan geconfronteerd worden. We kunnen verwachten dat een toename aan mogelijkheden in de genetische diagnostiek meer van dergelijke vragen met zich zal meebrengen.
Meer inzichten in het polygenisch karakter van de multifactoriële aandoeningen zal het mogelijk maken om bij velen een genetische predispositie voor een bepaalde aandoening op te sporen. De vraag zal zich dan stellen wie gescreend moet worden, voor welke aandoening en met welke test. Testen voor deze groep van aandoeningen zijn maar zinvol wanneer de aandoening een belangrijke morbiditeit of mortaliteit veroorzaakt, preventie of behandeling mogelijk is en het risico na de test significant gedaald of gestegen is.
Het is intussen ook duidelijk geworden dat presymptomatische diagnostiek, wanneer onzorgvuldig voorbereid, een negatieve ervaring kan betekenen voor het getest individu. Als voorbeeld van presymptomatisch of predictief onderzoek kunnen we de ziekte van Huntington aanhalen. Het is thans theoretisch mogelijk om bij elk gezond individu in de bevolking met een eenvoudige genetische test uit te maken wie op latere leeftijd de ziekte van Huntington zal ontwikkelen. Gelukkig zal geen enkel genetisch centrum bereid zijn om deze test zomaar lukraak bij iedereen uit te voeren. De ervaring met de ziekte van Huntington leert dat presymptomatisch onderzoek slechts kan gebeuren na een grondige evaluatie van de vraagstelling en motivatie van het individu en dit het liefst in vele gesprekken met multidisciplinair karakter (5). Presymptomatisch onderzoek gebeurt uiteraard slechts na geïnformeerde toestemming en is derhalve slechts verdedigbaar op kinderleeftijd wanneer het om een ernstige aandoening gaat met vroegtijdige aanvang en met mogelijkheden tot preventie of behandeling.
De mogelijkheden voor prenatale diagnostiek zullen alleen maar toenemen. Meer en meer aandoeningen zullen via DNA-onderzoek vroegtijdig in de zwangerschap kunnen opgespoord worden. Niemand zal twijfelen aan het belang hiervan bij ernstige, lethale aandoeningen waarvoor geen behandeling mogelijk is. Maar wat met prenatale diagnostiek voor minder ernstige aandoeningen, voor aandoeningen waar enige vorm van preventie of behandeling mogelijk is, voor aandoeningen die slechts op laatvolwassen leeftijd optreden, of voor het testen van een genetische predispositie? Wie bepaalt hier de regels? De overheid? De ouders? De arts-geneticus? De gynaecoloog?
De toenemende mogelijkheid om via genetisch onderzoek enerzijds vroegtijdig een diagnose te stellen, eventueel vóór de ontwikkeling van symptomen, of anderzijds een genetische predispositie op te sporen zal ongetwijfeld de interesse opwekken bij verzekeringsmaatschappijen. Zal de overheid via wet verbieden dat verzekeringsmaatschappijen dergelijke testen kunnen vereisen bij het vastleggen van een contract? Of zal de privacy van de verzekeringsnemer gerespecteerd worden met echter aanpassing van de premie in geval een bepaalde test geweigerd wordt?

Conclusie

De nieuwe kennis verkregen uit het HGP zal ongetwijfeld nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden openen en belangrijke inzichten opleveren in de fysiopathologie van veel ziekteprocessen. Deze vooruitgang kunnen we alleen maar toejuichen. In dit enthousiasme mogen we echter niet de ogen sluiten voor potentiële gevaren die deze nieuwe ontwikkelingen met zich kunnen meebrengen. Als artsen hebben we hierin een belangrijke taak te vervullen. Juist omdat het stellen van een genetische diagnose vérreikende gevolgen kan hebben voor het individu, zijn nakomelingen en familieleden, moet het genetisch onderzoek een weloverwogen keuze blijven van het individu na een eerlijke en correct geïnformeerde toestemming. Hierin speelt het genetisch advies een heel belangrijke rol. Met genetisch advies verwijzen we naar het niet-directief informeren van de patiënt over het risico op de aandoening, de implicaties voor de gezondheid, de mogelijkheden tot prenataal, presymptomatisch of dragerschapsonderzoek en tenslotte de verschillende opties voor het vervullen van kinderwens. Niet alleen het zieke individu maar ook de bevolking en de overheid moeten meer dan ooit op een deskundige en adequate wijze ingelicht worden over de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke genetica in dit nieuwe tijdperk.

* Dr. Geert Mortier, kinderarts en klinisch geneticus
Centrum voor Medische Genetica
De Pintelaan 185
UZ Gent
9000 Gent

Referenties

1. http://www.ornl.gov/hgmis/

2. International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and analysis of the human genome.
Nature 2001; 409: 860-921.

3. The Celera Genomics Sequencing Team. The sequence of the human genome.
Science 2001; 291: 1304-1351.

4. Watson JD and Crick FHC. Molecular structure of nucleic acids.
Nature 1953; 171: 737-738.
available on internet: http://www.nature.com/genomics/human/watson-crick/

5. Guidelines for the molecular genetics predictive test in Huntington’s disease.
Neurology 1994; 44: 1533-1536.

Peut-on créer un monde meilleur?

Discours à Assise lors de la Marche de La Paix

 

1. Dans la ville d’Assise Saint François, le pauvre de cette ville s’était posé la même question en son temps, il y a sept siècles. Pour lui, créer un monde meilleur est possible et c’est un travail de conversion intérieure quotidienne et d’attention chargée d’amour envers toutes les créatures de Dieu. Il commença par cette conversion en lui-même, puis des milliers d’hommes le suivirent et le suivent aujourd’hui encore. D’ailleurs c’est son esprit et son message de paix et d’amour qui nous réunissent aujourd’hui, dans sa ville, à la recherche d’un monde meilleur. Et, venant de Jérusalem, je poserai la question savante aussi: ‘Un monde meilleur peut-il être construit à Jérusalem?’

2. Aujourd’hui, le monde en désarroi par suite des attentats du 11 septembre, et les grandes puissances de ce monde, elles-mêmes soumises à la peur d’un ennemi invisible, le terrorisme, se demandent comment protéger les valeurs de l’humanité et permettre aux peuples de la terre de vivre en paix et en sécurité.

2.1 Cet attentat a produit une secousse dans l’humanité, car il a mis à nu la fragilité des puissances de cette terre. Cette secousse a invité tous les peuples de la terre à s’unir dans une lutte commune. Mais elle invite aussi bien les responsables de ce monde, dans leur lutte contre le terrorisme, à avoir le courage de regarder dans les profondeurs de leur conscience, comme dans les structures de notre civilisation, basées souvent sur les intérêts des peuples forts aux dépens des plus faibles. En effet, au nom des intérêts, des injustices sont commises ou permises. La limitation des richesses du monde entre les mains de 20% de l’humanité, faire des pays du tiers-monde le marché des armements produits par le premier monde, injustices imposées aux peuples faibles, et je mentionne parmi ceux-là le peuple palestinien qui réclame toujours sa liberté, et le peuple irakien soumis à un embargo qui, depuis une dizaine d’années, continue à faire des milliers de victimes innocentes, quels que soient les raisonnements politiques qui voudraient justifier cela. Tout cela nourrit un ressentiment dans l’âme des pauvres.

Pour se libérer du terrorisme, la civilisation contemporaine ou l’ordre mondial contemporain doit pouvoir faire son examen de conscience, voir les sources du mal en lui, les déraciner, permettre à un monde de mourir et à un autre de naître, sur base de la justice et de l’amour.

2.2 Un autre moyen de lutte contre le terrorisme: rendre Dieu plus présent dans la société et la conscience des personnes, favoriser une meilleure éducation religieuse dans les sociétés sécularisées ou croyantes, afin de couper le chemin face à ceux qui transforment la religion en fanatisme et extrémisme.

Le dialogue des religions et des cultures est aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Ce dialogue entre les religions doit dépasser tout ce qui s’est fait jusqu’à présent: congrès, cérémonies et publicité. Dans ce dialogue entre les religions, il faut plutôt développer un programme universel d’éducation, qui est une éducation de tous les croyants à la paix et au respect de la religion de l’autre. Il ne s’agit pas d’une éducation au syncrétisme. Chacun doit rester fidèle à sa propre religion, mais en même temps ouvert à l’estime et au respect de l’autre religion. Il faut aussi que tombent tous les préjugés que chaque religion, chaque croyant, peut avoir vis-à-vis des autres.

2.3 Toutefois, si un effort vers plus de respect mutuel est nécessaire de la part des institutions religieuses, un même effort de la part des institutions civiles, politiques et laïques est, lui aussi, tout aussi indispensable. La civilisation occidentale doit effectuer un retour vers les valeurs religieuses. Elle ne peut pas oublier que ce monde est composé de gens qui croient et que les religions sont une donnée essentielle de l’humanité. C’est pourquoi l’Occident sécularisé doit revenir sur ses positions laïques et créer les conditions d’un dialogue entre la laïcité et les religions. Les pouvoirs laïcs doivent prendre garde au fait que si leur logique est une chose, celle des religions en est une autre. Ils doivent prendre garde aussi à ne pas utiliser les religions dans leurs calculs de domination, car le détournement de la religion peut leur échapper, soit en se dirigeant vers l’extrémisme et le fanatisme donnant lieu au terrorisme, soit vers une exploitation de la démocratie qui permettrait à l’extrémisme religieux d’accéder au pouvoir par les moyens démocratiques et de le transformer ensuite en dictature.

2.4 Les effets du terrorisme peuvent se manifester au loin, mais les racines sont en nous. Il est inutile de frapper au loin, si on n’a pas le courage de déraciner les causes qui sont dans nos consciences ou dans nos structures sociales. Le terrorisme frappé au loin ne fera que renaître, si les causes qui le produisent et qui sont en nous, restent inchangées.

Nous sommes confiants que les évenements de ces jours, au lieu de lancer l’humanité dans des guerres aux effets imprévisibles, puissent plutôt la faire passer d’une ère des intérêts et des injustices en faveur des grandes puissances, à une nouvelle ère de collaboration entre les peuples, basée, non plus sur les intérêts des plus forts, mais sur la dignité de toute personne humaine et de tout peuple.

3. Et, venant de Jérusalem, je pose la question: ‘Un monde meilleur peut-il être construit à Jérusalem?’

Entre Assise et Jérusalem, il y a un lien humain et spirituel fondamental. C’est pour le Christ né à Bethléem, mort et ressuscité à Jérusalem, que François d’Assise décida de se convertir et de s’atteler à la tâche ardue de collaborer à la construction d’un monde meilleur.

3.1 A Jérusalem ainsi, la justice et la paix, et donc un monde meilleur doivent être possibles. A Jérusalem, et dans la Terre Sainte, Palestine et Israël, il y a un conflit qui dure depuis plus d’un siècle. Mais c’est en 1948 qu’Israël crée son Etat sur les 78% de la Palestine historique. En 1967 il occupe le reste de la Palestine, i.e. les 22% qui restaient, et cette partie reste jusqu’aujourd’hui avec le statut de territoires occupés. Les Palestiniens, au début, expropriés, majoritaires, refusèrent de reconnâître le nouvel Etat créé en 1948.

Depuis 1988 et avec le processus de paix, ils ont reconnu et ont fait leur concession. Aujourd’hui, ils ne demandent que les 22% de la Palestine historique, occupés en 1967. En résumé, le conflit aujourd’hui consiste donc en ce qui suit: les Palestiniens réclament leur liberté et la fin de l’occupation militaire israélienne. Les Israéliens de leur côté demandent leur sécurité. Cette double demande, la liberté pour les Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens, n’est pas contradictoire. Au contraire, l’une est conditionnée par l’autre. La sécurité pour Israël est tout simplement le résultat de la liberté redonnée aux Palestiniens et la fin de l’occupation militaire. Les cœurs amis sont la meilleure sécurité et les meilleures frontières. Ils sont beaucoup plus efficaces que les armées et les représailles. Et les Palestiniens peuvent devenir les cœurs amis et les voisins pacifiques, une fois que leurs territoires et leur liberté leur sont redonnés.

3.2 La phase du conflit que nous sommes en train de vivre aujourd’hui est l’une des plus violentes que nous ayons vécue. J’espère que ce sera la dernière. Après elle, une nouvelle génération de leaders doit se manifester, avec une nouvelle vision, celle du respect mutuel, et une vision de l’autre qui n’est pas l’ennemi à haïr et tuer, mais le frère avec lequel il faut construire la nouvelle société palestinienne et israélienne. Une nouvelle vision et un nouveau courage prêt à réaliser la paix juste et définitive, un nouveau courage du chef prêt, non plus à sacrifier le peuple, mais à se sacrifier lui-même, si nécessaire, pour la paix des générations à venir.

3.3 Jérusalem est la ville sainte pour les trois religions monothéistes, elle est un patrimoine de l’humanité. Source de Rédemption pour l’humanité, sa situation de paix ou de guerre se réfléchit aussi sur la paix ou la guerre dans le monde. C’est pourquoi, ce conflit mérite de nouveaux efforts de la part de la communauté internationale afin d’aider les deux peuples à se réconcilier sur les bases de la justice et de la dignité égales de tous les peuples.

Un nouvel ordre mondial basé sur la justice et la paix partira d’un monde meilleur basé sur la justice et la paix à Jérusalem.

Assisi, 13 octobre 2001

* Son Excellence Monseigneur Michel Sabbah
Patriarche latin de Jérusalem

Het holistisch personalisme van magister ‘Lowieke’ Janssens

In dankbaar aandenken aan een ware leermeester

 

Op de woensdag vòòr Kerstmis, 19 december 2001, is de bekende Vlaamse moraaltheoloog Louis Janssens van ons heengegaan. Al was hij niet enkel doctor maar ook magister in de theologie, toch noemde hij zichzelf liever “een boerke van Olen”. Hij werd immers in Olen (provincie Antwerpen) op 23 juli 1908 in een landbouwersgezin geboren, en daar was en bleef hij heel zijn leven fier op. “Gezond boerenverstand” was voor hem even belangrijk als academische geleerdheid of autoriteit. Als student noemden wij hem onder elkaar het liefst “Lowieke”. Daarin ligt heel zijn nabije eenvoud uitgedrukt, die hem niet alleen als persoon maar ook als theoloog getekend heeft. Geen eenvoud van simplisme maar van rechtlijnigheid en helderheid. Zowel in zijn lessen en conferenties als in zijn publicaties slaagde hij erin de moeilijkste problemen verstaanbaar te maken, zonder ook maar iets af te doen van hun complexiteit of ook maar enige toegeving te doen op het vlak van onderzoek en kritische reflectie. En dit is zo geweest vanaf 1942, toen hij voltijds professor werd in Leuven, tot hij in 1978 met emeritaat ging.

Zijn personalistische “roeping”

Louis Janssens zal voorgoed met het personalistisch denken verbonden blijven (1), alhoewel het aanvankelijk een heel andere kant leek op te gaan.
Na zijn middelbare studies in het Frans aan het college van Herentals, waartoe hij door één van de Olense parochiegeestelijken moest aangespoord en aangemaand worden, begon hij in 1928 aan het seminarie van Mechelen-Brussel zijn priesterstudies, om op 11 januari 1934 priester gewijd te worden. Vanaf het academiejaar 1933-34 verbleef hij in Leuven om er aan de Faculteit Godgeleerdheid zijn theologiestudies te voltooien. In 1936 werd hij baccalaureus in de godgeleerdheid en reeds een jaar later verwierf hij zijn titel van doctor in de theologie met een studie over de visie van Cyrillus van Alexandrië op de genade van het goddelijk kindschap van de mens (2). Hieruit blijkt hoe hij zich aanvankelijk eerder bewoog op het domein van de dogmatische theologie, in het bijzonder van christologie en heilsleer, waartoe de patristiek hem een geschikte toegang leek te bieden.
Toch is hij een heel andere weg opgegaan, ook ditmaal niet op eigen initiatief. Hij werd letterlijk door kardinaal Jozef-Ernest Van Roey, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en primaat van België, “geroepen” om een studie te schrijven die een Rooms-katholiek antwoord moest bieden op de ontkenning van het menselijk individu door het nationaal-socialisme en fascisme, het communisme en collectivisme. In 1939 publiceerde hij deze studie onder de titel “Personne et société. Théories actuelles et essai doctrinal”, waarmee hij tevens tot “magister in de godgeleerdheid” promoveerde. In datzelfde jaar 1939 werd hij professor aan het Sint-Jozef-seminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, een taak die hij tot 1942 vervulde, toen hij in Leuven aan de Faculteit Godgeleerd tot professor werd benoemd. Ondertussen had hij al in 1939, onmiddellijk na zijn magisterthesis, aan de Katholieke Universiteit een aanstelling gekregen, namelijk als lector aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zijn magisterstudie bevat de kiem van heel zijn later moraaltheologisch denken, zowel op het domein van de sociale en politieke ethiek als op het vlak van de huwelijksmoraal.

Sociaal en politiek personalisme

In de lijn van Kant, die stelt dat wij een mens nooit als louter middel mogen beschouwen maar steeds ook als doel moeten behandelen, affirmeert Louis Janssens resoluut de “waardigheid van de menselijke persoon”. Deze waardigheid is zo onaantastbaar dat ze door geen enkel sociaal, economisch, juridisch en politiek systeem mag aangetast worden. Tegelijk beseft hij dat deze schending telkens weer in feite gebeurt en zal gebeuren. De ethiek kan de verwezenlijking van haar eigen waarden niet garanderen, tenzij… ze zich omvormt tot een totalitair regime. Vandaar de blijvende actualiteit van het personalisme als kritisch hefboomprincipe in elke organisatie, samenlevingsvorm en staat. Het is dan ook niet toevallig dat Louis Janssens in zijn sociaal-ethische studies na de tweede wereldoorlog, zoals in zijn veelgelezen basiswerk “Personalisme en democratisering” (1957) (3), deze waardigheid verbindt met de mensenrechten (4). Zij poneren immers dat elke mens onvoorwaardelijk respect verdient, onafhankelijk van geslacht, huidskleur, religie, cultuur, leeftijd of vermogen. Deze volstrekte waarde van de menselijke persoon blijft bij Louis Janssens echter geen louter filosofisch principe, vermits ze voor hem als gelovige verankerd ligt in het scheppings- en verlossingsgeloof. Dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis betekent dat elke mens een goddelijke, onaantastbare waarde heeft ontvangen. Deze waarde is ook de reden en de zin van Jezus’ verkondiging en handelen, waardoor mensen hun oorspronkelijke menselijke waardigheid terugkrijgen en ook ten volle kunnen ontplooien (5).
Gevoelig als hij is voor een constructieve dialoog met eigen tijd en cultuur (6), blijft Louis Janssens niet staan bij de grondaffirmatie van de menselijke waardigheid, maar probeert hij deze ook in eigentijdse begrippen fenomenologisch te ontvouwen, wat hem brengt tot zijn visie op de “persoon adequaat en integraal begrepen” (7). Daarbij laat hij zich inspireren door denkers als Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Henri Bergson, Maurice Blondel, Martin Buber, Max Scheler en anderen. Alleen als we de mens integraal of holistisch benaderen kan deze tot zijn recht komen. De mens is niet alleen een vrij, denkend en willend subject in lichamelijkheid, met eigen uniciteit en historiciteit, maar ook een subject in relatie. Precies om te ontkomen aan het verwijt van subjectivisme en individualisme besteedt Louis Janssens van meetaf aan alle aandacht aan de wezenlijke betrokkenheid van de persoon op de anderen, zowel in de korte als in de lange relaties, dat wil zeggen zowel in de ik-jij-relaties als in de sociale, economische, juridische en politieke verbanden. Daarenboven krijgen via de lichamelijkheid ook de relaties met de natuur en de wereld een eigen plaats en waarde, waardoor het voor personalisten in zijn spoor mogelijk wordt het ecologisch denken in het personalisme te integreren (8).
Met dit holistisch personalisme, dat alle dimensies van het persoon-zijn zowel in hun eigenheid als in hun wederkerige betrokkenheid probeert recht te doen, heeft Louis Janssens op verschillende vlakken van het maatschappelijk leven zijn stempel gedrukt (9). Als docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven van de cursus moraalfilosofie, voorloper van de latere cursus Medische ethiek (Jos Ghoos, Juliaan De Clercq) en de huidige cursus biomedische ethiek (Paul Schotsmans) (10), (11) heeft hij op hele generaties artsen een onuitwisbare indruk nagelaten, waarvan je bij gelegenheid van conferenties voor lokale Geneesherenverenigingen Sint-Lucas het getuigenis blijft horen (12).
Als concreet voorbeeld van sociaal-ethisch denken dat tot publiek engagement leidde, mag zijn interventie tijdens de algemene artsenstaking in april 1964 niet onvermeld blijven (13). Onder zijn impuls, aldus prof. em. Marcel Renaer, voormalig gynaecoloog aan het Universitair Ziekenhuis KU Leuven, verscheen in de Vlaamse krant “De Standaard” een krachtig protest van een tiental lijnen, ondertekend door een aantal professoren en artsen van het Academisch Ziekenhuis van de KU Leuven. Een totale artsenstaking, die louter op syndicale eisen, dat wil zeggen groepsbelangen gebaseerd is en dus niet voorziet in minimale zorgverstrekking en dringende levensreddende interventies, bestempelde hij als moreel volstrekt onaanvaardbaar (14).
Ook op het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft Louis Janssens zijn stempel gedrukt, al was hij geen officiële peritus of deskundige. Uit onderzoek en gesprekken met hemzelf kon prof. Jan Jans achterhalen dat Louis Janssens de auteur was van het zogenaamde “Document van Fribourg” (1960) (15). Deze tekst, die hijzelf beschouwde als één van zijn belangrijkste geschriften, bood Mgr. E.J. de Smedt, bisschop van Brugge en grote conciliaire pleitbezorger van de godsdienstvrijheid, de onmisbare grondvisie waarop de verklaring “Dignitatis Humanae” (1965) over godsdienstvrijheid en positieve religieuze tolerantie kon uitgebouwd worden. Het vertrekpunt voor de visie op de verhouding tussen de verschillende religies en levensbeschouwingen is niet meer de epistemologische stelling van de énige waarheid, dat wil zeggen van het (katholiek) christendom als énige ware godsdienst, wat principieel – en ook vaak in de praktijk – tot intolerantie leidde, maar de ethische stelling van het onvervreemdbaar recht op vrijheid van geweten, dat wil zeggen de vrijheid om eigen overtuigingen te volgen en te uiten, met als enige grens dat anderen er niet door geschaad worden.
Last but not least heeft Louis Janssens een diepe invloed uitgeoefend op de naoorlogse christelijke sociale en politieke bewegingen (16), in het bijzonder op de christelijke arbeidersbeweging (17) en de christen-democratische volkspartij, die tot op vandaag een personalistische mens- en maatschappijvisie huldigen. Deze keuze houdt de uitdaging in om dit personalisme in de steeds weer nieuwe omstandigheden van tijd en ruimte consequent door te denken en toe te passen. Dit zowel op micro- als op macrovlak, zowel wat betreft het ongeboren als het geboren leven, zowel op het vlak van huwelijk, gezin en onderwijs als op sociaal, economisch (18), ecologisch en politiek vlak, met een bijzondere aandacht voor een solidariteit die verder reikt dan de grenzen van eigen groep en land (19).

