“Wij, artsen, dienen altijd de Hoop tegenwoordig te stellen”

  • This post is also available in: Français
  • This post is also available in: English

Wachtlijsten, financiële speculatie, depressie, druk om euthanasie te bevorderen, draagmoederschap … De uitdagingen waar artsen vandaag voor staan zijn talrijk en, voor sommigen, zonder precedent. Ontmoeting met dr. Bernard Ars, voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas en nieuwe president van de Internationale Federatie van Katholieke Medische Verenigingen.

Dr. Bernard Ars, geaggregeerde voor het hoger universitair onderwijs (PhD) en specialist in de oto-rino-laryngologie en de cervicofaciale heelkunde staat gedurende enkele maanden aan het hoofd van de Internationale Federatie van Katholieke Medische Verenigingen (FIAMC) en heeft drie prioriteiten: “Vooreerst het stimuleren van het bijzondere mededogen dat wij, katholieke artsen, moeten ontwikkelen ten aanzien van de vitale en sociale onzekerheid. Vervolgens de christelijke antropologie en moraal verspreiden evenals de juiste dialoog geloof-rede-wetenschap in trouw aan de Kerk en haar magisterium en ten slotte ons innerlijke leven versterken”. En hoe talrijk zijn deze innerlijke levens! FIAMC omvat 80 verenigingen die wereldwijd ongeveer 120.000 leden vertegenwoordigen. Het heeft een tweevoudige missie: enerzijds de dokters versterken die zich engageren in hun geloof in Jezus Christus om hen te helpen de evangelische boodschap toe te passen in hun dagelijkse praktijk. En ten tweede om de Heilige Stoel op de hoogte te stellen van de realiteit en ontwikkelingen in de geneeskunde met betrekking tot de kliniek en het onderzoek.

Aleteia: Katholieke artsen komen steeds vaker voor in situaties waarin ze het recht op gewetensbezwaar moeten claimen, omdat gezondheidsstelsels hen dwingen tot praktijken die in strijd zijn met de menselijke waardigheid – genetische manipulatie, euthanasie, abortus. Wat raad je deze artsen aan?

Dr. Bernard Ars: ‘Enerzijds adviseer ik hen om er altijd voor te zorgen dat de gewetensclausule wordt opgenomen in al hun contracten met een instelling of een medewerker, evenals in de wetgeving van hun land, en ten tweede, om hun eigen morele geweten te vormen, hun hele leven lang, door de christelijke antropologie te bestuderen en zorg te dragen voor momenten van innerlijke vernieuwing.’

Wat betekent voor u de gewetensclausule?

‘De plicht van gewetensbezwaar manifesteert de grootsheid van de menselijke waardigheid. Een mens kan zichzelf er nooit toe brengen om moreel kwaad te plegen. Hij kan niet bewust en doelbewust vasthouden aan een actie die zijn eigen waardigheid vernietigt. De vrijheid van de mens is een weerspiegeling van het beeld en de gelijkenis die God op Zichzelf in het hart van deze persoon heeft geprent. Ze kan haar vrijheid niet gebruiken om de weerspiegeling van Gods aanwezigheid in hem te bezoedelen. Daarom moet ze zich verzetten tegen onrechtvaardige menselijke wetten. Dit is in de geschiedenis wel eens gebeurd met rassendiscriminatie en apartheid; dit is vandaag het geval met abortus, euthanasie en andere daden die onverenigbaar zijn met de waardigheid van de persoon. Als de katholieke arts bepaalde praktijken tegenwerkt, is dit ten eerste niet omdat hij katholiek is, maar omdat hij een mens is, een wezen dat luistert naar de stem van zijn geweten, verlicht en bevestigd door de leer van de Kerk. We kennen allemaal de anekdote van kardinaal Newman die werd gevraagd of hij zijn glas het eerst zou heffen op het geweten of het eerst op de paus. Toen hij zei dat hij zijn glas het eerst zou heffen op het geweten, en vervolgens op de paus, wilde hij niet de christen tegenover de Kerk plaatsen, maar de unieke stem van de waarheid eren wiens eerste echo doorklinkt in het geweten, zo nodig bevestigd door het ultieme oordeel van de Kerk.’

De paus en de Heilige Stoel hebben toegang tot uw vereniging om zich te informeren over de problemen van de bio-ethiek. Hoe is uw relatie met het Vaticaan gestructureerd?