Personalistische visie op seksualiteit, huwelijk en vruchtbaarheid

Het is steeds één van de grote betrachtingen van Louis Janssens geweest om het personalisme dat hij voor samenleving en politiek had ontwikkeld, consequent door te trekken tot op het vlak van huwelijk, gezin en vruchtbaarheid. Het verschil in methode en redeneerwijze tussen sociale ethiek en huwelijksmoraal in het kerkelijk denken wilde hij overschrijden. Voor een aandachtige lezer valt al vlug het grote parallellisme op tussen Louis Janssens’ personalisme en de pauselijke sociale encyclieken, en dit steeds duidelijker, als we bijvoorbeeld zijn mensbeeld vergelijken met dat van Johannes XXIII in Mater et Magistra (1961) (20). Ook in de sociale encyclieken van de huidige paus Johannes-Paulus II treedt ondubbelzinnig een personalistisch mens- en maatschappijbeeld op de voorgrond. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de kerkelijke leer op microvlak, met name omtrent seksualiteit, huwelijk en vruchtbaarheid. Welnu, het was één van de langzaam gegroeide en goed overwogen passies van Louis Janssens om, even consequent als hij het probeerde voor de sociale en politieke ethiek, ook een integraal personalistische huwelijks- en gezinsethiek te ontwikkelen.
Deze consequente doortrekking realiseert Louis Janssens via een herinterpretatie van het traditioneel denken omtrent natuurwet. Daartoe vervangt hij het natuurbegrip door het persoonsbegrip. Concreet gaat hij – over de hele neoscholastiek heen – rechtstreeks terug naar de visie van Thomas van Aquino (21) op het menselijk handelen, om deze visie dan te verbinden met het reeds geschetste, hedendaags fenomenologisch persoonsbegrip. Precies door het centraal stellen van het persoonsbegrip ontsnapt hij zowel aan een statisch en ahistorisch mensbeeld als aan een eenzijdig fysicalistisch of biologistisch concept van natuur en natuurwet. Door de uniciteit en de historiciteit in het wezen zelf van de persoon te verankeren, overschrijdt hij het aristotelisch-thomistisch essentialisme dat de wording en de singulariteit van de menselijke “substantie” (wezenheid of kern) beschouwt als “accidenten”, dat wil zeggen als “niet-wezenlijke” bijkomstigheden. De biologistische reductie vermijdt hij door de lichamelijkheid vanuit het menselijk subject te benaderen, dat wil zeggen niet alleen objectief maar ook en vooral subjectief. Het menselijk lichaam is méér dan een “objectief lichaam” (“corps objet”), dat behoort tot de materiële wereld en onderworpen is aan de wetmatigheden van de stof. Het is op de eerste plaats een “subjectief lichaam” (“corps sujet”), dat het subject incarneert en dat dus als doorleefd lichaam zodanig door de zingevingsdynamiek van het subject getekend is dat het ook zèlf subject is. De lichamelijkheid behoort met andere woorden even wezenlijk als de andere dimensies tot het persoon-zijn. Dit impliceert dat elke eenzijdige benadering van de lichamelijkheid uit den boze is. Zij mag noch geminimaliseerd noch vergoddelijkt worden. Zij is één, zeer wezenlijke, maar nooit op zich staande en dus nooit te verabsoluteren dimensie van ons persoonlijk mens-zijn. Dit thema van de lichamelijkheid verdient zeker nog verdere, vooral filosofische en fenomenologische reflectie, onder meer daartoe uitgedaagd door de encycliek “Veritatis Splendor” (1993), die helemaal aan de moraaltheologie is gewijd en waarin uitdrukkelijk op de onmisbare betekenis van het lichaam voor de ethiek wordt gewezen (22).
In de lijn van het huwelijkshoofdstuk in de pastorale constitutie van Vaticanum II over de kerk in de huidige wereld “Gaudium et Spes” (1965) omschrijft Louis Janssens in zijn werk “Echtelijke liefde en verantwoord ouderschap” (1966) (23) het huwelijk als liefdes- en levensgemeenschap. De klassieke dubbele doeleindenleer, die de procreatie tot eerste doel van het huwelijk maakt en het relationeel aspect secundair acht, laat hij achter zich (24). Het relationele krijgt de centrale plaats, begrepen als een verbond dat ook de seksualiteit integreert als wezenlijk voor het huwelijksleven. Terwijl in de traditionele leer de seksualiteit vooral geassocieerd werd met de voortplanting, ziet een personalistische benadering erotiek en seksualiteit als realisatie en uitdrukking van het verbondsleven, dat wil zeggen als “cultuur van de echtelijke liefde”. Deze wederkerige verbinding tussen liefde en seksualiteit heeft vandaag nog niets aan profetische kracht ingeboet (25).
Het is pas vanuit deze herijkte visie op het huwelijk, dat Louis Janssens de vruchtbaarheid ter sprake brengt als een eminente gestaltegeving van de seksuele verbondsliefde. In het verlengde van bepaalde inzichten van Pius XII over “bewust ouderschap” (1951), verder uitgewerkt door het tweede Vaticaans Concilie, ontwikkelt en verscherpt hij het concept van verantwoord ouderschap. Op grond van bepaalde “indicaties”, zoals de gezondheid van de vrouw, de draagkracht van de relatie, de kans op erfelijk belast nageslacht, de economische en sociale omstandigheden en taken, de demografische problematiek van zowel overbevolking als vergrijzing van de bevolking (26), is het echtpaar geroepen om vanuit een principiële edelmoedige openheid tegenover kinderen een gewetensvolle beslissing te nemen omtrent de vraag of het reëel verantwoord is kinderen te verwekken, en zo ja, omtrent het aantal en de spreiding van de kinderen.
Het is jammer dat deze bevrijdende visie naar de achtergrond is verdrongen door het standpunt en de hele discussie veroorzaakt door de encycliek Humanae Vitae (1968), die enkel de zogenaamde natuurlijke, dat wil zeggen niet-chemische en niet-mechanische methodes van geboorteregeling toelaatbaar acht (27). Reeds einde 1958 heeft Louis Janssens zich in het debat gemengd. In een nota van een drietal bladzijden (28), die echter internationaal, tot in de hoogste kerkelijke kringen weerklank kreeg, heeft hij een eerste keer, weliswaar héél voorzichtig geopperd dat er toch wel bijzondere omstandigheden kunnen zijn die het gebruik van hormonale ovulatieremmers rechtvaardigen. Daarna is hij langzaam maar zeker geëvolueerd naar een ruimer standpunt, waarbij de waarden en onwaarden van de verschillende methodes tegen elkaar moeten afgewogen worden om te komen tot de best mogelijke geboorteregeling. Deze visie werd voor hem mogelijk door, zich inspirerend aan Thomas van Aquino, een onderscheid te maken tussen enerzijds ontisch goed en kwaad, ook premorele waarde en onwaarde genoemd, en anderzijds moreel goed en kwaad (29). Terwijl ontisch goed en kwaad betrekking hebben op positieve of negatieve aspecten van de werkelijkheid waardoor het welzijn van de persoon beperkt of bedreigd wordt, hebben moreel goed en kwaad betrekking op de kwaliteit van het menselijk handelen in zijn totaliteit, namelijk zowel wat betreft de bedoeling en de gezindheid als de concrete omstandigheden en de handeling zelf in haar objectieve dimensie, en dit niet afzonderlijk maar in hun onderlinge betrokkenheid en dynamiek (30). Zo wordt het mogelijk de kerkelijke redenering omtrent verantwoord ouderschap consequent toe te passen op de vraag omtrent het middel, of liever de methode van geboorteregeling. Op grond van indicaties, zoals efficiëntie, emotionele aanvaardbaarheid en impact op het intiem seksueel leven, medische gevolgen en contra-indicaties, al dan niet interceptieve of abortieve werking, definitief of omkeerbaar karakter, gelijkwaardige betrokkenheid van de partners in de toepassing van de methode, komt het aan het gewetensoordeel (31) van het echtpaar toe om diè methode te kiezen die in hun situatie het best geschikt is om hun roeping tot verantwoord ouderschap waar te maken in de context van hun echtelijke liefde, die nooit door de vruchtbaarheidsregeling op het spel gezet mag worden (32).

Ethiek voor concrete mensen

Deze standpuntverschuiving in het denken van Louis Janssens omtrent geboorteregeling heeft alles te maken met zijn talloze contacten met gehuwden, zowel persoonlijk als in de Gezinsgroepen (33), en tijdens de vele lezingen die hij jarenlang over heel Vlaanderen gegeven heeft. Het was merkwaardig om in de talrijke gesprekken bij hem thuis te mogen meemaken hoe “Lowieke”, die anders zo zachtzinnig en gelijkmoedig was, zich kon opwinden als hij zag hoe in de kerk de doctrine de bovenhand kreeg op concrete personen in singuliere huwelijks- en gezinsomstandigheden. Hij was en bleef ook priester, die begaan was met het leven en het heil van concrete mensen. Een scheiding tussen moraal en pastoraal is hem steeds vreemd geweest. Het holistisch personalisme bood hem de conceptuele mogelijkheid om de ethiek zelf een pastorale dynamiek te geven.
Daarom ook heeft hij er nooit voor geopteerd het traditioneel onderscheid tussen “objectief” en “subjectief” als algemeen methodologisch interpretatieprincipe van menselijk gedrag te hanteren. Dit onderscheid bestaat erin dat men op het vlak van de leer een duidelijk deductief standpunt huldigt omtrent de “objectieve morele orde”. Wie de morele wet niet voltrekt, leeft in zonde: dat is klaar en duidelijk. Op het subjectief vlak hanteert men echter niet dezelfde gestrengheid, voor zover men ermee rekening houdt dat bepaalde psychoaffectieve en sociale factoren het gedrag van concrete mensen zodanig kan conditioneren dat hun vermogen om vrij en verantwoordelijk te handelen gedeeltelijk of zelfs volledig kan aangetast zijn. Dit voert dan tot een deculpabilisering of verontschuldiging op subjectief vlak, zonder dat daarmee iets afgedaan wordt aan het objectief karakter van het kwaad en de overtreding van de wet. Zonder de waarde en bruikbaarheid van het onderscheid tussen objectieve morele fout en subjectieve morele schuld te ontkennen, en dus zonder te stellen dat elke deculpabilisering uit den boze zou zijn, heeft Louis Janssens deze benadering nooit als methodologische basisregel gebruikt om gedrag dat afwijkt van de kerkelijke leer te begrijpen en te verklaren en dus enigszins “aanvaardbaar” te maken. Principieel kiezen voor een benadering, die beroep doet op verzachtende omstandigheden en verontschuldigende subjectieve factoren, houdt immers het onvermijdelijk risico van infantilisering in. Een geboorteregelende keuze bijvoorbeeld, die een ander standpunt dan de kerk huldigt, wordt dan herleid tot een ethisch minderwaardig gedrag, terwijl het goed mogelijk is dat de betrokken personen hun keuze weloverwogen en gewetensvol hebben genomen. Dan verdienen zij geen medelijden, in die zin dat zij op grond van hun beperkte subjectieve vermogens en ongunstige levensomstandigheden verontschuldigd zouden moeten worden. Zij verdienen wel respect, omdat zij als volwassen morele subjecten een volwaardige ethische keuze hebben gemaakt, ook als die zich dissident opstelt ten opzichte van het kerkelijk standpunt, hetzij deze dissidentie betrekking heeft op het standpunt zelf, hetzij op de redenering die naar dit standpunt leidt, hetzij op beide: argumentatie en conclusie. Louis Janssens bewandelt omzichtig èn vastbesloten een andere weg. Het is een weg die veel moeilijker en lastiger is dan het traditionele reeds betreden pad te volgen, maar het is ook een weg die de belofte inhoudt van onvermoede en vruchtbare perspectieven. Louis Janssens koos er voor de leer zelf te herdenken, loyaal maar niet slaafs verbonden met de traditie, open naar vernieuwing, uitdieping en verruiming van de verworven inzichten. Zijn personalistisch holisme was voor hem deze weg, die hij gaandeweg heeft verkend en ontplooid.

Dank aan deze magister, die voor mij en voor velen een ware leermeester is geweest! (34)

* Prof. Roger Burggraeve
Moraaltheoloog KU Leuven
Pol Van Ostayenlaan 21
3001 Heverlee

NOTA’S

(1) Zelfs zijn allerlaatste artikel, opgenomen in het speciaal nummer “Is Personalism Still Alive in Europe?” van het tijdschrift “Ethical Perspectives”, behandelt het personalisme: Particular Goods and Personalist Morals, in: Ethical Perspectives, 6(1999), nr. 1, p. 55-69.

(2) L. JANSSENS, La filiation divine par grace d’après saint Cyrille d’Alexandrie(1937, VI+168 p., niet gepubliceerd). Zie ook zijn doctoraatsartikel: Notre filiation divine d’après saint Cyrille d’Alexandrie, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 15(1938), p. 233-278.

(3) L. JANSSENS, Personalisme en democratisering, Brussel, Arbeiderspers, 1957 (1ste ed.), 1965 (2de ed.), 230 p.

(4) Voor zijn bijdragen over de mensenrechten, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, in: J.A. SELLING (ed.), Personalist Morals. Essays in Honor of Professor Louis Janssens, Leuven, University Press/Peeters, 1988, p. 329-334, nrs. 33, 42, 68.

(5) Voor Louis Janssens’ bijdragen over de specificiteit van de christelijke ethiek, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 28, 46, 109, 111, 113.

(6) Over de verhouding tussen christendom en cultuur heeft hij enkele bijdragen geschreven. Zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 13, 14, 20, 25.

(7) De beste synthese van dit integraal of holistisch personalisme is te vinden in zijn artikel: Kunstmatige inseminatie. Ethische beschouwingen, in: Verpleegkundigen en gemeenschapszorg. Tijdschrift van het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen, 33(1979), nr. 3, p. 220-244, vooral pp. 220-231; Engelse vertaling: Artificial Insemination: Ethical Considerations, in: Louvain studies, 8(1980-81), p. 3-29, vooral pp. 3-17. Zie ook: Les bases du personnalisme, in: Service social dans le monde, 13(1954), p. 50-54; De norm van de zedelijkheid en de integriteit van de persoon, in: Collectanea Mechliniensia, 26(1956), p. 161-186; Humanisme en personalisme, in: Dietsche Warande en Belfort, 107(1962), p. 707-724; en last but not least Personalist Morals, in: Louvain Studies, 3(1970-71), p. 5-16 (op basis van cursusnota’s die door studenten zorgvuldig werden opgesteld).

(8) Zie het belangrijk artikel van J. SELLING, Is a Personalist Ethic Necessarily Anthropocentric, in: Ethical perspectives, 6(1999), nr. 1, p. 60-66.

(9) Voor zijn bijdragen over algemene sociale ethiek, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 7, 10, 24, 27, 28, 29, 31, 43, 51, 59, 80.

(10) Voor de manier waarop Paul Schotsmans het integraal personalisme in de biomedische ethiek hanteert, zie zijn bijdrage: Personalism in Medical Ethics, in: Ethical Perspectives, 6(1999), nr. 1, p. 10-19.

(11) Ook Louis Janssens zelf heeft verschillende bijdragen geschreven over specifieke problemen van wat men vandaag biomedische ethiek noemt, zoals: kalmeermiddelen, de eerste proefbuisbaby en kunstmatige inseminatie, abortus, euthanasie, orgaantransplantatie. Zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 81, 84, 85, 96, 117, 120, 122,126.

(12) Hij heeft zich meerdere malen over de roeping en de verantwoordelijkheid van de arts en het geneeskundig korps uitgelaten. Zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 21, 26, 32, 62, 64,

(13) Voor zijn algemene visie op de ethische aspecten van de staking, zie: Staking en moraal, in: Verslagboek van de XXXVe Vlaamse sociale week te Leuven, Brussel, A.C.W., 1954; ook als afzonderlijke brochure gepubliceerd (27 p.); tegelijk in het Frans vertaald: Grève et morale, Bruxelles, C.S.C., 1954, 26 p.

(14) Dit standpunt viel niet zomaar uit de lucht. Het werd voorafgegaan door een reeks van drie krantenartikels in De Gazet van Antwerpen van 19, 23 en 26 februari 1964: Moraal en geneeskunde.

(15) Deze tekst vormde de basis voor een boek dat nog tijdens het Concilie in het Frans, het Spaans en het Engels werd uitgegeven en de concilievaders ter beschikking gesteld: Liberté de conscience et liberté religieuse (Paris/Bruges, Desclée De Brouwer, 1964, 208 p.); Libertad de consciencia y religiosa (Buenos Aires, Guadalupe, 1964, 160 p.); Freedom of Conscience and Religious Freedom (Staten Island, Alba House, 1966, 160 p.). Zie ook: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 94, 95, 104.

(16) Voor zijn bijdragen over de verhouding tussen politiek en ethiek, kerk en staat, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 8, 23, 47, 48

(17) Daarvan getuigen onder meer zijn voordrachten op de Vlaamse Sociale Weken van het A.C.W. (Algemeen Christelijk Werkliedenverbond) en zijn artikels in “De gids op maatschappelijk gebied”, het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 20, 23, 27, 44 en nrs. 45, 49, 64, 67, 80, 90,104.

(18) Voor zijn bijdragen over economie, werkgevers en kaderpersoneel, onderneming, eigendom, medebeheer en ethiek, allemaal topics die vandaag tot de “zakenethiek” behoren, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 35, 37, 38, 39, 45, 63.

(19) Voor zijn bijdragen over onze plicht tot wereldwijde verantwoordelijkheid, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 50, 70, 80, 88.

(20) Zie zijn artikel: Mater et Magistra, in: Vita-documentatie, 3(1962), nr. 13, p. 3-12.

(21) Ter verdediging van de manier waarop Louis Janssens de visie van Thomas van Aquino op het menselijk handelen interpreteerde en in zijn personalistisch denken integreerde, schreef hij na zijn emeritaat twee belangrijke artikels: Saint Thomas Aquinas and the Question of Proportionality, in: Louvain Studies, 9(1982-83), p. 26-46; Perspectives and Implications of some Arguments of Saint Thomas, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 63(1987), p. 354-360.

(22) JOHANNES-PAULUS II, Veritatis Splendor (Encycliek aan alle bisschoppen van de katholieke kerk over enkele fundamentele kwesties van de kerkelijke moraalleer), Rome, 6 augustus 1993, nrs. 48-50.

(23) L. JANSSENS, Echtelijke liefde en verantwoord ouderschap, Kasterlee, De Vroente, 1966, 179 p.. Zie o.m. ook zijn Franstalig werk: Mariage et fécondité. De Casti Connubii à Gaudium et Spes. Réponses chrétiennes, Gembloux / Paris, Duculot / Lethielleux, 1967, 120 p. Ook vertaald in het Italiaans (1968) en het Spaans (1868). Zie ook zijn artikel: Chasteté conjugale selon l’encyclique Casti Connubii et suivant la constitution pastorale Gaudium et Spes, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 42(1966), p. 513-554.