‘Onze informatie-uitwisseling gaat niet alleen over bio-ethiek. Geneeskunde is betrokken bij vele gebieden van de mens: het wetenschappelijk onderzoek, cultuur, familie … Bio-ethische problemen vallen voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van de pauselijke Academie voor het Leven, die afhangt van het Dicasterium van de Leken, het Gezin en het Leven. Wat betreft FIAMC, dit hangt af van het Dicasterium voor de dienst van de integrale menselijke ontwikkeling.’

Wat zijn de ethische kwesties waarmee katholieke artsen vandaag worden geconfronteerd?

‘De ethische problemen die katholieke artsen tegenkomen variëren in intensiteit, volgens de praktijk en de regio’s van de wereld. De huisartsen worden bijvoorbeeld geconfronteerd met ethische en deontologische moeilijkheden in de relatie van persoon tot persoon. Gespecialiseerde ziekenhuisartsen worden geconfronteerd met ethische problemen in het licht van de overheersing van technowetenschappen, van de industrie, met name de farmaceutische, en consumentisme van zorg. Ten slotte worden medische onderzoekers geconfronteerd met ethische problemen bij het kiezen van doelstellingen, werkstrategieën en financiële beperkingen. De laatste jaren is bio-ethiek vaak ideologisch geïnterpreteerd en geëxploiteerd op een manier die niet strookt met de oorspronkelijke doelstellingen, namelijk de verdediging van het leven en de menselijke persoon, evenals met de christelijke visie op de mens. Om bio-ethiek zijn diepste betekenis te geven, is het belangrijk om moreel geweten te ontwikkelen op basis van een geactualiseerde christelijke antropologie, die streeft naar het algemeen welzijn.’

Hedendaagse geneeskunde, die gebaseerd is op ziekenhuizen en big data, loopt het risico de arts-patiëntrelatie te verliezen. Hoe is het mogelijk om de rol van de dokter in onze samenleving te vinden?

‘Afgezien van het echte ethische probleem van big data, maakt de robotachtige verzameling van patiëntgegevens snelle diagnose en geselecteerde therapie mogelijk. Als het een duidelijke vooruitgang is in het omgaan met de ziekten, neigt de technische aard van de wetenschappelijke geneeskunde ertoe de ontmoeting tussen de arts en de patiënt te reduceren tot een inventarisatie van objectieve prestaties van essentiële biologische functies. Maar de patiënt verwacht iets anders van de dokter. Ook al staat hij uiteraard niet onverschillig tegenover de pijnen en het lijden van zijn lichaam, tegenover de dreiging die een ziekte boven zijn toekomst en die van zijn omgeving doet hangen, verwacht hij ook van de dokter dat hij hem leert om met de ziekte om te gaan.

Maar hoe kunnen we de zieken helpen om hun veerkracht te ontwikkelen?
In een patiënt is veerkracht een dynamisch en interactief proces, tussen hemzelf, zijn familie en zijn omgeving, waardoor hij een nieuw en bevredigend pad kan ontwikkelen, de voorstelling veranderend van de realiteit die hem pijn doet. Hiervoor moeten wij, artsen, de weg van de empathie doorlopen die van nature gebaseerd is op goed luisteren. Luisteren is aan het woord van de ander geheel zijn consistentie te geven. Het is door te luisteren dat we van de patiënt leren, wat hem pijn doet, de weergave die hij daarvan geeft en de rijkdom waarover hij beschikt om het onder ogen te zien. Om het luisteren vruchtbaar en gunstig te doen zijn voor de patiënt, is het noodzakelijk om zijn ritme te respecteren. We moeten niet proberen om vertrouwelijkheden te forceren en we moeten ook het gunstige moment onderscheiden waarop het luisteren moet stoppen. Veerkracht is een langdurig proces. Het is alleen door tijd toe te laten zijn werk te doen, dat vanuit de ziekte, een “nieuwe” levensvorm kan geboren worden. Je moet tijd de tijd geven. Om de beproeving draaglijk te houden, is het goed om haar dag na dag te beleven.’

Elke dag heeft dus genoeg aan zijn eigen leed?

Elke dag krijgt zijn deel aan beproevingen, maar ook zijn deel aan moed om het onder ogen te zien. We moeten de patiënt helpen om te ontvangen wat de dag van vandaag hem te bieden heeft als een hulpbron en om in vertrouwen de dag die eindigt achter zich te laten. Zelfs in de slechtste omstandigheden heeft de mens het vermogen om er met humor afstand van te nemen. Laten we ontvankelijk en interactief zijn! “De mensen blijven sterk zolang ze leven voor een sterk idee”, zei Freud. Het gaat rond dit sterke idee, die zingeving die de samenhang van zijn leven maakt dat de mens aan zichzelf kan bouwen, zichzelf kan heropbouwen. “De zin moet gevonden worden, omdat het een object van onderzoek is, maar het mag nooit gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om het voor zichzelf te vinden”, zegt professor neurologie en psychiatrie Viktor Frankl. Bovendien is de katholieke arts, afgezien van zijn wetenschappelijke competentie en zijn menselijke empathie, ook een ziel die de lijdende Christus in zijn patiënt ziet, en die bidt voor de man of de vrouw die lijdt.’