(24) Zie zijn bijdragen over de ontwikkeling in de kerkelijke leer omtrent seksualiteit, huwelijk en vruchtbaarheid: Historicity in Conjugal Morality: Evolution and Continuity, in: Louvain Studies, 1(1966-67), p. 262-268; Les grandes étapes de la morale chrétienne du mariage, in de bundel: Aux sources de la morale conjugale, Gembloux/Paris, Duculot/Lethielleux, 1967, p. 125-155.

(25) Het is niet verwonderlijk dat Louis Janssens vanuit deze intergraal personalitische en relationele visie op seksualiteit werd uitgenodigd en uitgedaagd om zijn licht te werpen op de relationele en seksuele opvoeding van jongeren. Zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 86, 115, 121, 132.

(26) Reeds vroeg heeft Louis Janssens aandacht besteed aan de demografische problematiek: Morale et probèmes démographiques, Duculot, Gembloux, 1953, 47 p.; Nederlandse versie: Moraal en overbevolking, in: Streven, 21(1953-54), p. 97-107, 237-245. Zie ook: Régulation des naissances et collaboration des catholiques avec les non-catholiques, in: Justice dans le monde, 5 (1963-64), p. 22-42; Catholics and non-Catholics: Their Collaboration on Family Planning, in: World Justice, 5(1963-64), p. 21-40.

(27) Voor Louis Janssens’ directe reacties en commentaren op Humanae Vitae, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 105, 106, 107, 108. Nog steeds lezenswaardig is: Na Humanae Vitae, in: Collectanea Mechliniensia, 53(1968), p. 421-449; in Engelse vertaling: Considerations on Humanae Vitae, in: Louvain Studies, 2(1968-69), p. 231-253.

(28) L. JANSSENS, L’inhibition de l’ovulation est-elle moralement licite?, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 34(1958), p. 357-360. Dit artikel werd onmiddellijk ook in het Duits vertaald en uitgegeven: Ist die Reglung der Ovulation sittlich erlaubt, in: Theologische Digest, 1(1958), p. 248-251. Deze nota werd in 1963 gevolgd door een uitvoerig artikel: Morale conjugale et progestogènes, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 39(1963), p. 787-826. Dit artikel werd onmiddellijk opgenomen in het boek: J. FERIN & L. JANSSENS, Progestogènes et morale conjugale, Louvain / Gembloux, Publications Universitaires/Duculot, 1963, p. 9-48.

(29) Hierover schreef Louis Janssens gedurende zijn hele academische loopbaan verschillende belangrijke studies: Daden met meerdere gevolgen, in: Collectanea Mechliniensia, 17(1947), p. 621-633; Tijd en ruimte in de moraal, in: Miscellanea moralia in honorem eximii Domini Arthur Janssen, Leuven-Louvain/Gembloux, Nauwelaerts/Duculot, 1948, p.181-197; vertaald in het Engels door J. JANS: Time and Space in Morals, in: J.A. SELLING, Op. cit., p. 9-22; Ontic Evil and Moral Evil, in: Louvain Studies, 4(1972-73), p. 115-56; opgenomen in: E. CURRAN & R.A. McCORMICK (eds.), Moral Norms and Catholic Tradition, New York, Paulist Press, 1979, p. 40-93; De zedelijke normen, in: J. GHOOS (ed.), Ethische vragen voor deze tijd. Hulde aan Mgr. Victor Heylen, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1977, p. 37-58; Norms and Priorities in a Love Ethics, in: Louvain Studies, 6(1976-77), p. 207-238; in het Nederlands: Normen en prioriteiten in een ethiek van de liefde, in: Sacerdos, 46(1978-79), p. 15-31, 129-150; Ontisch goed en kwaad – Premorele waarden en onwaarden, in: Sacerdos, 54(1987), p. 347-366; in het Engels vertaald door J. SELLING: Ontic Good and Evil – Premoral Values and Disvalues, in: Louvain Studies, 12(1987), p. 62-82.

(30) Bijzonder lezenswaardig is in dit verband een van zijn laatste geschriften, namelijk een kritisch commentaar op de encycliek “Veritatis Splendor” (1993), met name een reflectie op het menselijk handelen (intentie, doel, object) en op de categorie van ‘intrinsiek slecht’. Ook ditmaal laat hij zich inspireren door het denken van Thomas van Aquino. Zie: Teleology and Proportionality: Thoughts about the Encyclical ‘Veritatis Splendor’, in: J. SELLING & J. JANS (eds.), The Splendor of Accuracy. An Examination of the Assertions made by Veritatis Splendor, Kampen, Kok Pharos, 1994, p. 99-113.

(31) Voor Louis Janssens’ visie op het persoonlijk geweten, zie: J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 54, 67, 121, 124, 130.

(32) Voor Louis Janssens’ personalistische standpunt omtrent de methodes van geboorteregeling, zie: Morele problemen in verband met geboortespreiding, in: Leuvens Geneeskundig Tijdschrift, (1965), nr. 4, p. 171-192; Engelse vertaling: Moral Problems Involved in Responsible Parenthood, in: One in Christ, 1965), p. 243-260; in: Louvain Studies, 1(1966-67), p. 3-18; Over geboorteregeling, in: Mensen onderweg, 83(1981/1), Info 83, 16 p.; Verantwoord ouderschap en methoden van geboortenregeling in het licht van het “Geloofsboek”, in: Sacerdos, 55(1988), p. 145-155.

(33) In het tijdschrift van de Gezinsgroepen “Huwelijk en huisgezin” publiceerde hij verschillende bijdragen. Zie J. JANS, Louis Janssens – Bibliography, nrs. 53, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

(34) Voor dit In Memoriam hebben we niet alleen geput uit onze eigen herinneringen en kennis, maar ook uit twee eminente bronnen: J. JANS, Some Remarks on the Work of Professor Emeritus Louis Janssens, in: J.A. SELLING (ed.), Op. cit, p. 319-328; D.L. CHRISTIE, Adequately Considered. An American Perspective on Louis Janssens’ Personalist Morals, Louvain/Grand Rapids, Peeters/Eerdmans, 1990, 200 p.

La pratique de la médecine en milieu rural dans les années d’après-guerre

Les informations fournies par “Le charron d’Hertain”,
roman de l’abbé Joseph Descamps

 

Le roman, par sa logique, ne se doit pas de rendre compte d’une réalité sociale. Le romancier, par contre, ne peut se couper complètement du contexte dans lequel il vit. Dans certains cas d’ailleurs, il fait volontairement référence au monde qui l’entoure. Les romans de l’abbé Joseph Descamps ont été écrits dans cette dernière logique. C’est à ce titre qu’ils nous intéresseront ici, même si se pose alors la question de la justesse des observations.

L’abbé Joseph Descamps

Joseph, Cyrille, Fabien, Ghislain Descamps est né à Frasnes-lez-Buissenal, dans le Pays d’Ath, le 24 janvier 1878. Son père, tonnelier, a alors 48 ans et sa mère, ménagère, en a 41. Joseph Descamps gardera, toute sa vie, la marque profonde de ses origines rurales. Il est ordonné prêtre le 14 avril 1903.

Dans le cadre de sa carrière ecclésiastique, au sein du diocèse de Tournai, l’abbé Descamps aura l’occasion de connaître pas mal de paroisses. Il sera vicaire à Jemappes de 1903 à 1905, puis à Houdeng-Aimeries de 1905 à 1912. Il sera aussi, durant cette dernière période, professeur de religion à l’Ecole Moyenne de la localité. Il est vicaire à Sivry de 1912 à 1919 et desservant intérimaire à Grandrieu, par cumul, de 1914 à 1915. Il sera ensuite desservant à Epinois de 1919 à 1922 et à Asquillies de 1922 à 1938, étant aussi chapelain à Bougnies de 1922 à 1928. Démissionnaire, l’abbé Descamps est pensionné le 10 février 1938.

La tradition orale rapporte que le fait d’être sorti indemne d’un bombardement l’amène, après la guerre, par volonté de marquer sa reconnaissance envers Dieu, à reprendre du service. C’est ainsi qu’il est désigné comme curé d’Hertain, village du Tournaisis touchant à la frontière française, le 16 octobre 1944. Il démissionne le 16 avril 1960 et décède à Renaix le 19 avril 1965.

Joseph Descamps a laissé à ses paroissiens des images contrastées de personnage original, généreux, individualiste et pourtant bien intégré. Des anecdotes étonnantes ou farfelues se racontent encore aujourd’hui sur ce prêtre hors norme par bien des aspects (l).

Son premier contact avec Hertain, en 1944, fut particulièrement remarqué. On le vit arriver sur une charrette, celle du « bochu (bossu) d’Orcq ». Il repartit de la même manière vers Tournai avant de revenir avec son mobilier, peu de choses en fait. On s’habituera à son allure, fort différente alors de celle de ses collègues. Il est petit, coiffé d’une calotte d’étudiant et pauvrement vêtu. Il a un air fluet, un peu moqueur. Dans son jardin, il est en salopette, avec un tablier en sac de jute.

Le jardin compte pour lui. On ne peut y trouver la moindre mauvaise herbe. Ses origines rurales s’affirment encore autrement. Dans son presbytère, qui est en mauvais état, vivent une vache, des chèvres et des poules. Il pouvait inviter une de celles-ci à sa table pour qu’elle partage son repas. La poule qui ne pondait pas, par contre, pouvait, par punition, être enfermée dans les toilettes. Fidèle à d’anciennes habitudes, il passait dans les champs, après la moisson, pour ramasser les épis qui restaient.

Le curé Descamps avait parfois des comportements assez étonnants. On le voit ainsi circuler, à patins à roulettes, sur le nouveau revêtement d’un chemin en cours de réfection. On le voit regulièrement passer dans le village sur son grand vélo sans barre, qu’il appelle « cocotte » et qu’il encourage de la voix dans les montées.

Dans l’exercice de son ministère, il ne manque pas non plus d’originalité. Lors de la messe du dimanche, pendant le sermon, il s’interrompt et va vérifier l’état de cuisson de sa soupe ou de ses pommes de terre sur le poêle au charbon qui chauffe l’église. Il peut aussi confier cette mission à d’autres : « Marie, mélangez ma soupe. »

II y avait des messes de funérailles où la présence de trois prêtres était requise. Il prévenait alors deux confrères en leur disant :« Je vous enverrrai votre part mais ne venez pas. » Il plaçait dalmatique et chasuble sur deux portemanteaux et il les faisait déplacer par deux enfants de chœur en fonction du déroulement de la cérémonie.

Après sa seconde démission, il se retire à Frasnes, son village natal. Il y dit la messe, le dimanche, dans une chapelle, dans le temps record de dix à onze minutes, ce qui lui assure une très importante assistance.

Original, l’abbé Descamps est aussi un solitaire. Il doit vivre seul, il est toujours en mouvement… C’est pourtant un solitaire intégré. Les gens acceptent sa logique très particulière et en sourient. On raconte qu’une dame lui a porté un jour des statues à bénir. Il doit les lui rapporter mais l’oublie. Deux ans plus tard, une amie de cette dame l’invite pour lui montrer le cadeau qu’elle a recu du curé : les statues.

Les jours de fête, il s’invitait chez ses paroissiens. Le jour de la Chandeleur, il se promenait dans le village en cherchant à repérer, à l’odeur, une maison où l’on cuisait des crêpes et se débrouillait pour y manger.

Parfois ironique envers les femmes, plus particulièrement dans ses dernières années, il reconnaît bien cependant leur place dans la société.

Le portrait de ce prêtre ne peut pas s’arrêter à ses extravagances. Il était aussi un homme généreux. Alors qu’il était pauvre, il donnait beaucoup lorsqu’il était sollicité pour des œuvres, notamment par l’évêché. Il avait laissé son lit à un couple d’ouvriers arrivés très démunis dans la paroisse et lui-même dormait dans un fauteuil. Il visitait les malades, écrivait pour les gens et leur obtenait des aides.

Sa pauvreté, dans ses dernières années à Hertain, aboutit au dénuement. Vu son âge, aussi, il est pris en charge par le doyenné et l’évêché.

 

L’abbé Joseph Descamps écrivain

L’abbé Descamps a eu une production littéraire assez importante. De 1908 à 1947 il a écrit huit romans mais il ne s’est pas arrêté à cette forme d’écriture. Il a aussi publié La vie de Jésus (deux volumes), La vie de Jésus au théatre, Les fleurs du bien (Poèmes) et enfin, en 1950, Leçons faciles et pratiques d’Ecriture Littéraire, livre qu’il a attribué à « un groupe d’écrivains ».

Son objectif était apostolique. Le roman pouvait être lu par bien des personnes et véhiculer ainsi le message chrétien. Ce message a surtout pour lui un aspect conservateur, dans tous les sens du terme. Il faut maintenir les valeurs traditionnelles, qui sont une force pour les hommes. Il tient à ce que ses romans soient accessibles au lecteur ordinaire, non seulement par leur forme mais aussi par les personnages et les situations dont ils parleront.

Il a bien exprimé ces préoccupations dans deux de ses romans. Dans Pauvre Trieuse, sa première publication, il précise, dans l’introduction : « Sous la direction du très érudit P. Vermeersch, l’éminent professeur de Louvain, et la surveillance toute… paternelle du savant M. Cantineau, censeur des livres de l’Evêché de Tournai, nous ouvrons une série de brochures « d’apologétique populaire ». Nous écrivons pour le peuple: cette idée nous hantait tout le temps que nous tenions la plume. De nos jours, où c’est le romancier qui fait l’opinion, nous avons cru utile de servir au peuple « le plat du jour », le seul qu’il goûte d’ailleurs ; et comme ce ne sont ni les belles descriptions, ni les fleurs de littérature, ni les grands mots qu’il aime, mais bien le genre du roman-feuilleton avec beaucoup de « parlé », nous avons pris ce genre tout exprès pour lui. Nous n’avons voulu faire œuvre ni de théologien, ni de philosophe, ni de littérateur, nous avons voulu faire œuvre de chrétien, et de chrétien bien modeste qui aime ses pauvres frères trop souvent trompés et à qui il a voulu envoyer quelques rayons de vraie lumière. » (2)

Le personnage central de son roman Les Chaînes d’Or nous montre comment Joseph Descamps voyait les romanciers de son temps. « Si souvent les écrivains nous cherchent de l’extraordinaire ! Leurs personnages sont des compliqués, disons le mot, des anormaux, anormaux de tête, de cœur surtout ; des êtres à peine reconnaissables comme agrégés de l’espèce humaine. » « Enfin, avez-vous observé que les personnages, dans les écrits à grand succès, sont, pour la plupart, des gens qui ne travaillent pas, des rêveurs, des coupeurs de cheveux en quatre ? Qu’est-ce qu’ils font, ces inconscients et leurs admirateurs du « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » ? » Joseph Descamps tient, quant à lui, à parler de la vie des gens ordinaires.

Le même personnage central des Chaînes d’Or exprime aussi la volonté de Joseph Descamps de contribuer par son travail d’écrivain à la reconstruction d’une société plus conforme aux valeurs traditionnelles. Parlant du titre choisi pour ce roman, « Les Chaînes d’Or », il précise : « J’aurais pu intituler ce livre : « La grande pitié des demeures familiales. » C’est par pitié pour la béante ruine de tant de foyers, pour leurs bonnes pierres disjointes, que j’ai demandé à ma plume si, en tâchant de tout son cœur, elle ne pourrait pas être une petite truelle, celle du rejointoyeur qui rendit le lieu aux tristes moellons relâchés. » (3)

II n’est pas facile d’établir si les romans de Joseph Descamps ont rencontré un grand succès. Il n’est pas sûr que la seconde partie de son premier roman, Pauvre Trieuse, ait été publiée. Les six romans édités dans l’entre-deux-guerres à partir de 1929 pourraient avoir suscité de l’intérêt. Les mains qui s’inclinent a été publié en 1930 conjointement par les éditeurs A. Giraudon à Paris et la Nouvelle Bibliothéque Choisie à Bruxelles. L’Hermitage, Maison Hantée a été publié en 1931 par les Editions Jos Vermaut, établies à Paris, Bruxelles et Courtrai. Cette maison d’édition propose entre autres, à cette époque, des œuvres de Camille Joset, A. Mabille de Poncheville, Victor Kinon… Un des deux livres publiés après la seconde guerre portera comme nom d’éditeur celui de l’imprimeur et l’autre n’aura pas de nom d’éditeur. Plusieurs témoignages évoquent les piles de livres entassées dans la cure d’Hertain.

Au-delà de cette question, nous reste aujourd’hui l’intérêt qu’offrent les livres de l’abbé Descamps pour la connaissance de réalités sociales bien changées aujourd’hui, tout particulièrement dans les villages. Fut-il un bon observateur ?

Il a, en tout cas, voulu l’être. Dans l’introduction de son dernier roman, Le Charron d’Hertain, il précise ainsi : « Eh bien, voilà notre programme, celui que nous avons suivi dans ce livre, comme du reste dans nos autres : nous avons regardé, écouté la vie quotidienne, celle de chez nous. Et, ma foi, nous avons surpris, dans les petites villes, dans les moindres villages, assez de drames et… de comédies pour en faire l’objet de nos récits.

Pareille notation au jour le jour exige, évidemment, qu’on soit affligé d’un grave défaut, la curiosité… : souvent aller et venir, s’arrêter, acérer le regard, tendre l’oreille, se faufiler, questionner beaucoup d’un air bon enfant qui voile sa malice… ; et, mon Dieu, je suis bien triste de ne jamais parvenir au ferme propos de me corriger de ce méchant défaut-là… » (4).

La curiosité de l’abbé Descamps est-elle efficace ? Il est assez frappant de constater que plusieurs personnes qui l’ont connu nous l’ont décrit comme un homme intelligent, très tourné vers la réalité immédiate, discret sans doute mais doté d’un regard fouineur et acéré. A la lecture, Le Charron d’Hertain nous a semblé très bien rendre compte de la mentalité villageoise dans les années d’après-guerre. Nous ne nous arrêterons ici qu’à ce qu’il rapporte de la pratique de la médecine.

 

La pratique de la médecine dans la campagne tournaisienne dans les années d’après-guerre

Le Charron d’Hertain, publié en 1947, nous donne un certain nombre d’indications sur la pratique de la médecine à son époque. L’histoire est assez simple. Le charron du village d’Hertain, Victor Croquet, perd sa femme puis sa fille, agée de douze ans. Il quitte alors son village et va travailler de ferme en ferme. Il finira cependant, après quelques péripéties, par revenir dans son village. I1 se remariera ensuite avec une jeune fille qu’il avait rencontrée dans la dernière ferme où il avait travaillé.

Nous nous arrêterons plus particulièrement ici à la maladie et au décès de la fille du charron, épisode auquel sont consacrées près de cinquante pages (5). C’est le soir même de sa communion solennelle que Lucie connaît les premiers signes de sa maladie. Elle se plaint de fatigue et d’un léger mal de tête et n’a pas faim. Elle va se coucher et son père veut la rassurer, lui donne un paquet de bonbons et lui conseille de ne pas se découvrir. Elle toussote, elle a trop chaud, sa bouche n’est pas humide, ses paupières sont sèches, battent tout le temps et elle ne peut pas les fermer. Le lendemain matin, elle semble aller mieux et elle déjeune puis elle se rend à la messe. Elle ne peut pas communier, puisqu’elle a mangé après minuit, et prévient le curé, qui lui conseille de prendre quelques jours de congé à l’ecole pour se reposer. Revenue chez elle, Lucie, harassée, qui n’a pas faim, doit accepter de manger, sur l’insistance de son père et de la voisine. Elle ne peut pas refuser le repas préparé avec cœur par cette voisine. Elle mange avec difficulté puis s’en va se coucher.

Dans l’après-midi, le charron va travailler au jardin et revient voir sa fille à plusieurs reprises. Le mal s’accentue. Il renonce aux visites qu’il devait faire avec elle. Il ne peut pas s’empêcher de penser à la maladie qui a emporté sa femme. Il pense que la sensibilité de sa fille, exacerbée par la mort de sa mère, et toute la fatigue et l’émotion développées à l’occasion de la communion solennelle doivent être les causes de sa maladie. Il faudra qu’elle se repose et qu’elle se détende. Lucie demande de la glace mais il est impossible de s’en procurer car il n’y a pas de boucher au village. Il lui donne une orange, fruit encore peu consommé à l’époque et seulement reçu dans les grandes occasions.

Plus tard, le soir tombant, le charron va revoir sa fille. Elle pousse une plainte aiguë lorsqu’il allume la lampe. Son visage n’est plus pâle mais « d’un rouge plombé ». Elle demande à boire quelque chose de froid, de la bière, et il lui propose de la tisane. Anxieux, il va demander l’intervention de sa voisine. Celle-ci est atterrée par le changement intervenu dans l’aspect de la jeune fille en quelques heures. « Le visage de Lucie était une boule rouge sombre, inhumaine, et les yeux sortaient comme des boules de verre brouillé. L’enfant ne tourna pas la tête vers les arrivants. » Elle boit cependant sa tisane goulûment puis retombe dans sa torpeur.

C’est la voisine qui va dire au charron de prévenir le docteur Fievez, médecin installé à Blandain, un village voisin. Le charron ne possède pas de téléphone. Il laisse la garde de son enfant à sa voisine et va téléphoner chez quelqu’un du village qui dispose de cet outil. Le médecin arrive en voiture quelque temps après. Le médecin était de bonne taille, en pardessus demi-saison de couleur pâle; assez jeune; un visage nu, allongé; dans toute sa personne quelque chose de sérieux, de bon, de distingué. Il disposa sur la table divers instruments, fioles, petites boîtes. Sylvie le devança dans la chambre, où elle tourna le bouton électrique. Aussitôt le docteur marqua une imperceptible rentrée du menton, et il pinça les paupières pour affiner sa vue, signe que le mal l’étonnait par sa gravité. ‘C’est le médecin, petite fille’, dit-il doucement,’laisse un peu ton bras pour que j’y glisse le thermomètre.’

Lucie soupira douloureusement, mais ne reprit pas son regard attaché en haut. Le docteur écouta longuement dans la poitrine ; il prit la tension ; il pressa le menton de la petite pour qu’elle ouvrît la bouche.

‘Laisse bien voir ta langue, fifille.’

Elle l’avança d’un air de dégoût. Il fit jaillir le faisceau d’une grosse lampe de poche, en vue d’examiner tout le fond de la gorge. Et puis, studieusement, il explora chaque section du corps, jusqu’aux oreilles, les mains, les doigts de pieds. Il reprit le thermomètre, qu’il consulta, et Sylvie fut certaine d’avoir surpris le jeu rapide d’une ombre dans ses traits impassibles.

‘Combien de température ?’ se permit de demander la femme.

‘Cette enfant « fait » toujours vite de la température, je sais bien’, repondit-il sans lever des yeux qui eussent pu en trahir plus long, ‘nous allons la soigner. Je trouve de l’infection un peu partout, et elle lui monte à la tête.’
‘Il faut aller chercher de la glace chez un boucher de Blandain, le village voisin.’

Comme le charron ne possède pas de voiture, le médecin décide d’y aller lui-même.

‘J’en profiterai pour apporter une vessie de porc dans laquelle nous enfermerons la glace; un linge laisserait couler l’eau sur le visage et dans le lit. Je viendrai aussi avec des bandes d’ouate dont nous lui envelopperons les jambes. Depuis quand a-t-elle pris quelque chose ?’
‘A peine un peu de pommes de terre à midi; et depuis, le jus d’une orange et une tasse de tisane de groseilliers noirs’, répondit Victor.
‘Bon. Dans une heure ou deux, vous lui ferez avaler le léger purgatif que je vais apporter : et au cours de la nuit, toutes les deux heures, une cuillerée de la potion que je prendrai chez le pharmacien. Demain matin, je vous montrerai la façon de lui donner des bains chauds. Vous tâcherez de trouver, pour cela, une grande bassine, quand ce serait même une cuvelle où l’on fait tremper le linge.’

Sylvie promit de s’occuper de tout.

‘Je vais faire une piqûre pour soutenir le cœur’, dit Mr. Fievez.

En partant il promit de prendre quelques citrons dont ils devront préparer une boisson, la seule qu’il autorisait.

‘Elle doit boire beaucoup’, affirma-t-il, ‘c’est pour qu’elle transpire et ainsi évacue l’infection.’

Moins d’une heure après, Mr. Fievez était là ; il déposa sur la table tout ce qu’il avait annoncé. Le docteur reparut, le lendemain vers 9 heures. Sylvie l’attendait ; l’eau pour le bain chantait dans une grande bouilloire rouge sur l’étuve ; il s’en montra satisfait.

Aussitôt il s’informa: ‘Comment va la petite?’
‘Bé… vous allez la voir, docteur’, répondit Sylvie qui avait haussé les épaules d’une façon de mauvais augure: nous, on ne sait pas.

De toute evidence, l’état de la malade s’était aggravé; maintenant les paupières demeuraient baissées ; le teint, hier rouge sombre, avait grisonné ; on songeait à une cendre sur un feu endormi ; et sur le visage encore plus enflé allaient, par instants, des ombres blêmes. L’enfant accusait une tendance à grimacer, à grincer des dents.

‘Elle est moins bien qu’hier, n’est-ce pas, docteur?’, voulut savoir la femme. ‘Le purgatif at- il agi?’ posa-t-il, esquivant sa réponse.
‘Non, docteur.’

Il mit le thermomètre. Pendant qu’il tâtait le pouls, de l’autre main il palpa les légers renflements survenus au cou, et qui avaient l’air de ganglions naissants.

‘Elle a déliré, toute la nuit, docteur’, informait Sylvie; elle repassait beaucoup de choses de la semaine dernière. ‘Elle a aussi appelé plusieurs fois sa maman… que c’était triste!’

Mr. Fievez ausculta de nouveau la malade, de la tête aux pieds, avec la même application songeuse que la veille au soir. Le charron, lugubrement, suivait tous les gestes du praticien.

A la fin, il demanda: ‘La maladie se déclare-t-elle, Mr. Fievez?’
Celui-ci les ramena vers la cuisine et fit refermer la porte de la chambre.
‘Avant de me prononcer, je voudrais l’avis d’un autre médecin, Mr. Croquet. Elle est assez touchée, à mon avis.’

Le père avait blêmi. Déjà parler d’une consultation? Mauvais signe. D’un geste prompt il parut rassembler toutes ses forces pour jeter, sur un ton de fermeté tragique:
‘Ecoutez, Mr. Fievez: je veux tout ce qu’on veut, et le plus fort médecin que vous direz. Mais les gens ne font que répéter : “Avec Mr. Fievez, jamais la peine d’une consultation : ce qu’il dit, c’est toujours juste.” Et qu’est-ce que vous trouvez, vous, Mr. Fievez ?’

Le docteur prit un air d’incertitude et d’excuse :
‘Elle me donne les symptômes de la méningite. Mais je peux me tromper, ça m’est arrivé: et deux avis valent mieux qu’un.’

Victor et Sylvie se regardèrent… Ils s’en étaient douté… Les traits du charron se décomposaient. Mr. Fievez demeura, le front penché, attendant la décision du père de Lucie. Amolli, lamentable, celui-ci acquiesça:

‘Demandez le specialiste que vous preferez, Mr. Fievez: quand même il faudrait un professeur d’université…’
‘Attendons encore un peu’, préféra le médecin. ‘Je vais faire tout ce qui me paraît indiqué. Je reviendrai, cet après-midi et encore ce soir. Nous allons lui donner son premier bain chaud ; ainsi vous aurez la manière pour les autres bains qu’il faudra recommencer, de trois heures en trois heures. Après ma visite de demain matin, je téléphonerai, s’il y a lieu, à l’un des meilleurs spécialistes que je connaisse.’

Les deux visites, faites ce même jour, ne purent que confirmer le docteur Fievez dans son diagnostic : la température ne baissait pas ; le visage de la petite accentuait sa neutralité grisâtre ; elle n’ouvrait plus les yeux ; son indifférence était totale. Elle ne semblait même plus entendre les mots qu’on lui coulait près de l’oreille. Elle ne donnait, aux piqûres, nul réflexe rétractif. Elle ouvrait des lèvres nonchalantes, machinales, quand on les touchait avec une cuillerée de potion ou avec la tasse de boisson citronnée. La nuit suivante fut mauvaise : abattue, engourdie de longs moments, elle s’agitait tout à coup pour proférer des étrangetés ; une sueur malade brillait dans ses cheveux laissés à eux-mêmes ; ses traits fermés prenaient la matité polie de la cire. Le mercredi matin, le médecin revient. Sylvie lui parle du délire de Lucie durant la nuit. Le charron craint le pire et le médecin doit le soutenir.

‘Ecoutez,‘ Mr. Croquet, ‘aussitôt rentré chez moi, je téléphone au specialiste. J’insisterai, je ferai tout pour qu’il vienne ici avec moi, cet après-midi. La méningite, si c’est elle, ne fait que commencer, n’est-ce pas ? Que signifient alors toutes ces idées noires ?’

Ainsi que Victor, appuyé sur l’estimation commune, l’avait trop prévu, le diagnostic de Mr. Fievez fut ratifié par le specialiste Mr. Goffin, de Tournai. Aucun remède ne put tirer la pauvre petite de sa sombre torpeur. Nulle réaction. La constipation s’obstina. Les bains, les piqûres, toutes spécialités essayées influencèrent à peine la température qui demeura aux abords de quarante degrés. Les avant-midi, généralement Lucie gisait pâle, exténuée, avec quelques mouvements des lèvres pour des mots qui ne sortaient pas. Mais vers les seize à dix-sept heures, une agitation s’annonçait ; elle prenait de l’ampleur avec la soirée et allait tard dans la nuit. La malade, prise de délire, battait des bras, des jambes ; elle voulait se lever ; et elle se fâchait parce qu’on l’en empêchait ; elle faisait les gestes des occupations de son âge et prononçait les paroles de ses visions. Et lorsque, parfois, dans une étonnante et soudaine revenue de santé, elle se mettait à rire, même aux éclats, ou bien à vouloir jouer avec des amies, on avait, à l’entendre, un malaise, une gêne lugubre qui étaient intolérables. Cela dura une semaine entière. Lucie décède donc le jeudi de la seconde semaine.

Le roman de l’abbé Descamps nous montre aussi le contexte dans lequel se passent alors, en région rurale, la maladie et la mort. Nous ne nous arrêterons qu’à trois éléments de ce contexte.
Toutes les nuits, des voisines du charron, veuf rappelons-le, se relaient au chevet de sa fille.
Le dimanche, le curé annonce, au cours des messes, ‘un grand salut de prières pour demander, en grâce, la guérison de Lucie Croquet.’ Les gens viennent nombreux à ce salut et l’émotion est forte.
Au moment de l’agonie, le curé, qui avait administré Lucie la veille, ‘retenait dans une main de l’enfant le cierge allumé, pendant qu’il récitait les prières suprêmes.’

La lecture de Le Charron d’Hertain nous rappelle que la médecine a bien changé en un demi-siècle. L’absence d’hospitalisation, par exemple, ne peut que nous étonner mais le contexte était alors bien différent. Même s’il ne s’agit pas de grandes œuvres littéraires, les romans de l’abbé Joseph Descamps constituent des témoignages intéressants sur les habitudes religieuses et sociales de son époque.

* Prof. Pierre Mory, professeur honoraire
Institut des Hautes Etudes des Communications sociales
Bruxelles

 

NOTES

(1) Crowin Joseph, Le curé Descamps, écrivain célèbre, Blandain-Hertain, n° 4, pp. 14-18.

(2) Descamps Joseph, Pauvre Trieuse, Première portie : Pour un Mariage civil !.., Paris, Librairie Vanhelsche, Seneffe, 1908, p. 3.

(3) Descamps Joseph, Les Chaînes d’Or, Bruxelles, Nouvelle Bibliothèque Choisie, 1929, pp. 30 et 31.

(4) Descamps Joseph, Le Charron d’Hertain, Dessins de Jules Hovine, Maison d’Edition : Le Monobloc, S.P.R.L., Tournai, p. 5.

(5) Les nombreuses citations effectuées dans la troisième partie du texte proviennent des pages 35 à 83.

Exorcisme en wonderbare genezingen

Vertaling: Dr. Luc van der Plaetsen**

Medisch-filosofische beoordelingen in het grensgebied van de theologie

 

Theologie en geneeskunde hebben in hun grensgebieden zowel overeenstemmende als tegengestelde thema’s die dikwijls kritisch op hun daadwerkelijk realiteitsgehalte onderzocht moeten worden. Want rondom ons zien wij talrijke misverstanden en verkeerde opvattingen die zich gemakkelijk verspreiden en tot een belangrijke verwarring aanleiding kunnen geven. Sinds Paulus (l Kor 12,10) is het een onvervreemdbare opgave — niet alleen van de mystiek maar ook van de algemene ziekenzorg — om echte religieuze fenomenen van onechte voorstellingen en houdingen te onderscheiden: bijvoorbeeld vroomheid van kwezelarij, visioenen van pseudo-religieuze boodschappen, spirituele overgave van onderworpenheid enz. Er kan een lange lijst van dergelijke vergissingen en foutieve belevingsvormen opgesteld worden.

Twee fenomenen zullen in de volgende uiteenzetting vanuit medisch-filosofisch standpunt nader toegelicht worden:
l/ bezetenheid (versus pseudo-bezetenheid) en exorcisme.
2/ wonderbare genezingen.

Beide themagroepen tonen heden ten dage een niet te verwaarlozen actualiteit die zijn oorsprong vindt in onzekerheid en kwetsbaarheid omtrent de inhoud van het geloof en uit gebrekkige of foutieve vormen van geloofservaring waardoor de mensen verder in verwarring worden gebracht.

l) Duivelbezetenheid en exorcisme

In verband met de medische beschrijving van bezetenheidsfenomenen moet vooraf een belangrijke opmerking gemaakt worden. De psychiatrie is een menswetenschappelijke discipline en zij zou haar grenzen overschrijden wanneer ze bindende uitspraken zou doen omtrent de duivelse (diabologene) oorzaak van abnormale toestanden waarbij de duivel met zijn destruerende kracht oorzakelijk werkzaam zou zijn. De oplossing van dit probleem is wel te beschrijven vanuit de medische pastoraal daar deze discipline in gelijke mate voor theologische en voor psychiatrische gegevens openstaat.

Bovendien moeten we stellen dat de duivel binnen het christelijk geloof een weliswaar raadselachtige maar toch reële, lichamelijke aanwezigheid is en niet alleen maar een symbolische onheilsmacht die zich tegenover God opstelt ( J. Ratzinger).
Bezetenheid wordt veroorzaakt door de duivel: echte bezetenheid is diabologeen. Verschillende psychiatrische toestanden die fenomenologisch gelijk zijn aan een bezetenheid worden demonopathische toestanden genoemd. Er bestaan inderdaad enkele psychiatrische ziekten die een bezetenheid nabootsen en waarbij de getroffen patiënten aan de psychiater zeggen dat ze bezeten zijn.

In mijn medisch-pastorale activiteiten ken ik ongeveer tachtig tot negentig mensen die over zichzelf verklaarden dat ze van de duivel bezeten waren. De onderzoeken wezen uit dat al deze toestanden tot psychiatrische ziekten teruggebracht konden worden; met andere woorden: het ging telkens om gevallen van pseudo-bezetenheid.

 

De huidige psychiatrie kent ziektebeelden die op grond van schizofrene, depressieve, antisociale (psychopathische), dwangneurotische, hysterische en epileptische ziekten ontstaan en een echte bezetenheid kunnen voorwenden.

In het volgende worden enkele gedragspatronen aangeduid die verkeerdelijk als bezetenheidsfenomenen geïnterpreteerd werden:
• convulsieve aanvallen: ‘grand mal’-epilepsie;
• bizarre motorische en bewustzijnsstoornissen: psychomotore epilepsie;
• persoonlijkheidssplitsing: schizofrenie, dissociatieve toestanden;
• uitingen van blasfemie: schizofrenie;
• waanideeën: paranoïde psychosen;
• het horen van stemmen: psychosen;
• agressieve handelingen: antisociale persoonlijkheidsstoornissen (psychopathie).

Er is dus een nauwgezette diagnose nodig om deze demonopathische fenomenen van echte bezetenheid te onderscheiden. Bijzonder duidelijk zijn ziektegeschiedenissen uit het gebied der schizofrenie. Hiervan enkele voorbeelden:

l. Een reeds jarenlang geïnterneerde patiënte, die aan een paranoïde schizofrenie lijdt, doet zich in haar brieven voor als de bode van de duivel, als satansengel, en gelooft dat de
duivel via haar spreekt. Eén van haar brieven, waaruit duidelijk de schizofrene stoornis blijkt, luidt als volgt: ‘Geachte medische directie! Het gerecht weze bereid mijn ogendiagnose voor God en de mensen te openbaren. De Aartsduivel in mij heeft zijn examen met vlijt afgelegd, maar toch kan ik niet begrijpen waarom men mijn linkeroog niet beter geopereerd heeft. Wellicht was de arts meer om zijn geldbeugel en zijn faam bekommerd dan om mijn arme gekluisterde ziel. Wees daarom uitgerust en gepantserd en bekleed met de Helm der Ongerechtigheid uit het Rijk van Satan. Overigens weet ik nu niet welke handtekening ik moet aanbrengen, die van de Satansengel of die van mijzelf.
Frieda’.

2. Een patiënte, op het ogenblik van het onderzoek 28 jaar, toonde een duidelijke waanstemming; er bestonden akoestische hallucinaties, gedeeltelijk onder vorm van bevelende stemmen. Deze stemmen hadden haar bevolen heimelijk het land te verlaten, omdat zij met de duivel in verbinding stond. Het verbond met de duivel had zij gesloten om een man te bekomen. In elk geval was het nu algemeen bekend dat zij een verbond met de duivel had. Klinische diagnose: paranoïde schizofrenie.

3. Een 43-jarige boer, die eveneens aan een schizofrenie met waanvoorstellingen van religieuze en demonologische aard leed, zag in de Rorschach-test de duivel, de onderwereld, maar ook Christus en Maria.

4. Een 32-jarige patiënte met paranoïde schizofrenie werd naar haar zeggen door afstandshypnose ertoe aangezet verschrikkelijke gedichten neer te schrijven en zij voelde zich wekenlang door Satan bezeten. In haar dagboeken schreef ze dat ze onder rituele magie stond, zodat ze smeekte over haar een exorcisme uit te spreken. Later wou ze het exorcisme opnieuw ordenen en de oorzaken van het kwaad in het menselijk lichaam aantonen. De Heilige Vader zou haar zijn genezende geheimen overdragen zodat de wereld eindelijk van de magisch-rituele ziekten zou bevrijd worden.

5. Een 19-jarige patiënt voelde zich door de duivel bezeten. Hij had een meditatiemelodie op band opgenomen maar de duivel verstoorde deze door ritmische trommelslagen en belemmerde zelfs het goede functioneren van het ganse apparaat. De patiënt speelde gedurende het onderzoek het bandje voor. Hij leed aan verschillende vervolgingswanen die hij op demonische invloeden terugbracht en formuleerde schriftelijk gebeden waaraan hij een bevrijdende werking uit de duivelsmacht toeschreef, zoals bijvoorbeeld: ‘Almachtige God! Jezus Christus is uw eniggeboren zoon, die mij geschapen heeft … Ik ben zijn verloren schaap, dat hij uit de macht van de duivel zal bevrijden. Hij heeft veel voor zijn geliefde schepsel geleden. Dit lijden bevrijdt mij uit het geweld van de duivel, zodra ik mijn gouden Kruis gekust heb … Ik zal in mijn engelbewaarder geloven, hij heeft mij de helpende genade geschonken waardoor ik van de duivel bevrijd zal worden … Ik verzaak de duivel en al zijn werken. God zal mij eeuwig liefhebben; en wanneer ik nu dit heilige kruis kus zal de duivel uit mijn gedachten moeten uittreden. Ik zal altijd in God geloven en trouw aan zijn zijde tegen de duivel kampen.’
De patiënt, bij wie het eveneens om een paranoïde schizofrenie ging, weigerde aanvankelijk psychofarmaca in te nemen omdat hij ervan uitging dat het bij hem niet om een ziekte ging, maar wel om bezetenheid. Tenslotte kwam echter een doelgerichte behandeling op gang en het acute paranoïed-hallucinatoire beeld verbleekte.

 

De psychiatrische diagnose wordt gesteld aan de hand van afgesproken criteria. Een therapie is noodzakelijk, onder vorm van psychofarmaca en/of psychotherapie. Wanneer de juiste diagnose vaststaat en de toegepaste therapie helpt om de psychiatrische ziekte te overwinnen ziet men ook de demonopathische verschijnselen verdwijnen. Een theologisch exorcisme zou ongegrond en niet gerechtvaardigd zijn. Vóór elk exorcisme is het noodzakelijk een terzake ervaren arts te laten onderzoeken of de fenomenen niet tot een ziektebeeld terug te voeren zijn.

Weerom laat zich bij de schizofrene syndromen de problematiek bijzonder duidelijk aantonen. Pseudo-bezetenheid is vanuit psychiatrisch standpunt een hoogste graad van stoornis van het ik-beleven, een verlies van identiteit: deze benadering karakteriseert zeer goed het formele gebeuren bij bezetenheidsfenomenen.

Echte bezetenheid daarentegen kan aangenomen worden bij:
• een aanhoudend en samenhangend handelen waarbij een tweede, nieuwe persoonlijkheid zichtbaar wordt;
• het manifesteren van kennis en vaardigheden die de zieke zelf niet bezit en die niet met pathologische hypothesen verklaard kan worden,
• het volledig veranderen van het moreel karakter van de persoon.

Het eerste criterium alleen zou een schizofrene persoonlijkheidssplitsing kunnen aanwijzen. Het tweede criterium alleen zou ook aan een parapsychologische toestand kunnen doen denken. Het laatste criterium alleen zou op een antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen wijzen, of op een ethische achteruitgang ten gevolge van
bepaalde hersenbeschadiging of op een psychiatrisch relevante toestand van moreel defect. Bij het samen voorkomen en volledig tot uitdrukking komen van alle drie de criteria echter is een echte bezetenheid in overweging te nemen, vooropgesteld dat het bestaan van epilepsie, neurose of psychose op grond van streng onderzoek kan uitgesloten worden.