Veel katholieke artsen werken in situaties van extreme armoede. Is er een boodschap die u naar deze artsen wilt sturen?

‘Beste collega’s, u mist waarschijnlijk basismiddelen voor diagnostiek en therapieën om uw patiënten te genezen en levens te redden. Aarzel niet om, met alle middelen waarover u kunt beschikken, de internationale organisaties en uw relaties op de hoogte te stellen om de ernst van uw situatie te verzachten. Niettemin, weet dat u tot onze medebroeders behoort, dat u “het meeste arts onder de artsen bent”, dat uw empathie meer ontwikkeld is dan die van anderen, dat u beter dan wie dan ook het leed van onze patiënten begrijpt. Weet ook dat velen van ons voor u bidden. En wanneer wij, artsen, niets vruchtbaars meer te bieden hebben in het licht van ziekte en lijden, dan hebben we nog steeds onze steun, ons luisteren en onze tijd om aan te bieden. We dienen altijd de Hoop tegenwoordig te stellen. Ten slotte moeten we ook de krachtige hulp van het gebed aanbieden.’

Kunt u ons iets over uzelf vertellen? Waarom heeft u besloten om uzelf te wijden aan de geneeskunde? En als een christelijke arts?

Ik koos voor de geneeskunde op de leeftijd van 17 jaar omdat het een beroep van menselijke relatie was – geven en ontvangen – en dat ik voelde dat ik gelukkig kon zijn door het te beoefenen. Ik koos voor oto-rino-laryngologie omdat deze specialiteit mij, in gelijke verhouding, de vreugde gaf van klinische consulten, operaties en functioneel onderzoek.
Wat betreft de roeping van een christelijke arts: ik heb er niet echt voor gekozen. Deze kwam langzaam en geleidelijk. Ik ben altijd een praktiserende gelovige geweest. Maar geconfronteerd met de problemen en het lijden van het leven, is het de christelijke praktijk, evenals mijn leven van gebed voor het aangezicht van Jezus, die voor mij de ware en enige levensweg zijn gebleken.’

Heeft u enig advies voor jonge christenen die dokter willen worden?

‘Engageer je daar waar je hart je roept! En als je je engageert, vorm jezelf voortdurend, wetenschappelijk, technisch en continu. Het is een kwestie van professionaliteit! Maar doe het ook op cultureel, artistiek, filosofisch en zelfs theologisch terrein, om de grootst mogelijke humanistische openheid te hebben, luisterend naar onze patiënten. Sterker nog, de patiënt die ons komt raadplegen, komt over zichzelf praten, en hij verwacht van zijn arts dat deze naar hem luistert en hem vervolgens antwoordt. Hij is beangstigd. Hij kan zich uitgesloten voelen. In de reactie op de patiënt is de arts open over de ziekte. Dit brengt de patiënt tot nadenken over zichzelf, maar ook over de ziekte waarover hij kwam klagen. De opstandige ziekte, en meer nog de dood, kan een beperking lijken te zijn voor medische werkzaamheid. De spontane neiging zou zijn om deze ziekte of de dood te ontvluchten. Maar het belangrijkste is om beschikbaar te zijn, zodat de patiënt zich niet alleen voelt in het licht van zijn ervaringen. De dokter is geen meester over het leven of de dood van de patiënt die zich aan hem toevertrouwt. Hij beschikt niet over de patiënt, hij staat in feite in dienst van het leven van de lijdende mens. De katholieke dokter leeft van Christus. Hij heeft een eenheid van leven, een samenhang in alle aspecten van zijn leven die niet alleen professionele en verantwoordelijke competentie, wetenschappelijk en technisch, impliceert, in samenwerking met de andere disciplines van zorg, maar bovenal een sterk en dagelijks onderhouden innerlijk leven, evenals een grondige kennis van de christelijke visie op de mens. Kortom, een vernieuwde christelijke antropologie, uitgedrukt zowel in onderzoek als in de kliniek, kortom in cultuur. Geneeskunde is geen wetenschap, het is een kunst.
Het is de beste baan ter wereld!’

Jesús Colina
Bron: Aleteia.org