Men mag de mogelijkheid van een echte bezetenheid niet bij voorbaat uitsluiten, want ook zij is een reële toestand die de menselijke persoon diepgaand kan verstoren; maar daarnaast bestaan er toestanden (vooral psychosen) die in hun uiterlijk verschijningsbeeld gelijk zijn aan bezetenheidstoestanden. De psychiatrische ziekten kunnen onderscheiden worden door hun eigen karakter, verloop en therapeutische beïnvloedbaarheid.

Reeds Anton De Haen (1704-1776), lijfarts van keizerin Maria-Theresia, beschreef goed hoe moeilijk de problematieken uit elkaar te houden zijn: ‘Ik ben op basis van de Schriften der Evangeliën en de Handelingen der Apostelen ervan overtuigd dat veel mensen door de duivel bezeten zijn geweest …, dat er ook nu nog hier en daar werkelijk bezetenen bestaan …, maar ook dat er op dit gebied wijdverbreid bedrog en veel onkunde bestaat.’

2) Wonderbare genezingen

Het is niet te loochenen dat onder bepaalde omstandigheden een zieke tot genezing kan komen op gronden die niet door de natuurlijke samenhang verklaard kunnen worden. Omwille van het buitengewone verwekken dergelijke genezingen ongeloof en verwondering. Er zijn twee extremen te zien: de enen zien in alle opvallende genezingen een door God bewerkt wonder (wonderzucht), de anderen loochenen principieel elk heilzaam ingrijpen van God (wondervrees).

In het wonderbegrip zijn er twee leidende gedachten: de medische onverklaarbaarheid en de theologisch inhoud en zin van het gebeuren. In verband met de eerste leidende gedachte is de geneeskunde uiteraard bijzonder goed geplaatst. Te Lourdes bijvoorbeeld, waar de heilzame tussenkomsten bijzonder nauwkeurig geregistreerd werden, werken twee medische instanties en één bisschoppelijke (theologische).

In de regel kent de genezing een evolutieproces dat de geneeskunde bekend is. Doet zich evenwel een afwijking voor van het gewone verloop van het genezingsproces, dan zal men trachten aan te tonen dat deze door het inwerken van God en/of door bemiddeling van Maria of heiligen verklaard kan worden. Wordt in gelijkaardige situaties het gebruikelijke en aan-artsen-goed-bekende genezingsgebeuren in zijn ordening veranderd, dan kan daaruit de veronderstelling ontstaan dat het hier mogelijks om een miraculeuze genezing gaat. Men spreekt dan van een extramedische genezing.

Hierbij zijn volgende criteria belangrijk:
• het plotse van de genezing;
• het ontbreken van alle medische middelen met een genezingseffect, zoals medicatie;
• het ontbreken van een genezingsfase zoals die in het algemeen bij het gewone genezingsproces voorkomt.

Men gebruikt een ganse rij criteria die vervuld moeten zijn vóórdat artsen van een medisch niet-verklaarbare genezing zouden kunnen spreken:
• het moet gaan om een ernstige organische (lichamelijke) ziekte.
• deze moet in een abnormaal korte tijd, zonder enige medisch-therapeutische tussenkomst genezen worden.
• er moeten vaststellingen van lang vóór de genezing en van de periode nadien voorgelegd worden, zodat er een aangepaste tijdspanne voor nabeoordeling noodzakelijk is. Er is dus een periode voor naonderzoek te respecteren.
• de bevindingen moeten met moderne en medisch erkende technieken bekomen worden en herhaald controleerbaar zijn (röntgenfoto’s, microscopische onderzoekingen …).
• er zijn onbevooroordeelde getuigen nodig. Zogenaamde psychische ziekten van welke
aard ook, worden door de medische commissies niet erkend, gezien menselijke innerlijke factoren bij het tot stand komen van de genezing een wezenlijke of exclusieve rol zouden kunnen spelen.

Er komen slechts lichamelijke ziekten in aanmerking aan wiens bestaan niet kan getwijfeld worden en wiens genezing medisch niet-verklaarbaar is. De beoordeling moet telkens van de bijzonderheden der individuele situatie uitgaan. Er bestaat een absolute ongeneeslijkheid en een relatieve ongeneeslijkheid, verschillend naar tijd en omstandigheden.

Deze extramedische genezingen zijn te onderscheiden van twee andere vormen van genezing die nogal eens in het kader van bedevaarten voortkomen. Extramedische genezingen ontstaan door de helende macht van God, op een manier waarvoor de medische wetenschap geen verklaring heeft. De genezing van zware syndromen in het kader van ziekten die op grond van hun natuurlijk verloop spontane remissies kunnen vertonen (chronisch recidiverende ziekten) wordt uitgesloten, en de genezing van geestelijk-morele ontsporingen (verkeerde zedelijke houdingen) is in het kader van de therapeutische zielzorg soms als bekering in te delen. Er bestaan dus ook bedevaartspecifieke charismatische genezingen, maar deze onderscheidt men van de echte extramedische genezingen.

Drie voorbeelden tonen het verloop van extramedische genezingen

• Een vrouw leed zo sterk aan bloedbraken dat zij ten gevolge van bloedarmoede niet alleen herhaaldelijk gedurende uren bewusteloos was, maar bovendien blind werd door een belangrijke beschadiging van de gezichtszenuw, die bijzonder gevoelig is aan bloed- en zuurstoftekort. Zij werd naar Lourdes gebracht en viel in de nacht na haar aankomst driemaal in een langdurige bewusteloosheid. De volgende morgen beweerde ze goed te zien en ook kleine lettertjes te kunnen lezen. Door een zeer strenge controlearts werd erop gewezen dat dergelijke beschadiging van de oogzenuw door bloedverlies slechts voorkomen kan worden door zo vlug mogelijk de verloren hoeveelheid bloed te vervangen. Het spontaan opgetreden herstel van het gezichtsvermogen, nadat het zeven maanden voordien verloren was gegaan, en het opmerkelijk herstel van de anatomische verhoudingen nadien zijn oftalmologisch niet te verklaren.

• Een andere patiënte leed in 1944 aan multiple sclerose, een hardnekkige, chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel die met visusstoornissen en verschillende verlammingen gepaard gaat. De patiënte werd herhaalde malen op de neurologische dienst van de universiteitskliniek te Tübingen onderzocht, waar de diagnose met zekerheid werd gesteld. De genezing vond plaats op 20 mei 1950 te Lourdes. In 1961 verklaarde professor Thierbaut de genezing als medisch niet-verklaarbaar. Langdurige naonderzoeken stelden het voortbestaan van de genezing vast.

• Tijdens zijn militaire diensttijd in 1962 werd de bergjager Vittorio Michelli, wegens een groot gezwel van het bekken met bewegingsbeperking van het linkerheupgewricht en uitstralende pijnen in de linkerdij, opgenomen in het militair hospitaal van Verona. Er ontstond een cancereuze ontaarding van het bindweefsel in de beschreven streek (een sarcoma). Er ontwikkelde zich een beenderige invasie in de linker bekkenstreek en de beweeglijkheid van het linkerbeen verminderde, tegelijk met een algemene krachteloosheid. In 1963 reisde de zieke naar Lourdes waar hij met een gipsverband meerdere malen in het bad neergelaten werd. Weldra verdwenen de pijnen, de eetlust keerde terug en de algemene toestand verbeterde zodat de zieke zich genezen voelde. Er bleef een zichtbare verkorting van het been bestaan maar er heeft zich een nieuwe gewrichtspan gebouwd en Michelli kan een veeleisend beroep uitoefenen en lange verplaatsingen ondernemen in het gebergte.

In 1971 stelde professor M. Salmon voor het internationale medische comité vast dat er voordien een onbehandelbare ziekte bestond en dat de ontwikkeling van het sarcoom op het ogenblik van de bedevaart naar Lourdes plotseling stilviel; het kwam tot een blijvende
genezing die medisch niet-verklaarbaar is. In 1976 heeft aartsbisschop A. Gottardi van Trieste de genezing als wonderbaar verklaard, als een “genezing door de kracht van God, de Schepper en Vader, onder medewerking en voorspraak van de onbevlekte Maagd Maria”.

• Als laatste voorbeeld wil ik een wonderverhaal uit het zaligverklaringsproces van de premonstratensermonnik Jakob Kern voorstellen, aan wiens documentatie ikzelf meegewerkt heb.

Een jongetje van ongeveer vier jaar leed in 1971 gedurende maanden aan voortdurend braken en ernstige vermoeidheid. De ouders consulteerden meerdere artsen die geen hulp konden bieden tot de uiteindelijke diagnose gesteld werd: een kwaadaardige hersentumor (een grootcellig medulloblastoom met talrijke mitosen, een tumor van het vierde ventrikel). Deze tumor vereiste een onmiddellijke operatie om het leven van het kind alsnog te kunnen redden. De toenmalige stand van de geneeskunde gaf zelfs na operatie een overlevingsprognose van hoogstens twee jaar, gezien de duur waarin het kind reeds aan deze ziekte leed. Kinderen met die aandoening kregen uitsluitend een radiotherapeutische nabehandeling (geen chemotherapie).

In haar vertwijfeling wendde de familie, die van Jacob Kern en zijn vele tussenkomsten gehoord had, zich tot hem om zijn voorspraak bij God te bekomen zodat het kind in leven zou blijven. De daaropvolgende computertomografische controles, die jarenlang opnieuw uitgevoerd werden, brachten telkens het beeld van een volledige en blijvende genezing. In dit concrete geval was het voor de familie en de artsen een totaal onverklaarbaar gegeven. De patiënt was op het ogenblik van het zaligverklaringsproces reeds 25 jaar oud en beroepsbekwaam; hij leeft thans nog en is vrij van symptomen.

Volgens onze opvattingen omtrent de almacht van God is het duidelijk dat God ook psychogene of overwegend psychogene ziektebeelden kan genezen. Deze vorm van genezing is trouwens ook voor ons, mensen, mogelijk door psychotherapie. Wij hebben evenwel geen duidelijke criteria om deze genezingen te onderscheiden van een door God bewerkte wonderbare genezing. Daarom verklaarde Benedictus XIV, en in zijn spoor de medische pastoraal en de medische commissies, dat slechts zware, duidelijke ziektebeelden die a priori onmogelijk of zeer moeilijk te helen zijn, beoordeeld kunnen worden.

Besluit

Vanuit twee actuele onderzoeksdomeinen, bezetenheid en wonderbare genezing, wordt enerzijds door de medische studie van het ziekteproces en anderzijds door het pastoraal overleg, de basis gelegd om tot een begrip van de verschijnselen te komen, zodat echte en onechte religieuze fenomenen van elkaar kunnen onderscheiden worden. De ervaringen uit het verleden en ons huidig weten bieden overeenstemmende interpretaties voor deze ongewone gebeurtenissen in het grensgebied van theologie en geneeskunde.

Misbruiken bij genezingserediensten en gebedsbijeenkomsten hebben de Congregatie voor de Geloofsleer ertoe aangezet een instructie uit te geven in verband met gebeden om van God een genezing te bekomen (14.09.2000).

Literatuur is ter beschikking bij de auteur:
*Doctor Medicus Gottfried Roth,
neuroloog en psychiater,
professor voor Pastoralmedizin,
lid van de Pontificale Academie voor het Leven.

Uit PFARR BLATT, nr. 10, jaargang 49.

**Dr. Luc Van der Plaetsen is neuropsychiater.

Deux messages du Saint-Père Jean-Paul II

Message du 11 février 2001 à Sydney (Australie)

1. Enrichie par la grâce du grand Jubilé et par la contemplation du mystère du Verbe incarné dans lequel la douleur humaine trouve sa “référence suprême et la plus certaine” (Salvifici doloris, n. 31), la communauté chrétienne s’apprête à vivre, le 11 février 2001, la IXe Journée mondiale du Malade. La cathédrale de Sydney, en Australie, est le lieu désigné pour célébrer un événement si significatif. Le choix du continent australien avec sa richesse culturelle et ethnique, met en lumière le lien étroit de la communion ecclésiale: celle-ci dépasse les distances, favorisant la rencontre entre des identités culturelles diverses, fécondées par l’unique annonce libératrice du salut. La cathédrale de Sydney est consacrée à la Vierge Marie, Mère de l’Eglise. Cela souligne la dimension mariale de la Journée mondiale du Malade qui, depuis neuf ans désormais, se renouvelle le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Marie, en tant que Mère aimante, fera ressentir, une fois de plus, sa protection non seulement à l’égard des malades du continent australien, mais également à l’égard de ceux du monde entier, ainsi que de ceux qui mettent leur compétence professionnelle et souvent, toute leur existence, à leur service. La Journée sera en outre, comme par le passé, une occasion de prière et de soutien pour les innombrables instituts consacrés au soin des personnes qui souffrent. Elle sera un motif d’encouragement pour tant de prêtres, religieux, religieuses et laïcs croyants, qui, au nom de l’Eglise, s’efforcent de répondre aux attentes des personnes malades, en privilégiant les plus faibles, et en luttant pour que la culture de la mort soit vaincue et que triomphe partout la culture de la vie (cf. Evangelium vitae, n. 100). Ayant partagé moi aussi à plusieurs reprises, au cours de ces années, l’expérience de la maladie, j’ai compris toujours plus clairement sa valeur pour mon ministère pétrinien et pour la vie même de l’Eglise. En exprimant ma solidarité affectueuse à ceux qui souffrent, je les invite contempler avec foi le mystère du Christ, crucifié et ressuscité, pour arriver à découvrir dans leur vie douloureuse le dessein bienveillant de Dieu. Ce n’est qu’en regardant Jésus, “homme de douleur, familier de la souffrance” (Is 53,3), qu’il est possible de trouver la sérénité et la confiance.

2. En cette Journée mondiale du Malade, qui a pour thème ‘La nouvelle évangélisation et la dignité de l’homme qui souffre’, l’Eglise entend mettre l’accent sur la nécessité d’évangéliser de façon renouvelée ce domaine de l’expérience humaine, pour favoriser son orientation vers le bien-être intégral de la personne et le progrès de toutes les personnes dans toutes les parties du monde.
Le traitement efficace des diverses pathologies, l’engagement en vue d’autres recherches et l’investissement de ressources adaptées constituent des objectifs louables, poursuivis avec succès dans diverses parties de la planète. Tout en applaudissant les efforts accomplis, on ne peut toutefois ignorer que tous les hommes ne jouissent pas des mêmes possibilités. J’adresse donc un appel pressant afin que l’on se prodigue pour favoriser le développement nécessaire des services médicaux dans les divers pays, encore nombreux, qui se trouvent dans l’impossibilité d’offrir à leurs habitants des conditions de vie décentes et une protection en matière de santé. Je souhaite, en outre, que les innombrables potentiels de la médecine moderne soient placés au service effectif de l’homme et appliqués dans le plein respect de sa dignité.
Au cours de ces deux mille ans d’histoire, l’Eglise a toujours cherché à soutenir le progrès thérapeutique en vue d’une aide toujours plus qualifiée aux malades. Dans les diverses situations, elle est intervenue, par tous les moyens mis à sa disposition, pour que soient respectés les droits de la personne et que soit toujours poursuivi l’authentique bien-être de l’homme (cf. Populorum progressio, n. 34). Aujourd’hui également, le Magistère, fidèle aux principes de l’Evangile, ne cesse de proposer les critères moraux qui peuvent orienter le monde de la médecine dans l’approfondissement des aspects de la recherche encore insuffisamment éclaircis, sans porter atteinte aux exigences qui jaillissent d’un authentique humanisme.

3. Chaque jour, je me rends, en esprit, en pèlerinage dans les hôpitaux et les maisons de santé, où vivent des personnes de tout âge et de tous les milieux. Je voudrais en particulier
m’arrêter aux côtés des malades, des parents et du personnel médical. Il s’agit de lieux qui constituent des sortes de sanctuaires, dans lesquels les personnes participent au mystère pascal du Christ. Même le plus distrait est amené en ce lieu à se poser des questions sur son existence et sur sa signification, sur la cause de son mal, de la souffrance et de la mort (cf. Gaudium et spes. n. 10). Voilà pourquoi il est important que ne manque jamais dans de telles structures une présence qualifiée et significative des croyants.
Comment ne pas adresser alors un appel pressant aux professionnels de la médecine et de l’assistance, afin qu’ils apprennent du Christ, Médecin des âmes et des corps, à être pour leurs frères d’authentiques “bons Samaritains”? En particulier, comment ne pas souhaiter que ceux qui se consacrent à la recherche œuvrent sans répit pour trouver les moyens adaptés pour promouvoir la santé intégrale de l’être humain et combattre les conséquences des maladies? Comment ne pas souhaiter, en outre, à ceux qui se consacrent directement au soin des malades, d’être toujours attentifs aux nécessités de ceux qui souffrent, en conjuguant dans l’exercice de leur profession compétence et humanité?
Les hôpitaux, les centres pour malades ou pour personnes âgées, et chaque maison où sont accueillies les personnes qui souffrent, constituent des milieux privilégiés de la nouvelle évangélisation, qui doit s’engager afin que résonne précisément dans ces lieux le message de l’Evangile, porteur d’espérance. Seul Jésus, le divin Samaritain, est pour chaque être humain à la recherche de la paix et du salut, la réponse pleinement satisfaisante aux attentes les plus profondes. Le Christ est le Sauveur de tout homme et de tout l’homme. C’est pourquoi l’Eglise ne se lasse jamais de L’annoncer, afin que le monde de la maladie et la recherche de la santé soient vivifiés par sa lumière.
Il est donc important qu’au début du troisième millénaire chrétien, l’on apporte un élan renouvelé à l’évangélisation du monde de la santé comme lieu particulièrement indiqué pour devenir un laboratoire précieux de la civilisation de l’amour.

4. Au cours des dernières années, l’intérêt pour la recherche scientifique dans le domaine médical et pour la modernisation des structures médicales s’est progressivement accru. On ne peut que considérer avec satisfaction cette tendance, mais il faut répéter en même temps la nécessité que celle-ci soit toujours guidée par la préoccupation de rendre un service effectif au malade, en le soutenant de façon efficace dans la lutte contre la maladie. Dans cette perspective, on parle toujours plus d’assistance “holistique, c’est-à-dire qui prend en compte les nécessités biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles du malade et de ceux qui l’entourent. En particulier, en ce qui concerne les médicaments, les thérapies et les interventions chirurgicales, il est nécessaire que l’expérimentation clinique ait lieu dans le respect absolu de la personne et avec une claire conscience des risques, et donc des limites, que celle-ci comporte. Dans ce domaine, les professionnels chrétiens sont
appelés à témoigner de leurs convictions éthiques, en se laissant constamment illuminer par la foi.
L’Eglise apprécie l’effort de ceux qui, s’engageant avec dévouement et professionnalisme dans la recherche et l’assistance, contribuent à élever la qualité du service même qui est offert aux malades.

5. La répartition équitable des biens, voulue par le Créateur, constitue un impératif urgent également dans le domaine de la santé: il faut que cesse pour toujours l’injustice qui dure et qui, en particulier dans les pays pauvres, prive une grande partie de la population des soins indispensables à la santé. Il s’agit d’un grave scandale, face auquel les responsables des nations ne peuvent manquer de se sentir engagés à mettre en œuvre tous les efforts possibles, afin que l’on donne à ceux qui manquent de moyens matériels la possibilité d’accéder tout au moins aux soins médicaux de base. Promouvoir la “santé de tous” est un
devoir fondamental pour chaque membre de la Communauté internationale; pour les chrétiens ensuite, il s’agit d’un engagement intimement lié au témoignage de leur foi. Ils savent qu’ils doivent proclamer de façon concrète l’Evangile de la vie, en promouvant son respect et en refusant toute forme d’attentat contre celle-ci, de l’avortement à l’euthanasie. C’est dans ce contexte que se situe également la réflexion sur l’utilisation des ressources disponibles: leur limitation exige de fixer des critères moraux clairs visant à illuminer les décisions des patients ou de leurs tuteurs face à des traitements extraordinaires, coûteux et risqués. De toute façon, il faudra éviter de tomber dans des formes d’acharnement thérapeutique (cf. Evangelium vitae, n.65).
Je voudrais ici rendre hommage à tous ceux, personnes et structures, et en particulier aux Instituts religieux, qui accomplissent un service généreux dans ce secteur, en répondant avec courage aux besoins urgents de personnes et de populations dans des régions ou des pays très pauvres. L’Eglise leur exprime son appréciation renouvelée pour la contribution qu’ils continuent à apporter dans ce domaine apostolique vaste et délicat. Je voudrais exhorter en particulier les membres des familles religieuses engagées dans la pastorale de la santé afin qu’ils sachent répondre avec audace aux défis du troisième millénaire, en suivant les pas de leurs Fondateurs. Face aux nouveaux drames et aux maladies qui ont remplacé les fléaux du passé, l’œuvre de “bons Samaritains”, capables d’offrir aux malades les soins nécessaires, en ne les privant pas, dans le même temps, du soutien spirituel pour vivre dans la foi leur situation difficile, est urgente.

6. J’adresse une pensée affectueuse au grand nombre de religieux et de religieuses, qui, dans les hôpitaux et les centres médicaux “de frontière”, assistés par un nombre toujours croissant de laïcs, écrivent des pages merveilleuses de charité évangélique. Ils travaillent souvent au milieu de conflits et de guerres impressionnants et risquent chaque jour leur vie pour sauver celle de leurs frères. Malheureusement, nombreux sont ceux qui meurent à cause de leur service à l’Evangile de la Vie.
Je désire également rappeler les nombreuses Organisations non-gouvernementales, nées au cours de ces dernières années, pour venir en aide aux personnes les moins favorisées dans le domaine de la santé. Celles-ci peuvent compter sur la contribution de bénévoles “sur le terrain” ainsi que sur la générosité d’une vaste couche de personnes qui soutiennent économiquement leur action. J’encourage chacun à poursuivre cette œuvre de grand mérite, qui, dans de nombreuses nations, engendre une forte sensibilisation des consciences.
Je m’adresse enfin à vous, chers malades et généreux professionnels de la santé. Cette Journée mondiale du Malade se déroule quelques jours après la conclusion de l’Année jubilaire. Celle-ci constitue donc une invitation renouvelée à contempler le visage du Christ, fait homme il y a deux mille ans pour racheter l’homme. Chers frères et sœurs, proclamez et témoignez avec une disponibilité généreuse l’Evangile de la vie et de l’espérance. Annoncez que le Christ est le réconfort de ceux qui vivent dans la pauvreté et les difficultés; Il est la force de ceux qui traversent des moments de fatigue et de vulnérabilité; Il est le soutien de ceux qui œuvrent passionnément afin d’assurer à tous de meilleures conditions de vie et de santé.
Je vous confie à Marie, Mère de l’Eglise, à laquelle, comme je le rappelais au début, est consacrée la cathédrale de Sydney, centre idéal de la IXe Journée mondiale du Malade.
Que la Vierge de la Consolation fasse ressentir sa protection maternelle à tous ses fils dans l’épreuve; qu’Elle vous aide à témoigner au monde de la tendresse de Dieu et qu’Elle fasse de vous des icônes vivantes de son Fils.
Avec ces souhaits, je vous donne, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bénédiction apostolique particulière.

 

De Castel Gandolfo, le 22 août 2000
Jean-Paul II

 

 

Message du 11 février 2002 à Vailankanny (Inde)

1. Depuis quelques années déjà, la date du 11 février, jour où l’Eglise commémore l’apparition de Notre-Dame à Lourdes, a été associée avec bonheur à un événement important: la célébration de la Journée Mondiale du Malade. L’année 2002 nous en propose la dixième célébration, qui aura lieu au centre de pèlerinage marial connu de l’Inde méridionale. Le sanctuaire de Notre-Dame de la Santé de Vailankanny, connu comme “le Lourdes de l’Orient” (Angelus du 31 juillet 1988). Sûrs de l’aide assurée de la Mère de Dieu dans leurs nécessités, animés d’une dévotion et d’une confiance profonde, des millions de personnes se rendent à ce sanctuaire situé sur la côte du Bengale, dans un cadre tranquille, rempli de palmiers. Vailankanny n’attire pas seulement des pèlerins chrétiens, mais aussi des fidèles d’autres religions, en particulier des hindous qui voient, dans la Madone de la Santé des Malades, la Mère attentive et compatissante de l’humanité souffrante. Sur cette terre d’antique et profond sens religieux comme l’est l’Inde, ce sanctuaire dédié à la Mère de Dieu est vraiment un point de rencontre entre les membres de diverses religions et un exemple exceptionnel d’harmonie et d’échanges interreligieux.
La Journée Mondiale du Malade commencera par un temps de prière intense pour ceux qui souffrent et sont malades. Nous exprimerons ainsi à ceux qui souffrent notre solidarité, qui naît de la prise de conscience de la nature mystérieuse de la douleur et de son rôle dans le plan d’amour de Dieu pour tout homme. La Journée se poursuivra par une réflexion et une étude sérieuses sur la réponse chrétienne au monde de la souffrance humaine qui semble augmenter de jour en jour, pour des motifs dont les calamités causées par l’homme et les choix insensés faits par les individus et les sociétés ne sont pas les dernières. Par le réexamen du rôle et des devoirs des structures sanitaires et des hôpitaux chrétiens et de leur personnel, cette réflexion soulignera et réaffirmera les valeurs chrétiennes authentiques qui doivent les inspirer. Suivre les traces du Christ, le Divin Thaumaturge, qui est venu “pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance” (Jn 10,10), – thème de la réflexion de la Journée – demande une prise de position claire en faveur de la culture de la vie, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle.

2. Chercher des manières nouvelles et des moyens efficaces pour soulager la souffrance est juste, mais la souffrance reste un fait fondamental de la vie humaine. En un certain sens, elle est profonde pour ce qui est de l’homme lui-même, et elle touche son essence même (cf. Salvifici Doloris, n. 3). La recherche et les soins médicaux n’expliquent pas totalement et ne suppriment pas complètement la souffrance. Dans sa profondeur et sous ses formes multiples, elle doit être envisagée sous un point de vue qui dépasse l’aspect purement physique. Les diverses religions de l’humanité ont toujours tenté de répondre à la question du sens de la douleur et de reconnaître la nécessité de témoigner compassion et bonté à ceux qui souffrent. C’est pour ce motif que les convictions religieuses ont donné naissance à des pratiques médicales visant à guérir les maladies et l’histoire des diverses religions rend compte de formes organisées d’assistance sanitaire déjà présentes dans les temps anciens.
Bien que l’Eglise considère que dans les interprétations non chrétiennes de la souffrance il y a beaucoup d’éléments valables et nobles, sa compréhension du grand mystère humain reste unique. Pour découvrir le sens fondamental et défititif de la souffrance, “nous devons tourner notre regard vers la Révélation de l’amour divin, source ultime du sens de tout ce qui existe” (ibidem, n. 13). La réponse à la question sur le sens de la souffrance a été “donnée par Dieu à l’homme dans la croix de Jésus Christ”(ibidem). La souffrance, conséquence du péché originel, prend une nouvelle signification: elle devient participation à l’action salvifique du Christ Jésus (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 1521). Par la souffrance sur la croix, le Christ l’a emporté sur le mal et Il nous permet à nous aussi de le vaincre. Nos souffrances acquièrent sens et valeur si elles sont unies aux siennes. Dans la mesure où Il est Dieu et homme, le Christ a pris sur Lui les souffrances de l’humanité et en Lui la souffrance humaine elle-même prend un sens de rédemption.
Dans cette union entre l’homme et le divin la souffrance est témoin du bien et l’emporte sur le mal. En même temps que je dis ma profonde solidarité à ceux qui sont dans la douleur, j’élève de ferventes prières afin que la célébration de la Journée Mondiale du Malade soit pour eux un temps providentiel qui puisse leur révéler de nouveaux horizons sur le sens de leur vie. La foi nous apprend à rechercher le sens dernier de la souffrance dans la Passion, Mort et Résurrection du Christ. La réponse chrétienne à la douleur et à la souffrance n’a jamais été caractérisée par la passivité. Stimulée par la charité chrétienne qui trouve son expression suprême dans la vie et dans les œuvres de Jésus qui “a passé en faisant le bien” (Ac 10,38), l’Eglise va à la rencontre des malades et des souffrants en leur apportant réconfort et espérance. Il ne s’agit pas d’un pur acte de bienveillance, mais elle est poussée par la compassion et le souci qui demandent un service attentif et généreux. Cela provoque, en dernière analyse, le don généreux de soi-même aux autres, en particulier à ceux qui souffrent (cf. Salvifici Doloris, n. 29). La parabole évangélique du Bon Samaritain expose très bien les sentiments les plus nobles et la réaction d’une personne devant un autre être humain qui souffre et qui est dans le besoin. Un bon samaritain, c’est celui qui s’arrête pour prendre soin des nécessités de ceux qui souffrent.

3. Je pense ici aux nombreux hommes et femmes qui, dans toutes les parties du monde, travaillent dans le domaine de l’assistance sanitaire, directeurs de centres de soins, aumôniers, médecins, chercheurs, infirmiers, pharmaciens, personnel paramédical et volontaires. Comme je l’ai rappelé dans mon Exhortation post-synodale “Ecclesia in Asia“, j’ai été profondément frappé, en de nombreuses occasions au cours de mes visites aux églises en diverses parties du monde, par l’extraordinaire témoignage chrétien donné par de nombreux groupes d’agents de santé, en particulier dans le secteur des handicapés et des malades en phase terminale, ainsi que par tous ceux qui luttent contre la diffusion de nouvelles maladies comme le sida (cf n. 36). Par la célébration de la Journée Mondiale du Malade, l’Eglise manifeste sa reconnaissance et sa satisfaction pour le service désintéressé assuré par de nombreux prêtres, religieux et laïques engagés dans l’assistance médicale, qui s’occupent généreusement des malades, des souffrants et des mourants, trouvant leur force et leur inspiration dans la foi au Seigneur et dans l’image évangélique du Bon Samaritain. Le commandement du Seigneur à la Dernière Cène: “Faites cela en mémoire de moi”, tout en faisant référence à la fraction du pain, évoque aussi le corps offert et le sang versé par le Christ pour nous (cf. Le 22, 19.20), en d’autres termes, au don de soi aux autres. Une expression particulièrement valable de ce don de soi est le service des malades et des souffrants. C’est pourquoi celui qui se consacre à celui-ci trouvera toujours dans l’Eucharistie une source intarissable de force et un soutien en vue d’une générosité toujours nouvelle.

4. Dans son approche des malades et des souffrants, l’Eglise est guidée par une vision précise et complète de la personne humaine “créée à l’image de Dieu et dotée d’une dignité et de droits humains inaliénables” (Ecclesia in Asia, n. 33). En conséquence, l’Eglise insiste sur le principe que tout ce qui est techniquement faisable n’est pas toujours moralement admissible. Les énormes progrès récents de la science médicale donnent à nous tous de grandes responsabilités en ce qui concerne le don de la vie que Dieu nous offre et qui reste toujours un don dans toutes ses phases et dans toutes les situations. Nous devons veiller contre toutes les violations et suppressions de la vie. “Nous sommes … les gardiens de la vie, nous n’en sommes pas les propriétaires … Dès le moment de sa conception, la vie humaine engage l’action créatrice de Dieu et garde toujours un lien particulier avec le Créateur source de la vie et but ultime de celle-ci(Ecclesia in Asia, n. 35). Solidement enracinées dans la charité, les institutions chrétiennes de santé poursuivent la mission de Jésus d’assistance des faibles et des malades. Je suis certain que, dans les lieux où l’on affirme et assure la culture de la vie, ils continueront à répondre aux attentes que tous les membres souffrants de l’humanité placent en eux. Je prie pour que Marie, Santé des Malades, continue à apporter son aimable protection à ceux qui sont blessés dans le corps et dans l’esprit et qu’Elle intercède pour ceux qui en prennent soin. Qu’Elle nous aide à unir nos souffrances à celles de son Fils pendant que nous sommes en chemin, dans une joyeuse espérance, vers le salut dans la maison du Père.

Castel Gandolfo, le 6 août 2001
Jean Paul II

Mirakels miraculeus?

‘Het lijdt tegenwoordig geen twijfel dat talrijke spontane genezingen van kanker een natuurlijke oorzaak hebben’, verklaarde professor André Trifaud tijdens het internationaal congres over ‘genezingen en mirakels’ te Lourdes, in 1993. Van de mirakels die een officiële erkenning kregen in de zeventiende en de achttiende eeuw, zou nu een behoorlijk aantal niet meer in aanmerking komen voor een heiligverklaring.
Opvattingen, structuren en rechtsregels van de kerken ontsnappen steeds minder aan het instrumentarium van vlijtige sociologen. Reeds in 1969 had Pierre Delooz, thans emeritus professor van de universiteiten van Luik en Mons, een in vakkringen opgemerkte kennissociologische studie gepubliceerd over de heiligverklaringen (Sociologie et Canonisations, Luik-Den Haag). Wie, waar, wanneer en waarom werden bepaalde personen tot ‘de eer der altaren’ verheven? Jarenlang heeft Delooz zijn speurtocht voortgezet op een parallel terrein. Om heilig verklaard te worden moet, normaal gezien, een kandidaat wonderen hebben verricht. Daarom verzamelde Delooz een enorm dossier over mirakels die werden erkend met het oog op een zalig- of heiligverklaring (Les miracles, un défi pour la science? – De Boeck-Duculot, Brussel, 1997).

Mirakels liggen objectief op het snijpunt van geloof en wetenschap. In alle godsdiensten gebeuren talrijke ‘wondere dingen’, of denkt men dat ze voorkomen. Uiteraard worden vele van deze fenomenen verklaard door de verbeelding van enkelingen of van hele groepen. ‘Verschijningen’ zijn hiervan een treffende illustratie (in het laatste decennium wordt in China melding gemaakt van honderden Mariaverschijningen). In elke periode van de geschiedenis en in alle bevolkingsgroepen produceerde lichtgelovigheid mirakels aan de lopende band. Door de toegenomen wetenschappelijke kennis van het publiek, maar ontegenzeglijk ook door de opvallend kritische instelling van de kerkelijke overheid verschoof de drempel van de argwaan voortdurend. Toch blijven vele vragen open. Ook de strengste wetenschappers erkennen dat ze voor een aantal wonderlijke genezingen geen verklaring vinden. Ongetwijfeld heeft de wetenschap nu wel een verklaring voor ‘wonderen’ die eertijds onverklaarbaar leken. Daarenboven staat de psychosomatische geneeskunde nog maar in de kinderschoenen. Maar zij erkent dat de menselijke psyche, in bepaalde omstandigheden, plots blijvend genezend kan inwerken op de lichamelijkheid. Zowel de wetenschap als de kerkelijke overheid staan hier voor een uitdaging. Zijn ‘mirakels’ die door de zeef van beider kritiek geraakten, al dan niet ‘miraculeus’? En waar liggen de criteria? Na het rationalistische modernisme zijn ook vele wetenschappers zich meer dan ooit bewust van de nevels die het fenomeen mens blijven omhullen. Prigogine spreekt van ‘la fin des certitudes’.

P. Delooz gaat op deze problematiek in met de analyse van ongeveer 1.200 wonderlijke gebeurtenissen, waaronder meer dan een duizendtal genezingen (kankergevallen, verlamming, blindheid, breuken, vergiftigingen, enz.; men vindt de hele lijst in het boek). Hij beperkt zich tot die gevallen die voor een zalig- of heiligverklaring in aanmerking werden genomen sedert de oprichting, in 1588, van de Romeinse Congregatie voor de Riten (1588), in 1969 opgevolgd door de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Daarenboven nam hij 580 wetenschappelijke artikelen door uit de laatste 20 jaar, overwegend met betrekking tot spontane genezingen van kanker. Hij beschrijft hoe alle Romeinse erkenningen een dikwijls langdurig proces vergden, te vergelijken met ingewikkelde procedures van het strafrecht. Terloops wijst hij erop hoe Rome wel eens met delicate situaties werd geconfronteerd, zoals tijdens het proces van Katharina van Ricci, een heilige vrouw, die beweerde dat ze verschijningen had gehad van Savonarola en zelfs tweemaal door hem werd genezen. Maar Savonarola was als ketter verbrand. Paus Benedictus XIII besliste daarop dat men enkel met de deugden van de heilige en niet met de verschijningen rekening zou houden.

Delooz merkt uiteraard op dat de wetenschappelijke criteria van de zestiende eeuw verschillen van die van de twintigste eeuw. Maar steeds hebben de ‘rechters’ elk apologetisch vooroordeel willen vermijden. Reeds in 1634 dwong paus Urbanus VIII de vermelde Congregatie tot meer verfijnde procedures. Men wilde zich ook beperken tot personen die als echte christelijke heiligen werden vereerd, met uitsluiting van alle tovenarij en duivelskunsten. Het moest gaan om een menselijk onverklaarbare, aan God toegeschreven tussenkomst ten voordele van een persoon die opviel door een uitzonderlijk christelijk leven. De overgrote meerderheid van de mirakels werd aldus uitgesloten. Van de ongeveer 75.000 ‘mirakels’ die toegeschreven waren aan Josemaria Escriva, de stichter van het Opus Dei, werden er door Rome eerst 20, en uiteindelijk slechts één enkel erkend. Reeds vanaf het begin van de zeventiende eeuw deed men een beroep op gerespecteerde geneesheren, zelfs op vaste teams van de meest gekwalificeerde. Hoofdcriterium werd de wetenschappelijke onverklaarbaarheid. Uiteraard nam aldus het aantal voor kandidaatheiligen erkende mirakels voortdurend af, maar niet het aantal heiligen waarvoor een mirakel werd erkend. Men gaf opvallend meer dispensaties van mirakels voor heiligverklaringen (overigens werd, vanaf 1983, in beginsel slechts één mirakel vereist voor een zaligverklaring en nog één voor de heiligverklaring).

Niet alleen is er een grote verscheidenheid in de context waarin erkende mirakels gebeuren (bij verschijningen, bij beelden of relikwieën, bij graven, door aanroeping, bij novenen), mirakels zijn ook naar tijdperk, regio’s en geslachten geconcentreerd. Het grootste aantal, ongeveer de helft, vindt men in de twintigste eeuw, tweederde betreft vrouwen (hoewel de grote meerderheid van de heiligen die men aanroept, mannen zijn), kinderen zijn oververtegenwoordigd, zoals ook de Latijnse landen van Europa, vooral Italië. En paus Johannes-Paulus II heeft meer personen zalig en heilig verklaard dan vele voorgaande pausen samen.

Met talrijke voorbeelden somt Delooz een hele lijst van miraculeus genezen ziekten op. Een aantal hiervan, waarvoor men vroeger om genezing vroeg, is nu verdwenen (zoals razernij) of wordt door de geneeskunde doelmatig behandeld. Ook merkt Delooz op dat men geen heel speciale tussenkomsten vraagt, zoals het doen verrijzen van mensen die al geruime tijd overleden zijn of het verkrijgen van een langere gestalte wanneer men maar erg klein is. Het onmogelijke willen de gelovigen klaarblijkelijk niet bekomen. Maar alle bestudeerde genezingen zijn definitief. Bij een zieke wordt evenwel niet alles genezen: een verlamd en gebocheld meisje van tien jaar (de lumbale ruggengraat tussen de derde en vierde wervel was beschadigd) genas door tussenkomst van de zalige Josef Calasanz, maar het kind was ook blind en bleef het. Op een verbaasde vraag hierover gaf ze ten antwoord: ‘Ik had niet gevraagd om niet meer blind te zijn.’

Uit vele verslagen blijkt ook dat wie genas zelf geen heilige hoefde te zijn, noch in het verdere leven van ander onheil zou worden gespaard. Natuurlijk heeft men ooit bij de erkende mirakels vergissingen begaan bij het stellen van de diagnose. Elke diagnose blijft beperkt (vroeger beschikte men bijvoorbeeld niet over scanners). Delooz geeft voorbeelden van ‘zwakke mirakels’, waarvan de erkenning het gevolg was van een achteraf onvolledig gebleken diagnose. Maar hij geeft ook voorbeelden van dieren die werden genezen op voorspraak van heiligen (de hele kosmos lijkt erbij betrokken te worden).

Een mirakel volstaat evenwel niet voor een heiligverklaring. Belangrijker is de beoordeling van de ware heiligheid van de te canoniseren persoon. De kerkelijke traditie leert dat er veel meer heiligen zijn dan gecanoniseerden. De wetenschap heeft overigens niet het laatste woord, noch inzake iemands heiligheid, noch inzake de verklaring van een onverklaarbare genezing. Steeds meer erkent ze het (nog) niet verklaarbare van de impact van de psyche, van gevoelens, van de verbeelding en ook van het geloof, op het lichamelijke. Dit wil niet zeggen dat ze blind de deur openzet voor een irrationele benadering, maar dat ze het enge rationalistische kader begint te verlaten. Daarom is Delooz verbaasd dat de wetenschappers zo weinig nieuwe wegen hebben verkend, ondanks de huidige snelle vorderingen van de neurobiologie, van de immunologie en de psychoanalyse (denken we aan de invloed van de ouders op de genezing van hun kinderen). Zelf heeft het me steeds verwonderd dat men, op een parallel domein, zo weinig aandacht besteedt aan reële gevallen van telepathie of hypnose: in vergelijking met de wapenindustrie wordt in de studie daarvan nauwelijks geïnvesteerd. Wetenschappelijk doorstoten op deze domeinen zal het ‘bovennatuurlijke’ niet kunnen bewijzen of tegenspreken, maar kan wel bijdragen tot een beter inzicht in de complexe processen die fundamenteel zijn voor het verstaan van de mens.

Delooz dogmatiseert nergens, maar spoort alle takken van de wetenschap en ook de theologen en de kerkelijke overheid aan tot verder onderzoek. Op basis van een indrukwekkende bibliografie trekt hij uit zijn hele dossier een aantal medische, psychologische, sociologische en theologische conclusies. De geneeskunde en de psychologie zouden meer aandacht moeten besteden aan de neurologie, zelfs bij kankergevallen, en in dit kader ook aan de invloed van het gebed (Delooz geeft frappante voorbeelden). Zo kunnen zij, ook wat mirakels betreft, wetenschappelijker worden. De auteur verwijst naar de conferentie die het Mind/Body Medical Institute van de faculteit geneeskunde van de Harvard Universiteit in 1995 heeft gewijd aan het thema ‘spiritualiteit en genezing’, een congres waarvoor … de Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen belangstelling toonden. Daarop organiseerden verschillende faculteiten geneeskunde cursussen over spiritualiteit voor hun studenten.

De theologen zijn steeds behoedzaam geweest. Voor hen blijft het mirakel vooreerst een ’teken’ van het Rijk Gods. Om als mirakel een geloofwaardig teken te zijn, moet het onverklaarbare ervan uiteraard aan wetenschappelijke criteria beantwoorden. Maar mirakels zijn niet dwingend, zij verwijzen naar ‘Iemand Anders’. Ze zijn niet belangrijk omdat ze ’tegen’- of ‘bovennatuurlijk’ zouden zijn. God respecteert de ‘natuur’. Delooz citeert Augustinus: ‘Het mirakel spreekt de natuur niet tegen, het spreekt de kennis tegen die wij van de natuur hebben’ (Civ. Dei, 21, 8, 2). God is geen stoplap, zoals een Romeins colloquium in november 1988 terecht onderstreepte. Wel wordt meer en meer de vraag gesteld of het nog zin heeft mirakels als een van de vereisten voor een heiligverklaring te handhaven. In 1935, 400 jaar na hun dood onder de Britse koning Hendrik VIII, had men voor kanselier Thomas More en aartsbisschop John Fisher nog steeds geen mirakels; en toch werden beiden toen heilig verklaard. Daarenboven verschuift het accent in gelovige kringen, o.m. bij de charismatische bewegingen, van de lichamelijke naar de ‘geestelijke’ genezing.

Zowel de kennissocioloog als de godsdienstsocioloog kunnen het sociale fenomeen van het mirakel bestuderen: hoe staat een historisch gesitueerde samenleving tegenover ziekte (en genezing)? Als een straf, een beproeving, een natuurlijk gebeuren, een uitdaging voor de geneeskunde? Waarom blijft het fenomeen van het mirakel in alle religies, in Mekka zoals in Lourdes, ook nu nog voortbestaan? En vanwaar komt, al staat de geneeskunde nog zo sterk, de opvallende opbloei van ‘genezingsreligiositeit’ in deze tweede, postmodernistische helft van de twintigste eeuw? En dieper: wat is sociologisch gezien, ‘geloofwaardigheid’? In elk geval erkent de kennissociologie in de mentaliteit, ook van de wetenschappers, een sterke evolutie wat betreft de verhouding tussen religie en wetenschap, waarbij de wederzijdse achterdocht voortdurend wijkt, maar de bedreiging van fundamentalisme ook beide raakt. Zeker is dat het ambigue verschijnsel van het mirakel zowel de wetenschapper als de gelovige dwingt tot meer bescheidenheid én … tot meer nieuwsgierigheid.

Streven, 64 – 9. oktober 1997

* Prof. em. Jan Kerkhofs s.j.
em. prof. faculteit theologie KU Leuven
Waversebaan 220
3001 Heverlee (Leuven)

HISTORIQUE de la FEDERATION EUROPEENNE des ASSOCIATIONS de MEDECINS CATHOLIQUES (FEAMC)

Avant que la FEAMC ne soit statutairement fondée, de nombreuses réunions et activités avaient déjà eu lieu avec des médecins chrétiens répondant au désir exprimé par le Pape Léon XIII, d’encourager la réflexion chrétienne des laïcs professionnels et leur action au sein de leur travail.
Le premier effort de coordination des différentes Associations de Médecins Catholiques remonte à 1924, avec la création, à l’initiative d’un Français, le Dr Pasteau, d’un “Secrétariat international des médecins catholiques”.
Plusieurs congrès internationaux se tinrent alors en Europe: Budapest en 1930, Paris en 1934, Bruxelles en 1935, Vienne en 1936 (où furent condamnées les théories racistes nazies).
Interrompus par les conflits mondiaux, ces congrès reprirent, après la guerre, à Lisbonne d’abord en 1947, à Rome en 1949, puis en 1951 à Paris, où fut décidé le principe d’une Fédération Internationale de Médecins Catholiques, le secrétariat étant assuré par l’Association Belge. La création officielle, statutaire, de la FIAMC n’aura lieu qu’en 1966, au congrès international de Manille.
A la suite de la seconde guerre mondiale, dans la mouvance du dynamisme de laïcs ayant particulièrement pris conscience de la nécessité de promouvoir la dignité et la valeur de la personne humaine, si malmenées par l’intoxication des idéologies dominantes du national-socialisme et du communisme, de nombreux médecins catholiques européens se sentirent interpellés. Ils ressentaient la nécessité d’une réflexion commune responsable, d’un travail plus spécifique et approfondi des nouveaux problèmes posés à la profession. Ces difficultés venaient, d’une part de l’évolution scientifique et technique, d’autre part de la découverte de l’utilisation possible de la science médicale dans des actes commandés par des gouvernements, totalement contraires à la dignité humaine, ayant acculé au péril de leur vie, à l’héroïsme, voire à la mort, bon nombre d’entre eux. Hitler avait avancé l’eugénisme et la prétendue génétique d’alors pour justifier les camps de concentration. En URSS, et dans les pays communistes, le pouvoir politique utilisait les arguments de la psychiatrie pour justifier les goulags, le travail forcé et la mort. La norme de pensée et d’action étant fixée, tous ceux qui s’en écartaient relevaient alors de la pathologie, et étaient exclus de la société.
En 1962, au congrès de Londres, fut ainsi décidée la création d’un Groupe de travail “Europe”. Cette première commission européenne, élue, était composée des Drs Lereboullet (France), Mercadal Peyri (Espagne), Jennings (Irlande), Palmieri (Italie), Vassalo (Malte), O’Sullivan (Grande-Bretagne), De Vreeze (Pays-Bas).
Elle organisa, en 1964, le premier congrès européen à Malte. Il avait pour thème: “Le médecin catholique et la famille”, et réunissait 400 délégués venus de 20 pays différents autour de nombreux orateurs de grande valeur. Il était organisé par les médecins maltais, présidés par le Pr. V. Vassalo. II était placé sous le patronage de son Excellence Sir Maurice Dorman, Gouverneur de Malte, de Son Éminence Monseigneur Michaël Gonzi, Archevêque de Malte, de Sir EG Borg Olivier, premier ministre de Malte.
Le Pr. L. Gedda, président du Secrétariat International des Médecins Catholiques, constitué lors du Congrès International à Paris, en 1951, transmit un message de SS le Pape Paul VI dans lequel il soulignait le rôle du médecin catholique et l’importance que l’Eglise attache aux résultats du Congrès.
Il insistait sur la nécessité, pour les médecins, comme pour les laïcs en général, de prendre leurs responsabilités et de collaborer avec les moralistes et la hiérarchie, à l’élaboration d’une doctrine familiale chrétienne.
Au cours de ce congrès, de nombreux rapports et interventions fournirent l’occasion d’étudier les problèmes qui constituaient les grandes difficultés de la morale conjugale (Conseils prénuptiaux, Préparation au mariage, Régulation des naissances, Emploi des progestérones de synthèse, Rôle du médecin dans les mésententes conjugales, Divorces.)
Au cours de l’Assemblée Générale, eut lieu la confirmation officielle de ce Groupe de travail chargé de mettre au point les statuts et l’organisation régionale que réclamaient toutes les Associations européennes.
Dès l’origine, à l’initiative du R.P. Riquet s.j., ancien déporté, les conclusions de ce congrès insistaient sur:
– la nécessité d’une connaissance sérieuse et scientifique des différents problèmes soulevés, et d’une compétence personnelle.
– la prise en compte de la totalité de la personne et la mise en garde contre l’illusion du totalitarisme d’un moyen, quelqu’il soit (la pilule contraceptive, faisait alors l’objet de nombreuses controverses).
– l’appui sur la prière de Dieu qui ne fait jamais défaut aux hommes de bonne volonté.
La motion suivante fut adoptée, au nom des 400 délégués venus d’Allemagne (RFA), Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Suède, Suisse:
“Des médecins, provenant de vingt nations différentes, assemblés pour le 1er Congrès Européen des Médecins Catholiques les 7, 8, 9 septembre 1964, après avoir entendu de nombreux rapports sur le problème de la régulation des naissances, croient de leur devoir de signaler à leurs collègues, chrétiens ou non, l’urgente nécessité d’acquérir une connaissance personnelle, sérieuse et scientifique de ces questions de manière à être réellement capables de conseiller des couples confrontés à de telles difficultés”.
Ils croient devoir mettre en garde leurs collègues, tous les ecclésiastiques, et le public contre l’illusion qu’une pilule quelconque pourrait, demain, résoudre un problème qui requiert par dessus tout que les couples mariés aient une vision complète et généreuse de
toutes les conditions d’une vie conjugale pleinement humaine, et en même temps acquièrent une maîtrise de leurs instincts possible progressivement avec la prière de Dieu qui ne fait jamais défaut aux hommes de bonne volonté.
Sans nier l’utilité et la légitimité de l’usage thérapeutique des progestogènes en certains cas, les médecins croient de leur devoir d’attirer l’attention sur les inconvénients possibles de leur utilisation systématique et prolongée dans le but exclusif de prévenir une conception, sans se soucier de l’aspect moral inclus dans cette conduite. Il appartient à l’Eglise de formuler cet aspect moral, comme S.S. le Pape a affirmé son intention de le faire prochainement.”
Parallèlement, en 1965, le Concile Vatican II réaffirmait à plusieurs reprises le caractère intangible de la vie humaine, de sa dignité et de sa liberté, la dignité et la valeur de la personne humaine à promouvoir et à défendre constituant un point ferme dans l’anthropologie et la morale chrétiennes. Il insistait sur l’importance de la formation des laïcs et sur leur rôle irremplaçable dans l’Eglise.
Dans le message adressé en 1965 aux “hommes de la pensée et de la science”, les Pères du Concile soulignaient que “si penser est une grande chose, penser est d’abord un devoir et une responsabilité. Jamais peut-être n’est si bien apparue qu’aujourd’hui la possibilité d’un accord profond entre la vraie science et la vraie foi, servantes l’une et l’autre de l’unique vérité”.

Après plusieurs réunions, le 26 Février 1967, à Bruxelles, des délégués de la plupart des Associations Européennes se réunissaient pour élire leur comité provisoire fondateur. Il était formé par: le Pr. Lereboullet (France), Président, les Drs. De Gheldere (Belgique), Mercadal Peyri (Espagne), O’Sullivan (UK), Vice-présidents, Mr. De Vreeze (Pays-Bas), Secrétaire général, le Dr. O. Jungo (Suisse) Trésorier, les Drs. Kohne (RFA), Kerger (Luxembourg), le Pr. Cordeiro (Portugal), le Dr. Vassalo (Malte), membres. A la satisfaction des représentants, le R.P. Riquet s.j., acceptait d’en rester le conseiller ecclésiastique.

En Octobre 1970, lors du Congrès International de Washington, le Comité européen, constitué à Bruxelles trois ans plus tôt, prend officiellement le nom de “Fédération Européenne des Associations de Médecins Catholiques” (FEAMC).

Le 17 Janvier 1971 a lieu, à Paris, la première réunion statutaire du Bureau de la FEAMC au cours de laquelle le Pr. Lereboullet (dont le grand esprit chrétien, et l’action toujours discrète, mais visionnaire et efficace a été déterminante dans cette création) est élu Président à l’unanimité. Il le restera jusqu’en 1984, date à laquelle le Vatican reconnaîtra ses services en lui attribuant le titre d’officier de l’Ordre de St-Grégoire-le-Grand.

CONGRES

A côté des réunions bisannuelles réservées aux délégués de chaque pays membre, les congrès s’organisent alors tous les quatre ans. Ils sont le lieu des principales rencontres où tous les médecins catholiques européens qui le désirent, peuvent venir échanger avec leurs confrères leurs différents points de vue, apprendre à confronter les modes d’exercice
liés à leur mentalité, leurs traditions, leurs coutumes, leur histoire, à se respecter dans leurs différences, et à créer des relations de confiance, d’estime et d’amitié. Après le premier congrès de Malte, avait eu lieu une réunion du Groupement européen au sujet des problèmes de réanimation, des critères de la la mort, de la transplantation d’organes, en 1969.

1972: Le 2ème Congrès de la FEAMC eut lieu à Nuremberg, du 23 au 28 mai, sur le thème de “L’éducation sexuelle, développement et intégration personnelle de la sexualité”. Le congrès était organisé par l’Association des Médecins Catholiques Allemands (Katholischen Arztearbeit Deutschlands), présidé par le Pr. M.P. Engelmeir, le Pr. J. Lereboullet et le Dr. Mercadal-Peyri, organisé par les Drs. H. Kurth, SE Szydzik, C. Kuhne et I. Wessels.
Les différentes sessions ont développé de manière approfondie:
– Le fondement philosophique-anthropologique de l’éducation sexuelle (Pr. Dr. Georg Scherer, Essen)
– Les éléments psycho-physiologiques du développement sexuel (Pr. Dr. Michel Basquin, Paris)
– Le rôle du médecin dans l’éducation sexuelle (Dr. KFM Pole Giilingham, Dr. JG Radulesco, Marseille)
– Les aspects psycho-pathologiques du développement sexuel: possibilités et limites du traitement (Pr. W. Mende, Munich)
– Les problèmes pastoraux de l’éducation sexuelle (P. A. Delépierre s.j., Liège)
– Des exigences pédagogiques pour une éducation sexuelle moderne (P. R Bleistein s.j., Munich).
Les discussions, en groupes de travail, mirent en lumière l’importance de la mutation dans la société de la “révolution sexuelle” trop longtemps taboue, que les événements dits de “mai 68” mettaient en évidence, et qui fut parfaitement soulignée par le Pr. M. Basquin et le Dr. M. Pole, dont les exposés furent particulièrement remarqués (St-Luc Médical 1972, 4 – Arzt und Christ 18.Jahrgang, 1972, 3 et 4). Le Dr. Bleistein souligna la nécessité du recours à des normes, préconisa une pédagogie destinée à assumer une morale sexuelle dynamique par un équilibre entre “un amour de soi et un amour d’autrui”.
Participaient 120 médecins de 10 nations: Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Suisse, et même trois Polonais, plus les accompagnants.
Au cours de l’Assemblée générale, le Professeur Lereboullet fut réélu Président de la FEAMC à l’unanimité, et le Dr. Kerger (Luxembourg) devint secrétaire général. Démissionnaire en 1974 pour convenance personnelle, il sera remplacé en 1974 par le Dr. Françoise Gontard.

1976: Le 3ème Congrès se tint à Londres, du 23 au 26 mai. Il rassemblait 300 délégués, et avait pour thème “Le médecin devant la législation”. Il était présidé par le Dr. TP Linehan, Président de la Guild of Catholic Doctors of Great Britain, et le Pr. Lereboullet, président de la FEAMC. Le comité organisateur comprenait les Drs M. Reynold, D. Conway, F. Birks, J. Glancy, J. Martin, D. Mulvany, K. Rees, W. Reynolds, KP Roche. Au comité d’Honneur, étaient présents SE le Cardinal Gordon J. Gray, SE le Cardinal Suenens, plusieurs évêques anglais, et Mgr. Lorenzetti, Conseiller ecclésiastique de la FIAMC.
Après le vote de nouvelles lois permissives dans de nombreux pays, se posaient de multiples problèmes au sujet de la planification des naissances, l’avortement, la stérilisation, l’insémination artificielle, l’eugénisme, l’euthanasie, l’utilisation des greffes, le secret professionnel à l’ère naissante de l’informatique, la toxicomanie, tous ces grands problèmes étant traités par des personnalités très compétentes dans ces différentes matières:
Les rapports du médecin avec l’administration (Dr. Wall, GB; Dr. Flemming-Kieler, Danemark)
La difficulté de l’équilibre entre les lois et leur application (Dr. KF Pole, GB; Mgr. Breitenbeck, USA)
La détermination du moment de la mort, euthanasie et législation (Dr. HL Schreiber, RFA, et Dr. J. Gould, GB)
Les transplantations cardiaques et la législation aux USA (Dr. R. Lescoe, USA)
Les anomalies congénitales (Pr. R. Zachary, GB)
Le secret professionnel (Pr. HB Wuermeling, RFA)
Le délinquant déficient mental (Dr. G. Heinrich, RFA)
Les droits des parents (Dr. M. White, GB)
Signification de la sécurité du milieu (Dr. Seymour Spencer, GB)
L’usage des drogues (Dr. L. Libbrecht, Belgique)
Les aspects légaux de la dépendance vis à vis des drogues (Dr. N. Curray, GB)
Contraception et stérilisation (A. Rummel, RFA)
Planning Familial (J. Kelly, GB)
Mort du patient âgé (Pr. Fresnau, France)
Remarques sur la mort en Espagne (Dr. J. Massons, Espagne)
Problèmes de conscience du médecin catholique dans l’application des lois civiles (Dr. L. René, du Conseil de l’Ordre des médecins français; Dr. F. Gontard, France; Dr. CJ Vas, Inde)
Nécessité de la présence des médecins catholiques dans l’élaboration des lois (Dr. KM Jensen, Danemark; Dr. J. Massons, Espagne)
Le délégué Apostolique, Mgr. Bruno Heim, s’adressa aux congressistes: “L’objectif du congrès est d’étudier les moyens par lesquels les médecins catholiques peuvent apporter une contribution positive à l’élaboration de mesures législatives, sans attendre que les législations soient déjà concrétisées”.
Tous les participants mirent l’accent, audelà des méthodes, des solutions, des pratiques différentes, sur:
– l’importance de la relation médecin-malade-institution, l’attitude d’écoute et de dialogue sous-tendant la préoccupation du respect de la personne dans sa dignité d’homme et de fils de Dieu.
– la nécessité pour chaque médecin d’approfondir sa réflexion et sa qualité de responsabilité pour pouvoir devenir de plus en plus libre d’interpréter les lois en fonction de la personne sans s’attacher exclusivement au légalisme de méthodes à appliquer, le but essentiel étant, par exemple, de promouvoir une qualité d’amour plutôt que de défendre un moyen contraceptif précis.
– la nécessité absolue, pour le médecin, vivant de plus en plus dans une société pluraliste, de s’attacher à la liberté de conscience et de croyance. La loi récente française sur l’avortement, par exemple, comporte “la clause de conscience” garantissant à tout médecin la liberté de refuser ou d’exécuter un acte. Il incombe aux organisations professionnelles de veiller au respect de cette disposition fondamentale.
– l’importance de participer, autant que faire se peut, à l’élaboration des différentes législations sociales en vue de valoriser le respect de la personne humaine.
– l’approfondissement permanent d’une vie chrétienne de foi, d’espérance et d’amour pour mieux connaître et découvrir la valeur d’une vie responsable et libre.
Au cours de l’Assemblée Générale, le Pr. Lereboullet était réélu à l’unanimité Président de la FEAMC, et le Dr. F. Gontard secrétaire générale.

1980: Le 4ème Congrès de la FEAMC eut lieu à Bruxelles, du 14 au 17 mai. Il avait pour thème: “Médecin catholique aujourd’hui”. Il était présidé par le Dr. P. Marchandise, Président de l’Association belge, et placé sous le patronage de Sa Majesté la Reine Fabiola, SE Mgr Cardinale (Nonce Apostolique), SE Mgr. Danneels, le Ministre de la Santé publique L. D’Hoore, Mgr. Massaux, Recteur de l’Université Catholique de Louvain (UCL), et du Pr. De Somer, recteur de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Il rassemblait plus de 300 médecins, venus d’Allemagne (RFA), Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Portugal, Rhodésie, Suisse.
Le comité organisateur comprenait les Drs. Buys, Deschepper, Fanuel, Kluyskens, Lederer, Lethé, Morelle, Orban, Thuillez, Vandenberghe, Vangehuchten, Verstraete. Le Dr. C. De Gheldere en était le secrétaire général, et le Dr. Kluyskens présidait les séances, avec le Pr. Lereboullet (Président de la FEAMC), le RP Frison, s.j. (Conseiller ecclésiastique de la FEAMC), et le Dr. G. Papola (de la FIAMC).
Après une messe solennelle à la Collégiale St-Michel, une réception eut lieu à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, au cours de laquelle le Pr. Lereboullet ouvrit le congrès. Les séances eurent lieu ensuite au palais du Heisel.
Les différentes conférences, publiées, faisaient l’objet d’une traduction simultanée. Elles comprenaient:
Le droit de vivre sa mort (Dr. Abiven, France)
Redécouvrir la valeur de la vie (Mgr. Angelini, Italie)
Organen Transplantation, Suizid (A. Auer, RFA)
Erfahrungen und Möglichkeiten im Umgang mit Sterbenden (P. Becker, RFA)
Diritto dell’Uomo sulla sua vita (A. Baretta, Italie)
Doveri della buorla -accoglienza e dell’aiuto in favore del drogato (E. Bergami, Italie)
Liberté médicale et contraintes légales (R. Dierkens, Belgique)
Droits de l’homme sur sa vie et sur sa mort: Point de vue philosophique et religieux (P. P Druet, Belgique)
L’aide aux jeunes délinquants (E. Gerratz, Belgique)
L’écoute du malade (Dr. F. Gontard, France)
Arzt und gesetzliche Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland (U. Brandenbourg, RFA)
Pregnant Woman in distress – Adoption (G. Heleven, Belgique)
Das Arztliche Bedarfnis, fur den Kranken da zu sein (Dr. Henrich, RFA)
Les traités instituant les Communautés européennes. Les droits de l’homme et l’éthique médicale (AH Jolivet, France)
Catholic physician today. Sense of man for non-christians (F. Kieler, Danemark)
Attitude du médecin catholique devant les contraintes légales(Pr. C. Laroche, L. René,
France; Pr. W. Osswald, Portugal)
Le médecin catholique et les lois en Espagne (J. Massons, Espagne)
Prolégomènes pour une discussion sur les problèmes d’euthanasie (Pr. M. Renaer, Belgique)
Attitude du médecin catholique devant les contraintes légales(U. Teodori, Italie)
L’accueil du malade âgé (M. Vasseur, France)
Au terme de discussions souvent passionnées, le RP Riquet accepta de faire une synthèse de très haute tenue spirituelle et éthique, basée sur sa très grande connaissance du milieu médical, qui fut très chaleureusement applaudie par tous les participants.
A la fin du congrès, la motion suivante fut votée par les congressistes:
” La Fédération Européenne des Associations médicales catholiques (FEAMC), réunie en congrès statutaire à Bruxelles du 14 au 16 mai 1980, après avoir entendu et discuté les rapports présentés par des auteurs de différents pays ayant pour thème:
– Le sens de l’homme
– Les droits de l’homme sur sa vie et sur sa mort
– Médecine et législation dans une société pluraliste: Contraintes légales
– Devoir d’accueil et d’aide.
• constate que le respect de la vie est inscrit dans la loi naturelle, qu’il est le fondement des droits de l’homme.
• affirme que la personne humaine a reçu la vie en don, et qu’il en résulte des devoirs dans l’usage de cette vie.
• affirme que la science médicale et les médecins sont tenus de respecter la personne humaine, depuis sa conception jusqu’à sa mort; qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de l’individu.
• exige que la liberté de conscience du médecin soit respectée.
• conclut que la première tâche du médecin, du médecin catholique en particulier, est d’être au service de l’homme dans un esprit de respect, de charité, et d’amour.”
Le congrès se clôtura par une messe solennelle concélébrée dans la salle du congrès, présidée par Mgr. Danneels, Primat de Belgique.
Au cours de l’Assemblée Générale, le Dr. J. Kluyskens fut élu Président en remplacement du Pr. Lereboullet qui fut longuement ovationné pour son action dans la création de la FEAMC, depuis 1962…
Le Dr. P. Deschepper fut désigné comme successeur du Dr. F. Gontard, au poste de secrétaire général.
Le Pr. W. Osswald et le Dr. J. Amaral proposèrent la candidature du Portugal comme pays d’accueil du prochain congrès, à Lisbonne et Fatima, haut-lieu de chrétienté et de prière.

1984: Le 5ème Congrès de la FEAMC eut lieu à Lisbonne – Fatima, en mai. Il avait pour thème “La Médecine face aux nouveaux pouvoirs”. Remarquablement organisé par le Pr. Osswald, il commença, bien sûr, par une Concélébration eucharistique, dans la cathédrale de Lisbonne, le reste du Congrès se déroulant à Fatima, haut-lieu marial bien connu.
Le Pr. A. Tavares introduisit le Congrès en soulignant que, devant le très important changement actuel des connaissances biologiques, génétiques et des thérapeutiques géniques en puissance, les médecins catholiques, en essayant d’obéir aux enseignements du Christ qui nous fait voir chez l’homme malade. Celui qui est leur Vie profonde, ne peuvent oublier que leur but est d’aider leurs frères hommes à devenir plus hommes, et que leur rôle est d’accompagner, d’aider, de conseiller ceux qui se confient à eux.
Les très intéressantes interventions se sont réparties ainsi:
1) à propos de génétique:
a) Conseil génétique et diagnostic prénatal (G. Anders, Groningen)
b) Diagnostic cytogénétique prénatal (MR Verschraegen-Spae, et MT Matton-Van Leuven, Gand, Belgique)
c) Le gynécologue catholique et le diagnostic prénatal (Pr. Sureau, Paris, France)
d) Le diagnostic et la thérapie prénatale (Pr. A. Bompiani, Rome, Italie)
2) éthique des relations médecin-malade en psychiatrie (L. Cassiers, Louvain; D. Parellada, Barcelone; G. Roth, Vienne; R. Degkwitz, Fribourg-en-Br; S. Spencer, Oxford) qui ont abordé les difficultés pratiques du respect, dans la relation psychiatrique, du salut du sujet humain, de son libre-arbitre, et de son droit à l’autodétermination.
3) expérimentation médicale:
a) Expérimentation clinique et thérapeutique (A. Beretta-Anguissola, Rome)
b) Médecine expérimentale (Pr. W. Von Eiff, Bonn)
c) Ethique et réglementation (Robalo Cordeiro, Coimbra)
d) Risques et limites dans les essais thérapeutiques (Pr. C. Laroche; Pr. A. Nenna, Paris, France). Aux nouveaux pouvoirs des médecins dans ces essais, correspondent de nouveaux devoirs, ceux d’une haute qualification scientifique, du respect du malade traité, dont le consentement doit être libre et éclairé, du contrôle par des commissions d’éthique: “Toute activité scientifique s’enracine dans une éthique de la croissance au service de l’homme” (cf le Code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki, le Code de Déontologie Français).
4) communications:
Ont encore participé à ce Congrès: L. Reale (Rome), J. Stevens (Hollande), C. Henrich (Coblence), D. Ruosi et G. Gigli (Naples), L. Van der Plaetsen (Gand), M. Perez Jover (Alicante), P. Trafford, Bristol), J. Kohne (RFA), J. Battig-Mettler (Suisse), J. Lederer (Belgique), M. Glockler (Vienne), A. Gameiro (Lisbonne), P. Jouannet (Paris), J. Pinto Mendes, A. Robalo-Cordeiro (Coimbra), F. Gontard (Paris, France).
“On cherchera en vain dans ce congrès des définitions dogmatiques ou des instructions précises sur le comportement pratique du médecin catholique en face des difficiles problèmes éthiques que soulèvent les nouveaux pouvoirs. Une immense somme de connaissances, des travaux lucides et de haute qualité scientifique seront alliés à l’attitude pleine d’humilité de ceux qui, partageant un profond respect pour la vie, savent qu’ils commettent des erreurs et que leur vision de la vérité est partielle” (Pr. W. Osswald).

“Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu” (1 Cor 3, 23).

L’impression de tous les textes, effectuée avant le congrès, permettait à chacun de profiter au mieux des interventions. Au cours de l’Assemblée Générale, les mandats du Président, le Dr. Kluyskens, et celui du secrétaire général, le Dr. Deschepper furent reconduits. Le prochain pays d’accueil choisi fut la France.

Le 6ème Congrès de la FEAMC se tint en France, à Versailles, du 8 au 11 mai 1988, sous le patronage de Mr. J. Chirac, Premier Ministre, Mr. JB Raymond, Ministre des Relations Extérieures, Son Excellence Mgr. Felici, Nonce Apostolique, Me. A. Damien, Maire de Versailles. Le Comité d’Honneur était formé par le Cardinal Lustiger, Archevêque de Paris, Mgr. Simonneaux, Évêque de Versailles, le Pr. R. Villey, Président Honoraire du Conseil National de l’Ordre, le Père Riquet, s.j., premier aumônier de la FEAMC, le Pr. J. Lereboullet, Président-Fondateur de la FEAMC, le Dr. P. Charbonneau, Président du CCMF, le Pr. C. Laroche, Directeur de “Médecine de l’Homme”. Les invités d’honneur étaient Mgr. Angelini, Pro-Président de la Commission Pontificale de la Santé, le Dr. TP Linehan, Président de la FIAMC et Mgr. Cassidy, Conseiller Ecclésiastique de la FIAMC. Le Président du Congrès était le Dr. J. Kluyskens, et la Secrétaire Générale, le Dr. F. Gontard.
Après la Messe d’ouverture célébrée à Notre-Dame de Paris, par Mgr. Lustiger, le Congrès se tint au Palais des Congrès de Versailles, sur le thème “Médecine et Liberté”.
1) Les Libertés du Médecin:
a) Culture européenne et Liberté (Pr. J. Gagey)
b) Situation éthique, économique, technique et législative des médecins, dans l’évolution des sociétés européennes: Dr. Roth (Autriche); Dr. Verstraete (Belgique); Dr. Jenssen (Danemark); Dr. Massons (Espagne); Dr. Marchelli (France); Dr. Jessiman (Grande- Bretagne); Dr. Ten Have (Hollande); Pr. De Franscicis (Italie); Dr. Faber (Luxembourg); Dr. Porto (Portugal); Pr. Wuermeling (RFA); Dr. Amarca (Suisse).
2) Les Libertés du malade:
a) Le droit moral de disposer de sa vie (Mme. Hennau-Hublet, Belgique)
b) Liberté de transmettre la vie?
Fertilité et fécondation artificielle (Dr. Bompiani, Italie)
Désir de transmission de la vie chez les handicapés (Pr. Serrao, Portugal)
c) Liberté de refuser la vie? (Père Verspieren, s.j., France)
d) Mourir, liberté, dignité, fraternité (Dr. Stevens, Hollande)
e) Angoisse et liberté selon Thomas d’Aquin (Dr. Roth, Autriche)
f) Sida: Éthique et Droit (Pr. Von Eiff, RFA)
g) Nouvelles exigences et responsabilités des malades (Dr Massons, Espagne)
h) Nouvelles demandes des malades et influence des médias (Pr. Lhermitte, France)
i) Liberté des Adolescents (Dr. Spencer, UK)
3) Médecins-Malades: Rencontre de deux libertés:
Ethique et respect de la conscience personnelle dans une société pluraliste (P. Bockle, RFA)
Evangile et Liberté (Père Doré, Paris) “C’est à la liberté que vous avez été appelés, car tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.”
La Foi ne donne ni recette ni formule, mais elle apporte la libération de la liberté pour agir et aimer.
4) Communications:
Ont encore participé à ce Congrès: Pr. Lederer (Belgique), Pr. Von Eiff (RFA), Dr. Obiglio (Argentine), M. Perez Jover (Espagne), Pr. Rouessé (France), Dr. Lucas (Belgique), Dr. Roth (Autriche), Dr. F. Pinguet (France)
La Messe de l’Ascension, célébrée dans la Chapelle Royale du Château de Versailles, permit une superbe expression de l’unité de la Foi de chacun avant la reprise de son travail.
Au cours de l’Assemblée Générale, le Président élu fut le Pr. A. Nenna (Paris, France) en remplacement du Dr. Kluyskens et la Secrétaire Générale, le Dr. F. Gontard, (Paris, France), en remplacement du Dr. P. Deschepper.
La résolution finale de l’Assemblée, fut acceptée à l’unanimité: “Les médecins catholiques de la FEAMC de douze pays européens, réunis en congrès à Versailles, estiment qu’il leur appartient d’assumer leur propre liberté dans l’expression de leur profession et leur compétence avec les responsabilités qu’elles comportent et selon les impératifs de leur conscience chrétienne, éclairée par leur foi et le magistère ecclésiastique”.

Le 7ème Congrès de la FEAMC eut lieu à Venise du 25 au 28 mars 1992, et eut pour thème “La médecine à l’aube du troisième millénaire”. Le décès prématuré du Président, le Pr. A. Nenna, mit le Dr. J. Kohne (RFA), Vice-Président le plus ancien, comme Président du Congrès. Après la Messe d’ouverture à l’église des Franciscains “dei Frari”, pendant laquelle Mgr. Angelini s’adressa aux participants en français, le Congrès eut lieu au très beau “Teatro Goldoni”.
Parmi les sciences qui exaltent le progrès de la civilisation, la médecine est plus que toute autre au service de la vie et du progrès de l’humanité. La médecine qui approche l’homme au moment crucial de la souffrance doit faire de celui qui l’exerce, à tous les niveaux, un expert de grande sensibilité humaine. Humaniser signifie être ouvert à la compréhension de tout l’homme, à sa psychologie, à son intériorité, à son monde, à sa culture. Cette dimension d’humanisation doit sous-tendre tous les nouveaux défis de la médecine, qu’ils soient liés aux techniques, à la prolongation de la vie et à la vieillesse, aux différents engagements et aux décisions à prendre dans les instances nationales, européennes ou internationales.
1) Environnement et qualité de vie:
a) Influences physiques (Pr Von Eiff, Allemagne)
b) Pollution de l’environnement par l’homme (Pr. Lederer, Belgique)
c) Prévention des maladies dues aux perturbations de l’environnement (Mme. Pr. Conso, France)
d) Appel pour la protection de l’homme (Dr. Vinas-Salas, Espagne)
Les médecins chrétiens européens sont en faveur de la meilleure qualité de vie possible, dans un monde humanisé. Le Pape Jean-Paul II rappelle dans “Centesimus Annus” qu’il nous appartient de promouvoir une écologie humaine, et une façon de vivre basées sur les principes de l’Evangile.
2) Nouveaux défis de la Médecine:
a) Illusion de la Drogue, dans la dépression et l’angoisse (Dr. Pavesi, Suisse)
b) Perte de la spiritualité moderne (Dr. Stevens et Dr. Klaassen, Hollande)
c) Nécessité de la réflexion éthique de la part du médecin (Dr. Roth, Autriche)
d) Thérapeutique et considération de la totalité de la personne (Dr. Boturi, Italie)
3) L’Europe et la coopération internationale pour la santé:
a) Politique de santé européenne (Pr. Foschi, Italie)
b) Rapports des groupes de médecins catholiques des pays de l’Est de l’Europe qui participent pour la première fois à notre Congrès, et que chacun se réjouit d’accueillir. Étaient ainsi représentées: la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Ukraine.
L’Assemblée Générale permit d’élire comme nouveau Président le Dr. Battig (Suisse), et comme Secrétaire général le Dr. Pavesi (Suisse).
La République Tchèque propose Prague comme prochain lieu du huitième Congrès Européen, lieu accepté avec joie par les participants.

1996: 8ème Congrès à Prague, superbe ville millénaire, et premier lieu d’accueil d’un congrès européen catholique en Europe de l’Est. Thème: “Médecine d’aujourd’hui et notre image de l’homme”.
Grâce au remarquable travail du Pr. Marek et du Dr. Pohunkova, ce premier congrès en
Europe de l’Est rassemblait des délégués de toute l’Europe (en dehors de la Russie).
“L’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit-Saint, qui nous fut donné (Rom. 5, 5). L’homme est la demeure de cet Esprit”.
Ce congrès fut placé sous le patronage de SE Mgr. Miloslav Vlk, Cardinal-Archevêque de Prague, et de Mgr. G. Coppa, nonce apostolique à Prague, du Pr. Pavel Kjeiner, Vice-Recteur de l’Université Charles IV de Prague, du Pr. Petr Hach, Doyen de la 1ère Faculté de médecine de l’Université Charles IV, du Pr. W. Osswald, président de la FIAMC, du Dr. Deschepper, président de la FEAMC, et de Mgr. Angelini.
Les nombreuses interventions furent toutes d’un immense intérêt, permettant aux différents pays de mieux se connaître, et de mieux apprécier à la fois les barrières idéologiques et économiques ayant séparé l’Europe de l’Est et celle de l’Ouest et l’esprit chrétien de nos confrères au milieu de multiples difficultés, et souvent dans l’héroïsme.
Parmi les orateurs, la communication de Mr. Michaud, Président de la Commission de Bioéthique au conseil de l’Europe, au sujet du respect de la vie, élaborée dans la Convention de bioéthique du Conseil de l’Europe, en cours d’élaboration, fut d’un immense intérêt. En effet, tout en apportant de grands bienfaits à la condition humaine, la médecine et la biologie comportent aussi en puissance des dérives importantes qu’il importe de bien repérer, et sur lesquelles il est bon de réfléchir, pour pouvoir à la fois en utiliser le dynamisme et en canaliser les excès. La communication du Dr. Abiven sur le sens de la souffrance et de la mort fut particulièrement appréciée.
Participèrent aussi à ce congrès de nombreux confrères d’Europe de l’Est. Citons les Drs. 0. Andrysek, J. Bruthans, P. Cejpek, M. Cerna, J. Hamanova, J. Hromada, J. Payne, M. Svatosova, K. Sipr, Z. Zadak (République Tchèque); les Drs. A. Neuwirth et L. Soltès (Slovaquie); les Drs. M. Cyelbar et M. Klevisar (Slovénie); les Drs. L. Krapac et A. Lisec (Croatie); le Dr. W. Poltawska (Pologne); le Dr. I. Louts (Ukraine), le Dr. D. Rozalia (Roumanie).
Au cours de l’Assemblée Générale, le Dr. Deschepper (Belgique), qui a assumé la présidence pendant les deux années précédentes, après la démission du Dr. Battig pour raison de santé, est de nouveau élu pour cette fonction, aidé du Dr. Stevens (Hollande), comme secrétaire général.
Le prochain congrès européen coïncidant avec l’année jubilaire, nos confrères italiens acceptent de prendre la lourde responsabilité de son organisation, à Rome.

En juillet 2000, année jubilaire, le 9ème congrès a lieu à Rome, avec pour thème: “Médecine et Droits de l’Homme”.
La conférence inaugurale prononcée par Mr. Michaud est relative à la Convention européenne de bioéthique du Conseil de l’Europe d’Oviedo, objet d’un travail considérable depuis plusieurs années, actuellement signée par 28 pays européens, constituant un consensus éthique de base, impensable il y a peu de temps encore.
Sa Sainteté Jean-Paul II, chantre du mystère de la condition humaine appelée à la dignité et à la liberté divinisée par le Christ, et des Droits de l’Homme, nous fait l’honneur de
sa présence.

Les chrétiens sont porteurs d’un message inouï d’amour et d’espérance. C’est leur relation à Dieu et aux hommes qui constitue leur nature profonde. A eux de devenir, dans la représentation collective, ceux dont la foi et la réflexion transmettent “la Bonne Nouvelle de la liberté des enfants de Dieu”: Liberté de créer, d’innover, d’aimer au niveau des responsabilités familiales, professionnelles, sociales, qui sont les leurs, dans une fidélité à un Evangile libérateur et vivifiant. Puisse la réflexion éthique européenne être à la mesure du progrès scientifique, “le savoir et le pouvoir des serviteurs de la santé être “enrichis des lumières de la spiritualité pour ouvrir des voies vers un meilleur épanouissement de la condition humaine” (Mr. Michaud).
Puisse aussi la FEAMC continuer à savoir mettre la personne au coeur de la révolution scientifique et de l’économie de marché, accepter les différences entre les cultures, et contribuer à assumer sa responsabilité de “levain dans la pâte” humaine.

Dr. Jean Kluyskens, (Président de la FEAMC [1980-1988], Trésorier de la FIAMC [1990-94]),
* Dr. Françoise Gontard
(Secrétaire Générale de la [1974-80 et 1988-92], Vice-Présidente [1980-88], Déléguée à la FIAMC[1992-2000])
cardiologue
201 Rue de Vaugirard
75015 Paris

Paris, Juin 2000

 

***

CONSEILLERS ECCLESIASTIQUES
RP Michel Riquet, sj (France): 1967-1980
RP Pierre Frison, sj (France): 1980-1996
RP Valentin Pozaic, sj (Croatie): 1996-

PRESIDENTS DE LA FEAMC
Pr Lereboullet (France): 1967-1980
Dr Kluyskens (Belgique): 1980-1988
Pr A Nenna (France): 1988-1991
Dr Battig (Suisse): 1992-1994
Dr P Deschepper (Belgique): 1994-2000
Pr J Marek (République tchèque): 2000-

SECRETAIRES GENERAUX
Dr De Gheldere (Belgique): 1967-1972
Dr Kerger (Luxembourg): 1972-1974
Dr Françoise Gontard (France): 1974-1980
Dr Paul Deschepper (Belgique): 1980-1988
Dr Françoise Gontard (France): 1988 -1992
Dr Ermanno Pavesi (Suisse): 1992-1994
Dr Hans Stevens (Hollande): 1994-2000
Pr Alfredo Anzani (Italie): 2000-

TRESORIERS
Dr Otto Jungo (Suisse): 1967- 2000 (Rédacteur du Bulletin Français-Anglais de la FEAMC: 1968-1996)
Pr Christian Brégeon (France): 2000-

LISTE DES CONGRES EUROPEENS

• 1964: 1er Congrès à Malte: ‘Le médecin catholique et la famille’
• 1972: 2ème Congrès à Nuremberg: ‘Education sexuelle, développement et intégration personnelle de la sexualité’
• 1976: 3ème Congrès à Londres: ‘Le médecin catholique devant la législation’
• 1980: 4ème Congrès à Bruxelles: ‘Médecin catholique aujourd’hui’
• 1984: 5ème Congrès à Lisbonne-Fatima: ‘Le médecin face aux nouveaux pouvoirs’
• 1988: 6ème Congrès à Versailles: ‘Médecine et Liberté’
• 1992: 7ème Congrès à Venise: ‘La Médecine à l’aube du troisième millénaire’
• 1996: 8ème Congrès à Prague: ‘Médecine d’aujourd’hui et notre image de l’homme’
• 2000: 9ème Congrès à Rome: ‘Médecine et Droits de l’Homme’